Danas je u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, sa firmom „Synergy soft d.o.o. Kakanj“ upriličeno potpisivanje Ugovora o „Pružanju usluga instaliranja, konfigurisanja, tehničke podrške, edukacije i održavanja e-parlament informacionog sistema za pripremu, upravljanje i održavanje sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona“.

Predsjedavajući Skupštine Jasmin Duvnjak naglasio je: "Nakon rekonstrukcije i modernizacije sale Skupštine stvoreni su svi tehnički preduslovi da radimo po sistemu e-parlamenta. Danas smo potpisali Ugovor o pružanju usluga, a već ranije smo u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH osigurali nabavku savremenog softvera. Prelaskom na rad po sistemu e-parlamenta značajno ćemo unaprijediti transparentnost i funkcionalnost u radu, ojačati disciplinu i odgovornost kantonalnih zastupnika. Ubuduće ćemo imati cjelovite evidencije o učešću u raspravama i svakom pojedinačnom glasanju."

Direktor Synergy soft-a, Alem Zekić, je ovim povodom kazao: „Riječ je o integralnom informacionom servisu koji pokriva sve procese vezane za pripremu, održavanje i analizu sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Poslanici će za pristup sistemu koristiti smart uređaje posredstvom kojih će 24 sata dnevno imati dostupnost svim podacima vezanim za sjednice, a u toku održavanja sjednica te uređaje mogu koristiti za glasanje i sve ostale radne aktivnosti koje se poduzimaju.“


Stručna služba Skupštine ZDK

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je u okviru prve tačke dnevnog reda na 60. sjednici, utvrdila svoje mišljenje u okviru procedure za donošenje Prednacrta (federalnog) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona je dato uvažavajući predhodno dato mišljenje Ministarstva za boračka pitanja, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje nadležne skupštinske komisije. Sva navedena mišljenja čine sastavni dio mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, zajedno sa izvodom iz transkripta sa 60. sjednice Skupštine, koji sadrži sve primjedbe, prijedloge i sugestije poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave o Prednacrtu ovog Zakona na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje zakona u Federaciji BiH.

U okviru druge tačke dnevnog reda, Skupština je prihvatila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije i uputila u javnu raspravu u trajanju od 30 dana u sve općine Zeničko-dobojskog  kantona i Grad Zenicu. Izmjenama i dopunama se predlaže regulisanje korištenja vatrenog oružja u smislu komercijalnog i turističkog lova stranaca na području Zeničko-dobojskog kantona, a navedeni Zakon se donosi u cilju postupanja po ranije prihvaćenim inicijativama poslanika Skupštine Ibrahima Plančića i Hasana Handžića.

U daljem toku zasjedanja Skupština Kantona je donijela Odluku o prihvatanju supsidijarnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona po osnovu Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj  (EBRD), u iznosu od 10 miliona EUR-a, u svrhu realizacije Projekta poboljšanja energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica. Projektom poboljšanja energetske efikasnosti predviđeno je da se Kantonalna bolnica Zenica rekonstruiše po EE principima, osiguravajući komfor boravka pacijenata i pružanja zdravstvene zaštite uz manju potrošnju energije. Projekat obuhvata: novo kotlovsko postrojenje snage 8MW koje će koristiti TNG kao gorivo do priključenja na mrežu prirodnog gasa, rekonstrukciju sistema distribucije toplote, utopljavanje objekata uz uklanjanje azbestnih salonit ploča, ugradnju sistema ventilacije i hlađenja, novu opremu u vešeraju, rekonstrukciju sistema odvodnje otpadnih i oborinskih voda, izgradnju dodatnih 3800 rn2 uz povećanje kapaciteta.

Na ovoj sjednici poslanici su donijeli Odluku o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Prostornog plana općine Breza do 2029. godine.

U nastavku Skupština Zeničko-dobojskog kantona je dala saglasnost na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu. U izvještaju su dati prikazi finansijskog poslovanja u 2017. godini.  Zavod je u 2017. godini ostvario suficit u iznosu 3.730.259 KM sa ukupnim prihodima koji su iznosili 168.250.661 KM i rashodima od 164.520.402 KM.

