178. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 28.10.2022. godine

07 Nov 2022
2581 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verfiikacija Zapisnka sa 177. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 21.10.2022. godine;
 2. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar-septembar 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona po Inicijativi Jedinstvenog udruženja demobilisanih boraca 92-95 Zavidovići od 15.08.2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i načinu propisivanja i izdavanja lijekova;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za pokriće troškova nabavke medicinske opreme - Radiološki ultrazvučni aparat;
 6. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu -„Tekući transferi drugim nivoima vlasti“ - „Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica“, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ministarstvu zdravstva za nabavku opreme;
 8. Informacija o realizaciji Programa “Obezbjeđenje kredita pod povoljnijim uslovima” po Programu utroška budžetskih sredstava u 2021. godini (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima), sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namjenjenih za subvencioniranje (regresiranje) kamata po kreditima odobrenim u 2020. i 2021. godini po osnovu Kreditno-garancijskog fonda Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH;
 11. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za registrovana kantonalna udruženja/saveze poljoprivrednika u 2022. godini, pozicija „Tekući transfer udruženjima“, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Odluke o dobravanju sredstava veterinarskim stanicama za nabavku veterinarske opreme i opremanje laboratorija veterinarskih organizacija;
 13. Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za period januar – juni 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu - Kantonalno tužilaštvo;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Kakanj;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „15. april“ Kakanj;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica;
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 19. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“;
 20. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transfer za organizaciju takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola“;
 21. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Transfer za sport“;
 22. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transferi drugim nivoima vlasti - Tekući transfer za stipendiranje studenata“;
 23. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama“;
 24. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 25. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jukić Mari, povratnici u Brankoviće, općina Žepče, na ime potpore održivom povratku na područje općine Žepče;
 27. Prijedlog Zaključka o ustupanju stalnog sredstva Ministarstva unutrašnjih poslova na privremeno korištenje;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šehović Ademu, iz Zenice, u svrhu pomoći za troškove liječenja;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku Microsoft 365 Apps for Enterprise (Office licence) za potrebe svih organa i službi Zeničko-dobojskog kantona na period od godinu dana;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za radove na sanaciji i adaptaciji objekta na adresi Masarykova 37 za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.
 31. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika u Javnom preduzeću „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići.
 32. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec oktobar 2022. godine.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma