ISPRAVKA

Na osnovu člana 149. Poslovnika o radu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 11/00), a po izvršenom sravnjivanju Amandmana VII-LII na Ustav Zeničko-dobojskog kantona objavljenih u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 8/04; i Izvornika Amandmana  VII-LII na Ustav Zeničko-dobojskog kantona sa Prijedlogom Amandmana VII-LII na Ustav Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-01-11808/04 od 03.06.2004. godine uočena je greška, te se daje s lj e d e ć a

ISPRAVKA

I

U Amandmanu XXX stav 1. alineja druga Izvornika Amandmana VII-LII na Ustav Zeničko-dobojskog kantona i Amandmana VII-LII na Ustav Zeničko-dobojskog kantona objavljenih u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 8/04, umjesto teksta: “predlaganje Skupštini Kantona smjene ministara, u skladu sa zakonom”; treba da stoji tekst: “smjenu ministra u skladu sa zakonom”.

II

Ispravka će se objaviti u “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”.

 

 

Broj: 01-01-13636-1/04

Zenica, 09.08.2004. godine

 

SEKRETAR

Emina Sinanović s.r.

Baner