U konačnici rada na 60. sjednici, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je dala saglasnost i na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, a potom prihvatila Izvještaj o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Povodom obilježavanja godišnjice smrti rahmetli Husejina Smajlovića, nekadašnjeg predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i gradonačelnika Zenice, aktuelni predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak, u utorak 22. maja, posjetio je mezar rahmetli Smajlovića i učenjem Fatihe odao mu dužnu počast.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Skupština je u okviru prve tačke dnevnog reda u skraćenom postupku donijela Zakon o dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina, kojim su predložene dopune istog u smislu da se kupovina nekretnine, stana do 80 m2 ili kuće tlocrtne površine do 80m2 ili kupovina parcele do 600 m2, za mlade do navršenih 35 godina života, koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje, oslobađa plaćanja poreza na promet nekretnina.

U okviru druge tačke dnevnog reda, Skupština je utvrdila svoje mišljenje u okviru procedure za donošenje Nacrta Strategije zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine 2018.-2021. Utvrđeno Mišljenje Skupštine Kantona je dato uvažavajući predhodno dato mišljenje resornog kantonalnog ministarstva, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, kao i mišljenje nadležne skupštinske komisije. Sva navedena mišljenja čine sastavni dio mišljenja Skupštine Kantona koja će biti dostavljena Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, zajedno sa izvodom iz transkripta sa 59. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, koji sadrži sve primjedbe, prijedlozi i sugestije poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave o Nacrtu pomenute Strategije na dalji postupak radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje donošenje navedene Strategije.

U daljem toku zasjedanja, Skupština Kantona je prihvatila Inicijativu Udruženja taksista sa područja Zeničko-dodojskog kantona i to: Udruženja taksista Breza, Visočkog udruženja taksista iz Visokog, Udruženja taksista „Zeleni val“ iz Kaknja, Udruženja taksista Tešanj i Udruženja taksista „Zenica-taksi“ iz Zenice, za izmjene i dopune Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona, te zadužila Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i Vladu Zeničko-dobojskog kantona, da u smislu predložene inicijative, u roku od 30 dana pripreme i u skupštinsku proceduru dostave Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona.

Na dnevnom redu 59. sjednice Skupštine našao se i set izvještaja koji se tiču pravosuđa i pravosudnih institucija u Zeničko-dobojskom kantonu. Skupština je primila na znanje Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2017. godinu, a zatim je prihvatila slijedeće izvještaje:

  • Godišnji Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu,
  • Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za period od 01.01.2017. do 31.12. 2017. Godine,
  • Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć u Zenici za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je u okviru prve tačke dnevnog reda na 58 sjednici u skraćenom postupku donijela Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju.

U okviru naredne dvije tačke donesene su odluke koje se tiču pokretanja novih studijskih programa studiranja na Univerzitetu u Zenici, pa je u okviru druge tačke Skupština donijela Odluku o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Metrologija, drugog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, a potom i Odluku pokretanju studijskog programa Metrologija, drugog ciklusa studija, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Riječ je o studiju koji prema predloženom programu nema niti jedan fakultet u Bosni i Hercegovini, niti na Zapadnom Balkanu i pogodan je za sve studente završenike prvog ciklusa studija tehničkih fakulteta mašinstva, elektrotehnike, materijala i metalurgije, građevine, a posebno hemije i fizike iz cijele Bosne i Hercegovine. Završenici studija metrologije su nezamjenljivi u naučno istraživačkom radu na institutima i fakultetima tehničkim i biotehničkim, prirodnomatematičkim ali i medicinskim. U procesnoj industriji svoje mjesto će zauzeti u poslovima praćenja i analize parametara procesa, kontrole proizvoda, projektovanja, dijagnostike i puštanja u pogon objekata i postrojenja i drugim područjima koja su vezana za mjerenje.

