Amandmani LIII-LXI

Na osnovu člana 88. Ustava Zeničko-dobojskog kantona (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 7/96, “Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 1/96, 10/00.), Skupština Zeničko-dobojskog kantona na sjednici održanoj 29.07.2004. godine, donijela je

AMANDMANE LIII – LXI NA USTAV ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA


Amandman LIII

U članu 58. riječ “Kantona” briše se.

Amandman LIV

U članu 68. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
“Općina može pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom za zaštitu prava na lokalnu samoupravu.”

Amandman LV

U članu 74. iza riječi “općine” briše se tačka i dodaju se riječi “na način utvrđen zakonom”, a preostali dio teksta briše se.
Dodaje se novi stav 2. koji glasi: “Svaki birač može biti biran za općinskog vijećnika.”

Amandman LVI

U članu 75. stav 1. tačka b) mijenja se i glasi:
“Podnosi zahtjev Ustavnom sudu radi sporova između općine i kantona ili Federacije.”

Amandman LVII

U članu 78. iza riječi “vijeća” stavlja se tačka, a preostali tekst se briše.

Amandman LVIII

Član 80 mijenja se i glasi:
“Općinskog načelnika biraju, demokratskim putem, birači na neposrednim i tajnim izborima na cijelom području općine na način utvrđen zakonom.
Svaki birač može biti biran za općinskog načelnika.”

Amandman LIX

U članu 82. u stavku 1. iza tačke a) dodaje se nova točka b) koja glasi:
“podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu radi rješavanja sporova između općine i kantona ili Federacije.”
Dosadašnje tačke b), c), d), f), g), h) postaju tačke c), d), f), g), h) i i).

Amandman LX

Iza člana 82. dodaje se novi član 82a. koji glasi:

“Član 82a.

Općinski načelnik i predsjedavajući općinskog vijeća u općinama ili općinskim vijećima višenacionalnog sastava ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda odnosno iz reda ostalih, izuzev u onim općinama u kojima jedan od konstitutivnih naroda čini više od 80% stanovništva, prema posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini.
Mandat općinskog načelnika je četiri godine.”

Amandman LXI

Amandmani LIII-LXI stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

 

 

 

Broj: 01-01-15696/04
29.07.2004. godine
Zenica


PREDSJEDAVAJUĆI
Husejin Smajlović, s.r.

Baner