Članak je filtriran: Juni 2016

Dana 27.6.2016. godine Mensur Sinanović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona primio je u radnu posjetu visoku delegaciju  iz Njemačke, gospodina Mihaela Fiebiga, direktora referata za podršku socijalnih struktura i razvoj pri Ministarstvu za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ), gospodina Cristopha Josta, generalnog direktora DVV International (Deutscher Volkshochschul Verband e.V) u Bonnu i Emira Avdagića, direktora DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu.

Visoki zvaničnici iz Savezne Republike Njemačke posjetit će Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport s ciljem upoznavanja sa postignućima Zeničko-dobojskog kantona na polju obrazovanja odraslih.

Razgovaralo se o planovima u oblasti obrazovanja odraslih, rezultatima dosadašnje saradnje sa DVV International - Uredom u Bosni i Hercegovini, ali i mogućim vidovima saradnje i podrške DVV-a u budućnosti.

Gospodin Fiebig je prenio pozdrave gospodina Gerda Müllera, ministra za privrednu saradnju i razvoj u Vladi Savezne Republike Njemačke, iskazao zadovoljstvo dosadašnjim postignućima Zeničko-dobojskog kantona zbog donošenja Zakona o obrazovanju odraslih i aktivnosti Ministarstva na tom polju, ali i zbog uspješne saradnje sa njemačkom organizacijom DVV International.

Gospodin Jost, također, iskazao je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i rezultatima, ali i zbog uspješnih zajedničkih aktivnosti za DVV International – Uredom za Bosnu i Hercegovinu.

Sastanak je protekao u radnoj i prijatnoj atmosferi, gosti su dobili informacije o dosadašnjim aktivnostima, ali i planovima za budućnost i zainteresiranosti Ministarstva da se saradnja nastavi i intenzivira u budućnosti.

U svojim završnim obraćanjima, gospodin Fiebig, Jost i Avdagić su iskazali spremnost da se saradnja nastavi kroz različite vidove stručne i finasijske podreške, putem DVV International – Ureda za Bosnu i Hercegovinu, kvalitetnoj provedbi Zakona o obrazovanju odraslih. 

 

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Objavljeno u Vijesti

Na današnjem zasjedanju Skupštine Zeničko-dobojskog kantona održana je 29. sjednica u sedmom sazivu na kojoj je razmatrano pet tačaka dnevnog reda.

U okviru prve tačke dnevnog rada je na današnjoj sjednici Skupština utvrdila mišljenje u okviru procedure za donošenje Nacrta Zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine koje će biti proslijeđeno nadležnom federalnom ministarstvu radi provođenja daljnje propisane procedure za donošenje Zakona o hraniteljstvu na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Mišljenje Skupštine Kantona u vezi ovog Nacrta Zakona je utvrđeno uvažavajući, predhodno dato mišljenje resornog kantonalnog ministarstava koje je prihvatila Vlada Kantona, a Zaključak koji je donijela Vlada Kantona je sastavni dio i Zaključka koji je danas donijela Skupština i isto se smatra mišljenjem Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koje dato na Nacrt Zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U okviru druge tačke dnevnog rada u skraćenom postupku Skupština je donijela Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zeničko-dobojskog kantona. Prijedlogu ovog Zakona predhodilo je podnošenje 10 amandmana od strane poslanika i 2 amandmana od strane Vlade Kantona, kao predlagača. Vlada Kantona je predhodno prihvatila 7 amandmana podnesenih od strane poslanika, koji su u konačnici postali sastavni dijelovi Prijedloga ovoga zakona. U konačnici današnje diskusije Skupština je donijela Zakon o javno-privatnom partnerstvu Zeničko-dobojskog kantona u obliku koji je Vlada predložila, čiji su sastavni dio postali i prihvaćeni amandmani poslanika, kao i amandmani Vlade Kantona.