U okviru treće tačke Skupština je donijela Odluku o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa Softversko inženjerstvo, prvog i drugog ciklusa studija, na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici, a potom i Odluku o pokretanju studijskog programa Softversko inženjerstvo, prvog i drugog ciklusa studija, na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici. Po završetku prvog ciklusa studija kandidati će biti osposobljeni da uspješno koriste sistemske i aplikativne programe, održavaju informacione sisteme, kreiraju baze podataka, razvijaju mobilne i web aplikacije, primijene napredne algoritamske i matematske koncepte u projektovanju i analizi softvera, projektuju, implementiraju i dokumentuju rješenja složenih problema iz oblasti softverskog inženjerstva. Drugi ciklus ovog studijskog programa bi studente pripremao za dalje usavršavanje na doktorskom studiju, odnosno za bavljenje naučno-istraživačkom djelatnosti, u saradnji sa drugim strukama raznih profila, s ciljem davanja inovatvnih rješenja za uočene društveno-ekonomske probleme.

U okviru četvrte tačke dnevnog reda Skupština Zeničko-dobojskog kantona je prihvatila Inicijativu Hasana Handžića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za izmjene i dopune Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije i zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova i Vladu Zeničko-dobojskog kantona, da u smislu predložene inicijative, u roku od 30 dana pripreme i u skupštinsku proceduru dostave Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije. Navedenom Inicijativom se predlaže regulisanje korištenja vatrenog oružja u smislu komercijalnog i turističkog lova stranaca na području Zeničko-dobojskog kantona.

Stručna služba Skupštine

Danas je održan nastavak 57. sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kome su razmatrane preostale tri tačke ranije usvojenog dnevnog reda koji je imao sedam tačaka, od kojih su prvih pet razmatrane 27.03.2018. godine.

U današnjem nastavku sjednice, Skupština je prihvatila Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2017. godinu. U samom Izvještaju se navodi da je u izvještajnom periodu izvršeno 11.777 inspekcijskih nadzora, te da je zbog utvrđenih nepravilnosti, prilikom inspekcijskih nadzora, doneseno 2.019 rješenja i izdato 1.808 prekršajnih naloga, sa ukupnim iznosom izrečenih novčanih kazni od 1.405.595 KM. Od navedenog je zbog utvrđenih prekršaja po osnovu kantonalnih propisa izdato 328 prekršajnih naloga sa ukupnim iznosom izrečenih novčanih kazni od 283.830 KM. Takođe se navodi da je u izvještajnom periodu, putem dežurnog telefona na koji građani prijavljuju nezakonitosti iz nadležnosti kantonalnih inspekcija u sastavu Uprave, zaprimljeno 168 prijava.

Skupština je na današnjem nastavku zaključcima prihvatila Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2017. godinu, a potom i Informaciju o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Povodom vaskršnjih praznika predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak danas je posjetio Srpsku pravoslavnu crkvu i Srpsko prosvjetno i kulturno društvo PROSVJETA u Zenici, gdje se susreo sa jerejom Markom Malešom i Boškom Jefićem predsjednikom SPKD Prosvjeta.

Predsjedavajući Duvnjak je čestitao jereju i svim pravoslavnim vjernicima praznik Vaskrs, te naglasio spremnost da sa pozicije koju obnaša da doprinos jačanju povjerenja među narodima i saradnje sa institucijama. Također je iskazao i volju da u granicama mogućnosti pruži podršku aktivnostima koje priprema i realizuje Prosvjeta.

Uvaženi jerej Maleš zahvalio se predsjedavajućem na prvoj posjeti koju je upriličio zvaničnik kantonalne Skupštine srpskim društvima, ustanovama i Crkvi u našem kantonu, od kako je on na dužnosti u Pravoslavnoj crkvenoj opštini u Zenici. U znak buduće dobre saradnje predsjedavajući Duvnjak je domaćinima uručio Povelju Kulina bana u posebnoj izradi na svili.

 

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak primio je predstavnike Saveza izviđača Grada Zenica na čelu sa predsjednikom Edinom Šarićem. Tom prilikom predstavnici zeničkih izviđača su upoznali predsjedavajućeg o planovima i aktivnostima koje, s ciljem neformalnog obrazovanja i vaspitanja djece i omladine, skoro sedam decenija provode izviđači i to kroz organizaciju ljetnih i zimskih kampova, te ekoloških sekcija.

