Kantonalni zavod za pravnu pomoć PDF Ispis E-mail
Direktorica:

Azra Moćević

Adresa: Kočevska čikma br. 1
Brojevi telefona: 032/407-792
032/201-670
Broj fax-a: 032/201-671
E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Sektor za krivični postupak:
Pomoćnik direktora za krivični postupak: Željka Klobučar
Stručni saradnik za krivični postupak: Adisa Hadžić
Sektor za krivični postupak za maloljetnike:

Pomoćnik direktora za krivični postupak za maloljetnike: Nira Hadžiđulbić
Sektor za parnični postupak:
Pomoćnik direktora za parnični postupak: Nadžija Talić

 

Kantonalni zavod za pravnu pomoć u Zenici je počeo sa radom 07.11.2005. godine, a nakon stupanja na snagu Zakona o Kantonalnom zavodu za pravnu pomoć („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 5/05). Zavod u organizaciji kantonalne uprave ima status samostalne upravne organizacije, a uposlenici  imaju status državnog službenika (branilac/punomoćnik i stručni saradnik) i namještenika.

Osnovni cilj zakonodavca pri osnivanju Zavoda bio je institucionalno pružanje besplatne pravne pomoći licima slabog imovnog stanja, tačnije osobama kojima pravda nije dostupna i koji svoje pravne interese ne mogu ostvariti putem punomoćnika-advokata po važećoj advokatskoj Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad advokata i Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o advokaturi  (“Službene novine F BiH“, broj 18/05 ), a  iz razloga nedostatka finansijskih sredstava.

Osnivanje i početak rada Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć u Zenici jedna je od najhumanijih gesti Skupštine i Vlade Zeničko-dobojskog kantona, odnosno Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona.

Djelokrug rada:

Osnovni zadatak Zavoda, a u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 6/07) jeste pružanje besplatne pravne pomoći građanima Zeničko-dobojskog kantona, a isključivo osobama lošeg imovnog stanja, odnosno licima koja, prema svom i općem imovinskom stanju, nemaju sredstava niti mogućnosti dobivanja zajma ili drugih sredstava da plate advokata i snose sve ostale troškove zastupanja bez štete za nužno izdržavanje sebe i svoje porodice, a koja lica u svrhu dokazivanja svojstva da su osobe lošeg imovnog stanja dostavljaju dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima pružanja pravne pomoći (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/05).

U svrhu dokazivanja svojstva pripadnika navedenih kategorija, stranke su dužne dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  • uvjerenja o statusu, odnosno svojstvu, izdata od strane nadležnog organa;
  • rješenja i uvjerenja izdata od strane državnih organa i drugih ustanova;
  • čekovi od primljene penzije i
  • odluke suda i organa uprave.

Slijedom naprijed navedenog, osnovni zadaci Zavoda su:

  • davanje pravnih savjeta;
  • sastavljanje različitih pravnih podnesaka (tužbe, žalbe, molbe, zahtjevi, predstavke, prigovori, prijedlozi, krivične prijave, vanredni pravni lijekovi, apelacije i drugo);
  • zastupanje stranaka u svim parničnim, upravnim i ostalim postupcima pred sudovima i drugim organima Zeničko-dobojskog kantona;
  • odbrana i zastupanje u krivičnom postupku punoljetnih i maloljetnih lica;
  • pružanje i drugih oblika pravne pomoći fizičkim licima kako bi se zaštitila njihova prava i interesi.

Korisnici usluga Zavoda su i javne ustanove, centri za socijalni rad sa područja Zeničko-dobojskog kantona, kojima su usluge Zavoda neophodne u postupcima određivanja privremenog zastupnika i staratelja za posebne slučajeve.

Branitelji-punomoćnici Zavoda zastupaju stranke u krivičnim i parničnim postupcima pred svim sudovima na području Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnim sudom i Kantonalnim tužilaštvom, kao i pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, kada su branitelji Zavoda rješenjem Kantonalnog suda u Zenici postavljeni za branitelja optuženom.

Svim licima sa prebivalištem/boravištem na području Zeničko-dobojskog kantona, koja su se obrate Zavodu i ispunjavaju kriterije za korištenje besplatne pravne pomoći, ukazaće se stručna pravna pomoć koja se sastoji od sastavljanja podnesaka ili davanja pravnih savjeta o načinu rješavanja njihovih pravnih problema, a nakon što se obavi intervju sa podnositeljem zahtjeva, odnosno izvrši analiza svakog konkretnog predmeta.

U opravdanim situacijama pružit će se i pravna pomoć licima koji ne posjeduju neki od prednje navedenih dokaza, kao što su starije osobe koje se ne vode na evidenciji Biroa za zapošljavanje i u postupku su ostvarivanja prava na penziju ili socijalnu pomoć, te maloljetne osobe u ime kojih se podiže tužba radi izdržavanja.

Zavod u svom radu ostvaruje zadane ciljeve i svoj rad prilagođava trenutačnim potrebama i promjenama u našem društvu sa ciljem da se angažman uposlenika Zavoda iskoristi na način da se pruži što kvalitetnija usluga građanima Kantona koji nisu u mogućnosti sami sebi obezbijediti pravnu pomoć i pristup sudu, a što ima za posljedicu jačanje pravne sigurnosti i vladavine zakona u našem društvu.

Budući ciljevi i zadaci Zavoda:

U cilju poboljšanja kvaliteta usluga koje pruža Zavod, kao i kontinuiranog praćenja novih i izmjena postojećih propisa, kao i praćenje sudske prakse, državni službenici Zavoda se kontinuirano stručno usavršavaju pohađanjem seminara iz svih oblasti prava.

Finansijski pokazatelji o dosadašnjem radu Zavoda, pokazuju da su ušteđena značajna finansijska sredstva budžeta Zeničko-dobojskog kantona i sasvim je opravdano očekivati da će u narednim periodima uštede biti i veće.

I u narednom periodu uposlenici Zavoda će pružati stručnu i kvalitetnu pravnu pomoć licima lošeg imovnog stanja kako bi im se omogućio ravnopravan pristup pravdi putem pružanja besplatne pravne pomoći, a što doprinosi jačanju zakonitosti i vladavini prava, kroz  profesionalan i stručan angažman branitelja/punomoćnika, kako u krivičnim postupcima pred nadležnim sudovima, u odbranama po službenoj dužnosti, tako i u parničnim postupcima po zahtjevima korisnika usluga Zavoda, odnosno po angažmanu uposlenika Zavoda od strane nadležnih sudova našeg Kantona i centara za socijalni rad, u slučajevima predviđenim naprijed navedenim zakonima.

Na kraju, posebno se napominje da će branitelji/punomoćnici Zavoda, pored kontinuiranog stručnog usavršavanja i angažovanja u krivičnim i parničnim postupcima, raditi i na održavanju dobrih profesionalnih odnosa sa svim sudovima na području Kantona i Kantonalnim tužilaštvom, kao i sa drugim organima, institucijama i ustanovama, a sve u cilju davanja svog doprinosa efikasnosti pravosuđa.

 
Baner