U okviru diskusije po trećoj tački dnevnog reda poslanici u Skupštini su u skraćenom postupku donijeli Zakon o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici. Nakon ovoga je razmatran i Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti uvođenja novih studijskih programa na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Nakon diskusije po ovoj tački dnevnog reda, Skupština je donijela Odluku o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti studijskog programa Lokalni ekonomski razvoj i politika, drugog ciklusa studija, na Ekonomskom  fakultetu Univerziteta u Zenici i Odluku o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti studijskog programa Poslovne i javne finansije, drugog ciklusa studija, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, kao i Odluke o pokretanju navednih studijskih programa.

Na kraju današnjeg zasjedanja Skupština je razmatrala i Inicijativu Senada Trake, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za izmjenu odnosno dopunu člana 4. tačka a) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/14), koja nije dobila potreban broj glasova poslanika u Skupštini da bi bila prihvaćena.

 

Stručna služba Skupštine ZDK

Objavljeno u Vijesti

Na 59. sjednici Vlade, održanoj dana 16.06.2016. godine, Ministarstvo za pravosuđe i upravu i Komisija za dodjelu kredita za rješavanje stambenih potreba mladih izvjestili su Vladu Kantona da su izvršeni svi poslovi Komisije i da je sačinjen Prijedlog rang-liste.

U skladu sa navedenim i članom 22. stav (7) Odluke o uvjetima i kriterijima za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/15), Vlada Kantona je na istoj sjednici utvrdila Konačnu rang-listu podnosilaca zahtjeva koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih i dostavila poslovnoj banci na realizaciju.

Ovim je Vlada Kantona stavila u funkciju 2,2 miliona KM kreditnih sredstava, kojim će se omogućiti stambeno zbrinjavanje oko 50 mladih u Zeničko-dobojskom kantonu.

Objavljeno u Vijesti
petak, 17 Juni 2016 14:13

SAOPĆENJE SA 59. SJEDNICE VLADE

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na 59. sjednici, održanoj dana 16.06.2016. godine, u skladu sa Programom rada Vlade i Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, na prijedlog Ministarstva za privredu, donijela Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini i isti uputila u dalju skupštinsku proceduru.

Doneseni su Zaključci o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici, kao i trećeg ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2016/2017. godini, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

U skladu sa ranije donesenim Programom utroška sredstava na poziciji „Transfer za sport“ Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na ovoj sjednici Vlade, odobrena su sredstva: Ženskom nogometnom klubu „Čelik“ Zenica, Odbojkaškom klubu invalida „Breza“, Sportskom savezu invalida Zeničko-dobojskog kantona, Rukometnom klubu „Krivaja“ Zavidovići, Udruženju strijelaca „20.juni 92“ Visoko, Omladinskom košarkaškom klubu „Abeceda“ Zenica, Udruženju građana Rafting klub „Krivaja-Zavidovići“ Zavidovići, Karate klubu „Internacional“ Zenica, Karate klubu „Viktorija“ Žepče, Rukometnom klubu „Maglaj“ Maglaj, Rukometnom klubu „Bosna“ Visoko i Udruženju građana „MC Tica“ Zenica.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, usvojen je Program utroška sredstava na poziciji „Kapitalni transferi u inostranstvu“ u svrhu realizacije projekata po Programu UNDP-a „Lokalni integrisani razvoj“, koji obuhvata sufinansiranje slijedećih projekata: završetak radova na izgradnji sportske dvorane Osnovne škole „Novi Šeher“ Općina Maglaj, završetke radova na izgradnji sportske dvorane u Općini Olovo i rekontrukcija i nadogradnja objekta osnovne škole „Fra Grga Martić“ Ozimica Općina Žepče.

Na istoj sjednici, Vlada Kantona je, na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu, donijela potrebne akte kojima se daju ovlaštenja resornim ministrima za pregovarače i licima za stručnu pomoć u pregovorima za zaključivanje granskih kolektivnih ugovora za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, zdravstvo, za policijske službenike, za službenike i namještenike organa uprave i sudske vlasti i za oblast šumarstva.