Glavna tema razgovora je bila nastavak aktivnosti na realizaciji izgradnje „EKO-KUĆE Smetovi“. Prisutni su se složili da aktivnosti treba ubrzati i zajedničkim snagama realizovati projekat do kraja 2018. godine. Izgradnjom funkcionalne i moderne Eko-kuće na Smetovima omogućio bi se boravak većeg broja djece iz Zenice i cijelog Kantona tokom godine. Riječ je o projektu koji treba da bude edukativno-pokazni školski centar sa svim uslovima za aktivnosti djece i mladih do 16 godina. Prema projektu "Eko-kuća Smetovi" će imati smještajni kapacitet za minimalno 50 djece u višekrevetnim sobama, edukativni kabinet, botanički vrt, edukacijsku stazu, hranilice i kućice za ptice, ali  i "baby ski lift" dužine 100 metara, te druge sadržaje, koji će upotpuniti rekreativni i edukativni boravak djece i mladih ("Škole u prirodi" i sl).

Predsjedavajući Duvnjak se zahvalio Savezu izviđača Grada Zenica na njihovom nesebičnom volonterskom angažmanu i svim aktivnostima koje sprovode s ciljem da djeca vole i čuvaju prirodu i budu bolji ljudi, podsjetivši da je povodom Dana Kantona 2017. godine Savezu izviđača Grada Zenica uručena i „Plaketa Zeničko-dobojskog kantona“.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak i članovi Komisije za nadzor rada policije, u pratnji policijskog komesara Šut Semira i ministra MUP-a Zeničko-dobojskog kantona Nikole Arsenića, posjetili su gradilište budućeg Centra za edukaciju policijskih službenika i prostorije Specijalne policijske jedinice Zeničko-dobojskog kantona u Zenici. Komesar Šut Semir je istakao da je ovo generacijski poduhvat za sve nas, jer jednom u 100 godina se prave ovakvi multifunkcionalni objekti, u kojima se pruža mogućnost edukacije i obuke u fizičkim aktivnostima, taktici i ukupnoj fizičkoj spremi, ali i poznavanju zakonskih propisa. Boljom obukom i kvalitetnijim uslovima rada pojačat će se spremnost policije da odgovori na sve savremene sigurnosne prijetnje.

Predsjedavajući Duvnjak i članovi delegacije Skupštine su izrazili vidno zadovoljstvo sa građevinom, te čestitali Vladi Kantona na osiguranju sredstava za izgradnju i izvođačima radova na poštivanju rokova.

U sklopu objekta će biti heliodrom, bazen, moderna streljana, sportska sala, kabineti, prostor za centralni arhiv i mnogi drugi sadržaji koji će unaprijediti rad i efikasnost Specijalne i drugih jedinica MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.

Svečano otvorenje je planirano za 15.maj - Dan policije Zeničko-dobojskog kantona.

Stručna služba Skupštine ZDK

Povodom uskršnjih blagdana predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Jasmin Duvnjak danas je posjetio Župu Svetog Ilije u Zenici i susreo se sa župnikom fra Zdravkom Anđićem, zatim sa ravnateljem KŠC Sveti Pavao vlč. Vlatkom Rosićem i sa susjednim župnicima.

Predsjedavajući Duvnjak je čestitao župnicima i svim vjernicima blagdan Uskrs, te naglasio spremnost da sa pozicije koju obnaša da doprinos jačanju povjerenja među narodima, tolerancije i razumijevanja svih naših različitosti. Uvaženi fra Zdravko Anđić zahvalio se predsjedavajućem na posjeti i ukazao na potrebu da javni dužnosnici budu odgovorniji i hrabriji, te da im u njihovom radu na prvom mjestu budu moral i briga za običnog čovjeka.

U ime Skupštine Zeničko-dobojskog kantona predsjedavajući Duvnjak je domaćinima uručio Povelju Kulina bana u posebnoj izradi na svili.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Stranica 1 od 19

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma