Amandmani VI

Na osnovu člana 37. i 88. Ustava Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/96.), Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 18. sjednici, održanoj 11. maja 2000. godine, d o n i j e l a   j e

ODLUKU
o proglašenju Amandmana VI na Ustav Zeničko-dobojskog kantona

I

Proglašava se Amandman VI na Ustav Zeničko-dobojskog kantona koji je usvojen na 18. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, održanoj 11. maja 2000. godine, u tekstu koji glasi:

AMANDMAN VI

Skupština Kantona (u daljem tekstu: Skupština) sastoji se od 35 (trideset pet) poslanika.

Ovim amandmanom mijenja se član 25. Ustava Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/96.).

II

Amandman VI na Ustav Zeničko-dobojskog kantona čini sastavni dio Ustava Zeničko-dobojskog kantona. Primjenjivat eć se od narednih izbora za Skupštinu Kantona, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

 

Broj: 01-101/2000
11. maj 2000. godine
Zenica

Predsjedavajući Skupštine
Šefik Džaferović s.r.

Baner