 

 

Press služba

Objavljeno u Vijesti

Prema „Informaciji o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2015. godini“ Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, provedene su sljedeće aktivnosti:

  • Razvoj zaštite i integracije djece i odraslih osoba sa posebnim potrebama, putem usluga kantonalne Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona te Dnevnog centra u Visokom (za korisnike iz općina: Kakanj, Visoko, Breza, Vareš i Olovo), Ustanove Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama Maglaj (za korisnike iz općina: Zavidovići, Žepče i Maglaj), Dnevnog centra Tešanj te putem usluga ranog podsticanja razvoja i rane intervencije za djecu sa posebnim potrebama u opremljenoj prostoriji pri JU Centra za socijalni rad Olovo.
  • Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva u kontinuitetu odobrava sredstava za sufinansiranje rada javnih-humanitarnih kuhinja na području Zeničko-dobojskog kantona. Tokom 2015. godine doznačena su sredstva u ukupnom iznosu od 225.000,00 KM.
  • Sufinansiranje Projekta „Sigurna kuća za žene žrtve nasilja u porodici i zajednici sa područja općina Zeničko-dobojskog kantona“ koji implementira Udruženje „Medica“ Zenica. Tokom 2015. godine, Udruženju „Medica“ Zenica odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 54.720,00 KM.
  • Podrška rada kantonalnih i općinskih/gradskih udruženja, tj. organizacija civilnog društva. Tokom 2015. godine u ove svrhe utrošeno je ukupno 64.305,00 KM.
  • Povodom obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu za 2015. godinu, odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 99.635,00 KM za realizaciju 37 projekata.
  • Za finansiranje zdravstvenog osiguranja korisnika socijalne zaštite u 2015. godini odobrena su sredstva u iznosu od 175.970 KM.
  • U 2015. godini od strane Ministarstva i Vlade Kantona odobrena je jednokratna novčana pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera pojedincima i porodicama i u ove svrhe utrošeno je ukupno 105.600,00 KM.

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Objavljeno u Vijesti

Prema „Informaciji o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2015. godini“ Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, građani Zeničko-dobojskog kantona su tokom 2015. godine iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, ostvarili sljedeća prava:

PRAVA

BROJ

KORISNIKA

UTROŠENA

BUDŽETSKA

SREDSTVA

Stalna novčana pomoć

1.260

1.173.630,21KM

Privremena i jednokratna pomoć

1.366

165.100 KM

Smještaj u drugu porodicu

99

231.459,60 KM

Smještaj u ustanove socijalne zaštite

732

 5.206.169,04 KM

Naknada za pomoć i njegu drugih lica

1.356

656.113,08 KM

Osposobljavanje za samostalan život i rad

37

112.154,40 KM

Prava civilnih žrtava rata

869

925.431,33 KM

Dodatak na djecu

11.769

  4.212.540,90KM

Naknada umjesto plaće ženi-majci porodilji u radnom odnosu

973

 7.994.305,97 KM

Novčanu pomoć za nezaposlene porodilje; jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta; pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci

918

669.228,95 KM

Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, koji je Skupština Zeničko-dobojskog kantona na inicijativu ovog ministarstva donijela 21.04.2015. godine, postignut je napredak u smislu prestanka izdvajanja sredstava iz Budžeta Kantona za korisnike prava na dodatak za njegu i pomoć drugog lica, tako što su građani našeg Kantona koji su u ovoj potrebi izjednačeni sa ostalim građanima u Federaciji BiH, bez dodatnih troškova za pribavljanje medicinske dokumentacije.

Podržavajući procese deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite i adekvatnog ostvarivanja prava u skladu sa pozitivnim zakonskim rješenjima i međunarodnim dokumentima, i u 2015. godini odvijala se saradnja sa Ustanovom „Sumero centar za podršku osobama s invaliditetom u zajednici“. U podružnici ove ustanove u Zenici, zbrinuto je 16 korisnika u stambene jedinice uz stručnu podršku, s tim da je 12 korisnika premješteno iz zavoda za smještaj duševnih bolesnika (Drin, Bakovići i Pazarić).

 

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice

Objavljeno u Vijesti

Danas je Zeničko-dobojski kanton posjetio ambasador Republike Hrvatske, NJ.E. Ivan Del Vechio sa prvim tajnikom gospodinom Perom Bilušićem.  Sastao se sa Miralemom Galijaševićem, premijerom Zeničko-dobojskog kantona. Uz premijera su sa NJ.E ambasadorom razgovarali: Ilija Nikić, načelnik Općine Usora, ministar za privredu, Zvonimir  Anđelić i Fahrudin Brkić,  ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona.

Nj.E. ambasador Del Vechio je sa domaćinima razgovarao o projektu sufinsiranja i izgradnje mosta na rijeci Usori. Ministar Brkić je prisutne upoznao da je izgradnja i odražavanje ovog mosta u nadležnosti lokalne zajednice ali da će se Vlada ZDK, svakako, uključiti u realizaciju igradnje mosta na Usori kroz zajednički projekat.

Nj.E. ambasador Del Vechio je predložio premijeru i ministrima da se definira i  pripremi zajednički  projekat Razvojnog fonda R Hrvatske i Vlade ZDK za revitalizaciju turističke staze između Vareša i Bobovca.

Razgovaralo se o počeku izgradnje HE Vranduk i drugim vidovima saradnje.

 

Press služba  

Objavljeno u Vijesti

Na 58. sjednici, održanoj 09.06.2016. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice prihvatila Informaciju o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2015. godini. Informacija sadrži podatke o postignutim rezultatima i o tekućoj problematici u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom na području Zeničko-dobojskog kantona.

Ovaj dokument predstavlja sveobuhvatnu analizu ostvarenih prava iz kantonalnog Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom i drugih poduzetih aktivnosti ovog ministarstva, saradnje sa relevantnim ustanovama i organizacijama civilnog društva za period januar – decembar 2015. godine.

Tokom 2015. godine, u skladu sa kantonalnim zakonom prava iz socijalne zaštite ostvarivalo je oko 31.310 korisnika, a za finansiranje su utrošena sredstva u iznosu od 21.348.644 КМ.

U dijagramima ispod (galerija slika) je detaljan prikaz kretanja broja korisnika i utrošenih sredstava u periodu 2009. – 2015. godina.

Objavljeno u Vijesti

U organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj, od 1. do 2. juna 2016. godine u Bijeljini je održana Konferencija pod nazivom „Kako unaprijediti sistem odbrane po službenoj dužnosti“. 

Konferenciji je prisustvovala pomoćnica ministra za pravosuđe. Tokom konferencije prezentovan je policy document koji sadrži pregled osnovnih preporuka za unaprijeđenje i uspostavljanje transparentnog sistema odbrane po službenoj dužnosti u oblastima imenovanja, plaćanja i kompetencija advokata po službenoj dužnosti, koji predstavlja rezultat sprovedenog istraživanja u regionu.

Izuzetan doprinos u procesu izrade policy documenta i učešća u realizaciji Konferencije dali su predsjednik Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnici Ministarstva pravde u BiH, kao i predstavnici pravosudnih institucija te advokati koji svojim doprinosom i radom utiču na jačanje i unaprjeđenje sistema odbrane po službenoj dužnosti. 

Konferencija je realizovan uz podršku American Bar Association Rule of Low Initiative kao i u saradnji sa partnerskim organizacijama u Srbiji, Makedoniji, Albaniji i Kosovu“.

 

Ministarstvo za pravosuđe i upravu

Objavljeno u Vijesti

U prostorijama Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, ministar Himzo Smajić sa v. d. gradonačelnikom Grada Zenice i općinskim načelnicima/cama Zeničko-dobojskog kantona, 03.06.2016. godine, zaključio je Sporazume o zajedničkom učešću u realizaciji projekata iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2016. godinu.

Predmet Sporazuma je finansiranje izgradnje ili rekonstrukcija vodnih objekata od općinskog značaja, (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za vodosnadbjevanje i vodni objekti za zaštitu voda od zagađenja), uključujući izradu projektne dokumentacije i vršenje stručnog-tehničkog nadzora.

Planirana ukupna vrijednost projekata iz Sporazuma za Grad Zenicu i općine Zeničko-dobojskog kantona iznosi 4.430.000,00 KM.

 

 

 

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodprivredu

Objavljeno u Vijesti
Stranica 1 od 2

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma