U prostorijama Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, ministar Himzo Smajić sa v. d. gradonačelnikom Grada Zenice i općinskim načelnicima/cama Zeničko-dobojskog kantona, 03.06.2016. godine, zaključio je Sporazume o zajedničkom učešću u realizaciji projekata iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2016. godinu.

Predmet Sporazuma je finansiranje izgradnje ili rekonstrukcija vodnih objekata od općinskog značaja, (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za vodosnadbjevanje i vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja), uključujući izradu projektne dokumentacije i vršenje stručnog-tehničkog nadzora.

Planirana ukupna vrijednost projekata iz Sporazuma za Grad Zenicu i općine Zeničko-dobojskog kantona iznosi 4.430.000,00 KM.

 

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodprivredu

Na 56. sjednici, održanoj 20.05.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, donijela je zaključak o dodjela koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Tribija“ na rijeci Tribiji na području općine Vareš.

Koncesija je dodjeljena privrednom društvu „ENERGONOVA“ d.o.o. Sarajevo. Instalisana snaga MHE „Tribija“ iznosi 961 kW, a period koncesija je 30 godina.

Koncesionar je dužan uplatiti jednokratnu koncesionu naknadu u iznosu od 85.000,00 KM i tekuću koncesionu naknadu u iznosu 10% od ukupnog prihoda za svaki mjesec.

Vlada je zadužila Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da u svojstvu Koncesora zaključi Ugovor o koncesiji sa odabranim Koncesionarom, kojim će se urediti međusobni odnosi, prava, obaveze i odgovornosti.

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodprivredu

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu izradilo je Uputstvo o poticaju poljoprivredne proizvodnje za 2016. godinu prema Programu utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2016. godinu

Planiran utrošak sredstva u iznosu od 2.500.000,00 KM koristit će se za podršku poljoprivrednoj proizvodnji, podršku prerađivačima i otkupljivačima poljoprivrednih proizvoda, podršku kapitalnim ulaganjima, te podršku projektima.

Sadržaj Uputstva objavljen je na oficijelnoj web stranici Ze-do kantona.

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 53. sjednici, održanoj 27.04.2016. godine, usvojila je na  prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Informaciju o koncesijama na vodama za 2015. godinu i  uputila je  u dalju Skupštinsku proceduru.

Informacija sadrži podatke o dodijeljenjim koncesijama za eksploataciju mineralne/prirodne vode radi flaširanja, eksploataciju termo-mineralne vode i koncesijama malih hidroelektrana (MHE) na području Zeničko-dobojskog kantona.

Od donošenja Zakona o koncesijama Zeničko-dobojskog kantona, aktivnosti na dodjeli koncesija vođene su uglavnom na osnovu samoinicijativnih ponuda/zahtjeva, a odnosile su se na dodjelu koncesija za eksploataciju mineralne/prirodne vode radi flaširanja i izgradnju hidroelektrana za proizvodnju električne energije za postrojenja locirana na površinskim vodama II. kategorije, snage do 5 MW iz nadležnosti Kantona.

Do kraja 2015. godine dodijeljeno je 8 koncesija za eksploataciju vode radi flaširanja koncesionarima sa područja općina: Tešanj (6), Maglaj (1) i Olova (1) i 1 koncesija za eksploataciju termo-mineralne vode na području općine Olovo. Koncesije su date na period od 30 godina.

U istom periodu do kraja 2015. godine dodijeljeno je 14 koncesija za izgradnju malih hidroelektrana, i to: na području Općine Zavidovići - 5, Grada Zenice - 4, Općine Vareš – 1, Općine Kakanj – 3 i Općina Olovo -1. Do sada je izgrađeno i pušteno u pogon pet malih hidroelektrana: MHE „Bisrtičak“ i MHE „Čajdraš“ na području Grada Zenica i MHE „Čardak“, MHE Rujevica-ušće i MHE Botašnica-ušće na području općine Zavidovići.

Trenutno se na osnovu samoinicijativnih ponuda vode dva postupka za dodjelu koncesije za eksploataciju vode radi flaširanja i jedan postupak za dodjelu koncesije za izgradnju malih hidroelektrana.

U 2015. godini po osnovu koncesionih naknada uplaćeno je ukupno 336.299,66 KM, što je značajno više u odnosu na 2014. godinu, u kojoj je uplaćeno 106.136,99 KM

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Vlada Kantona je na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu na 49. sjednici usvojila prijedloge programa utroška sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, čime su ispunjene okvirne zakonske pretpostavke za operativni i namjenski utrošak planiranih javnih sredstava sa slijedećih budžetskih pozicija:

  •  "Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji“ (planirana sredstva u iznosu od 2.500.000,00 KM koristit će se za podršku poljoprivrednoj proizvodnji, kao podrška prerađivačima i otkupljivačima poljoprivrednih proizvoda te podrška kapitalnim ulaganjima i podrška projektima )
  •  „Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište“ (planirana sredstva u iznosu od 998.746,00 KM koristit će se za uređenje poljoprivrednog zemljišta s ciljem povećanja plodnosti, proizvodne sposobnosti primjenom mjera za poboljšanje fizičkih, hemijskih i bioloških osobina poljoprivrednog zemljišta).
  • „Namjenska sredstva za finasiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada“ (planirana sredstva u iznosu od 6.500.000,00 KM koristit će se za realizaciju projekata izgradnju ili rekonstrukciju vodnih objekata, uključujući izradu projektne dokumentacije i vršenje stručno-tehničkog nadzora te utvrđivanje granice vodnog dobra uz vodotoke II. kategorije).
  • „Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija“ (planirana sredstva u iznosu od 120.000,00 KM koristit će se za izradu studija o opravdanosti dodjele koncesija na vodama i za druge aktivnosti i stručne poslove koji se odnose na koncesije na vodama.
  • „Namjenska sredstava iz oblasti šumarstva za 2016.godinu“ (planirana sredstva u iznosu od 1.205.837,00 KM  koristit će se za tekuće rashode čuvarske službe, nabavku opreme, transfere općinama, pošumljavanje i druga ulaganja za unapređenje šuma).
  • „Subvencije-veterinarstvo“ (planirana sredstva u iznosu od 35.000,00 KM  koristit će se za preventivna cijepljenja domaćih životinja, naknadu za ubijene životinje, pomoć u rješavanju problema pasa lutalica, vakcinacija svinja protiv svinjske kuge).
  • "Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekte iz oblasti veterinarstva“ (planirana sredstva u iznosu od 160.000,00 KM koristit će se za projekte iz oblasti preradarstva, mljekarstva i zoonoza)."Kapitalni transferi  drugim nivoima vlasti-za Institut za zdravlje i sigurnost hrane“ (planirana sredstva u iznosu od 160.000,00 KM koristit će se za rekonstrukciju dijela  prostora za potrebe veterinarskih laboratorija JU „Institut za zdravlje i sigurnost hrane“ Zenica, osposobljavanje laboratorijskih kapaciteta, nabavka nedostajuće laboratorijske opreme).

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

 

S ciljem podizanja svijesti o važnosti svih vrsta šuma i drveća izvan šuma, Generalna skupština UN-a je prvi dan proljeća, 21. mart proglasila Međunarodnim danom šuma. To je prilika da se podsjetimo na važnost šuma i njihovu zaštitu.

Povodom Međunarodnog dana šuma Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu poziva obrazovne institucije (predškolske, školske i fakultete), kao i druge institucije odgovorne za stanje u društvu, a prije svega u šumarstvu, da narednih dana, u okviru svojih mogućnosti, organizuju aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o značaju šuma.

Pozivamo javnost da 21. mart - Međunarodni dan šuma obilježimo sadnjom sadnica drveća u svojoj okolini, dajući time svoj doprinos svijetlijoj budućnosti sadašnjih, ali i budućih generacija.

S ciljem očuvanja šumskih kompleksa i poboljšanja kvaliteta šuma, Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona doo Zavidovići, svake godine, organizuje akcije pošumljavanja novih površina i održavanja već podignutih šuma. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Kantonalna uprava za šumarstvo će se, kao i svake godine, obilježavajući Međunarodni dan šuma, uključiti u akciju pošumljavanja i održavanja novih kultura širom Zeničko-dobojskog kanton.

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodprivredu

Kantonalna uprava za šumarstvo upozorava stanovništvo da nije dozvoljeno loženje otvorene vatre u šumama i na šumskom zemjištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 m od šume.

Sa poboljšanjem vremenskih prilika, stanovništvo je počelo sa čišćenjem privatnih posjeda, uz koje je uvijek vezano i spaljivanje biljnog otpada i rastinja. Imajući u vidu činjenicu da paljevine, usljed nepažnje, često izmaknu kontroli i pretvore se u požare sa velikim posljedicama, apelujemo na građane da izbjegavaju ovaj način uništavanja korova i čišćenja njiva. Pozivamo građane na maksimalan oprez kod eventualnog paljenja vatre, kako bi se izbjegle neželjene posljedice.

S ciljem   sprječavanja   nastajanja i širenja   požara, uposlenici Kantonalne   uprave za   šumarstvo će, u narednom periodu, pojačati aktivnosti na kontroli ovih radnji i u skladu sa zakonom podnositi prijave protiv lica, koja pale na zabranjenim lokalilitetima.

 

 

Kantontonalna uprava za šumarstvo

Zakonom o lovstvu Federacije BiH, propisano je da se sportsko-privredna lovišta dodjeljuju u zakup najpovoljnijem ponuđaču koji ispunjava kriterije utvrđene u Javnom pozivu za prikupljanje ponuda za dodjelu sportsko-privrednih lovišta pod zakup na području Zeničko-dobojskog kantona na period od 10 (deset) lovnih godina.

Na osnovu provedenih aktivnosti sačinjen je prijedlog Odluke o dodjeli sportsko-privrednih lovišta pod zakup na području Zeničko-dobojskog kantona najpovoljnijim ponuđačima, tj. udruženjima građana-lovačkim društvima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, ukupno 13 (trinaest),a koju je Vlada Kantona usvojila na 33. sjednici održanoj, 05.11.2015. godine, izuzev lovišta „Kamenica“, kojim gospodari J.P. „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići. Lovište „Kamenica“ je ustanovljeno kao privredno lovište do proglašenja istog posebnim lovištem.

Federalnim zakonom o lovstvu, pripisano je da se lovišta na gospodarenje predaju zaključivanjem ugovora između kantonalnog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i korisnika lovišta.

Shodno Zakonu o lovstvu i Odluci o dodjeli sportsko-privrednih lovišta pod zakup najpovoljnijim ponuđačima, tj. udruženjima građana-lovačkim društvima koja egzistiraju na području Zeničko-dobojskog kantona, 20.01.2016. godine, zaključeni su ugovori o dodjeli sportsko-privrednih lovišta u zakup na period od 10 (deset) lovnih godina sa dvanaest (12) udruženja građana-lovačkih društava. Naknadno će biti zaključen još jedan ugovor.

 

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Na 38. sjednici, održanoj 30.12.2015. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, donijela je zaključak o odobravanju sredstava za isplatu podrške za ujednačen razvoj poljoprivrede s ciljem ravnomjernijeg razvoja poljoprivrede na cijelom području Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini, u iznosu od 182.710 KM. Od ukupno trideset projekata kandidovanih od poljoprivrednih zadruga i preduzeća registrovanaih za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te inividualnih poljoprivrednih proizvođača koji su registrovani po zakonu o obrtu (osnovna djelatnost), općina putem službi nadležnih za poljoprivredu i razvojnih agencije općina, odobreno je dvanaest projekata.

Vlada je donijela Zaključak o odobravanju sredstava u iznosu od 13.500 KM na ime podrške razvoju rada udruženja sa područja Zeničko-dobojskog kantona u poljoprivrednoj proizvodnji i unapređenju uzgoja divljači. Na osnovu njihove aktivnosti i ocjenom doprinosa razvoju poljoprivredne proizvodnje na području Zeničko-dobojskog kantona ukupno je za 13 udruženja odobrena podrška, te Zaključak o odobravanju sredstava u iznosu od 23.000 KM na ime podrške srednjim poljoprivrednim školama sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Na istoj sjednici Vlada je donijela Zaključak o odobravanju sredstava u iznosu od 15.000 KM na ime podrške za organizovanje sajmova poljoprivredne proizvodnje i međunarodnih izložbi sitnih životinja.

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodprivredu

Na 37. sjednici, održanoj 18.12.2015. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na prijedlog Ministrastva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, donijela je zaključak o odobravanju sredstva za isplatu premija za uzgoj brojlera u iznosu od 269.896 KM.

Pravo na ovu premiju steklo je ukupno 44 uzgajivača sa područja Kantona koji su registrirani za brojlersku proizvodnju, uz uvjet da imaju proizvodnju od najmanje 5.000 brojlera u jednom turnusu, kao i ugovor sa otkupljivačem - prerađivačem.

Vlada je donijela Zaključak o odobravanju sredstava u iznosu od 172.000 KM na ime podrške za registrirane farme krava. Pravo na ovu vrstu podrške steklo je 27 proizvođača sa područja Kantona koji su zasnovali poljoprivredni obrt za proizvodnju mlijeka i imaju najmanje pet muznih grla u fazi laktacije te Zaključak o odobravanju sredstva u iznosu od 66.505 KM na ime podrške za držanje koka nosilja. Pravo na ovu vrstu podrške steklo je 12 proizvođača sa područja Kantona koji su registrovali poljoprivredni obrt za proizvodnju konzumnih jaja uz uvjet da imaju proizvodnju od najmanje 1.500 koka nosilja.

Na istoj sjednici Vlada je donijela Zaključak o odobravanju sredstava u iznosu od 8.000 KM na ime podrške za registrovani obrt u ovčarskoj proizvodnji. Pravo na ovu vrstu podrške stekla su 4 proizvođača sa područja Kantona kao i Zaključak o odobravanju sredstava u iznosu od 6.000 KM na ime podrške za registrovani obrt u svinjogojskoj proizvodnji. Pravo na ovu vrstu podrške stekla su 3 proizvođača sa područja Kantona.

Donijesen je i Zaključak o odobravanju finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 25.830,00 KM, na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera uništavanja 312 pčelinjih društava, 1 goveda, 1 konja i 2 ovce, oboljelih od zaraznih bolesti, te Zaključak o odobravanju sredstava na ime pomoći općinama Zeničko-dobojskog kantona radi provođenja aktivnosti na uspostavi azila za napuštene životinje i odobrila iznos od 3.170,00 KM gradu Zenca.

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodprivredu

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma