185. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 15.12.2022. godine

16 Jan 2023
1188 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 184. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 08.12.2022. godine;
 2. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između budžetskih korisnika Kantonalni zavod za pravnu pomoć i Služba za zajedničke poslove;
 4. Prijedlog Zaključka kojim se nalaže Ministarstvu finansija da u ime Zeničko-dobojskog kantona izvrši plaćanje obaveza po osnovu kredita EBRD - Projekat poboljšanje energetske efikasnosti u Bolnici Zenica;
 5. Prijedlog Zaključka o izmjeni Plana investiranja dodijeljenih sredstava za kapitalne investicije;
 6. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namjenjenih za subvencioniranje (regresiranje) kamata po kreditima odobrenim u 2020. i 2021. godini po osnovu Kreditno-garancijskog fonda Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za finansiranje projekata iz oblasti šumarstva;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za proizvodnju maline, kupine, plantažne borovnice i aronije;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za projekat “Monitoring aflatoksina u proizvodima namijenjenim za ljudsku i animalnu prehranu”;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime nerealizovanih zahtjeva iz prethodnog perioda i pomoć u posebnim okolnostima;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 13. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka nominiranja na upražnjene pozicije predsjednika i članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Maglaj;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Prva osnovna škola Maglaj;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Župi Sv. Barbare, Breza u svrhu sufinansiranja završetka projekta zamjene stolarije i utopljavanja župne crkve;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Župi Sv. Ilije proroka Novi Šeher u svrhu sufinancranja projekta nabavke novih klupa župnoj u crkvi;
 18. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 20. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama“;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU „ Prva osnovna škola“ Maglaj;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Vareš“ Vareš;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Gimnazija “ Muhsin Rizvić” Breza;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju naloga Kantonalnoj upravi za civilne zaštite za postupanje po Rješenju Službe za inspekcijske poslove Grada Zenica;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika Privrednog društva „Krivaja Mobel“ d.o.o Zavidovići – u stečaju;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava kao pomoć Zeničko-dobojskog kantona za socijalno zbrinjavanje Delić Zikreta, bivšeg radnika „Pilana” d.o.o. Kakanj, za uvezivanje i plaćanje radnog staža radi ostvarivanja prava na penziju;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Dom zdravlja Vareš za nabavku medicinske opreme i pokriće troškova finansiranja nabavki kapitalnog karaktera u 2022. godini;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja Zenica“ za pokriće troškova finansiranja nabavki kapitalnog karaktera u 2022. godini;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja Zenica“ za sufinansiranje nabavke sanitetskog vozila;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Dom zdravlja „Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj za sufinansiranje građevinskih radova na objektu porodične medicine u Mjesnoj zajednici Kalošević;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Dom zdravlja „Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj za nabaku stalnih sredstava u 2022. godini;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava „JU Dom zdravlja sa stacionarom Žepče“ za finansiranje nabavke medicinske opreme;
 33. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Dom zdravlja sa stacionarom Olovo za sanaciju krova centralnog objekta JU Dom zdravlja sa stacionarom Olovo;
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Dom zdravlja Maglaj za projekt energetske efikasnosti - izrada projekta, nabavka i ugradnja fotonaponske/solarne elektrane;
 35. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja Visoko“ za sufinansiranje nabavke sanitetskog vozila;
 36. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja Breza“ za sufinansiranje nabavke sanitetskog vozila;
 37. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Poliklinika sa dnevnom bolnicom „Doboj-Jug“ za pokriće troškova finansiranja nabavki kapitalnog karaktera u 2022. godini;
 38. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Dom zdravlja „Prim. dr. Mijo Grgić“ Usora za sufinansiranje nabavke sanitetskog vozila;
 39. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za nabavke kapitalnog karaktera;
 40. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja Zavidovići“ za pokriće troškova finansiranja nabavki kapitalnog karaktera u 2022. godini;
 41. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Dom zdravlja Zavidovići“ za sufinansiranje nabavke sanitetskog vozila;
 42. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava JU Opća bolnica Tešanj za sufinansiranje nabavke medicinske i nemedicinske opreme;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku ortopedskih pomagala - aktivnih invalidskih kolica na mehanički pogon pripadnicima branilačke populacije - paraplegičarima;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Salčinović Saneli, udovici umrlog 40% RVI iz Breze, u svrhu izmirenja troškova kliničkog liječenja supruga Salčinović Mirsada - implantacija jednokomornog AICD Medtronic uređaja;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Đulan Mirsadu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - kupovina stana, s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Isaković Izudinu, iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja – sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrustić Zuhdiji, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja – sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kovač Nazifu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja – sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jašarević Kasimu, 30% ratnom vojnom invalidu iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja – sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rizvić Latifu, 40% ratnom vojnom invalidu iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - kupovina individualnog stambenog objekta, s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Maglić Zahiru, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - kupovina stana, s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulačić Hamidu, demobiliziranom braniocu iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - kupovina stana, s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fafulović Bahrudinu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 54. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Turbo Đelaludinu, demobiliziranom braniocu iz Breze, u svrhu rješavanja stambenog pitanja;
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tukić Fahrudinu, demobiliziranom braniocu iz Doboj Juga, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - izgradnja stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Trebo Esadu, demobiliziranom branioca iz Varešu, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - kupovina stana na osnovu ugovora zaključenog u tekućoj kalendarskoj godini;
 57. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tokmić Hasibu, demobiliziranom braniocu iz Usora, u svrhu rješavanja stambenog pitanja;
 58. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Selimović Hasni, udovici umrlog demobiliziranog branioca iz Breze, u svrhu rješavanja stambenog pitanja-izgradnja stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 59. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kutlo Marku, ratnom vojnom invalidu 30% iz Usora, u svrhu rješavanja stambenog pitanja;
 60. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Serhatlić Muzafiru, ratnom vojnom invalidu 40 % iz Tešnja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja-izgradnja stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 61. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čamdžić Džemalu, ratnom vojnom invalidu 70% iz Tešnja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida;
 62. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jukić Mari, udovici umrlog demobiliziranog braniocu iz Žepča, u svrhu rješavanja stambenog pitanja;
 63. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Badnjar Besimu, ratnom vojnom invalidu 40% iz Žepča, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - izgradnja stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 64. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rešić Izeti, član porodice poginulog branioca iz Žepča, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - izgradnja stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 65. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čajlak Hasanu, ratnom vojnom invalidu 100 % 2 grupe iz Žepča, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida;
 66. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Krehmić Sinanu, demobiliziranom braniocu iz Žepča, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - izgradnja stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 67. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Martinović Josipu, demobiliziranog braniocu iz Žepča, u svrhu rješavanja stambenog pitanja;
 68. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Skeledžija Salki, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - kupovina stana na osnovu ugovora zaključenog u tekućoj kalendarskoj godini;
 69. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Grahić Midhatu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja-izgradnja stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 70. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gagulić Hasanu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja-izgradnja stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 71. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Begić Harisu, ratnom vojnom invalidu 70% iz Kaknja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja-prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida;
 72. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Musić Nisvetu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja-izgradnja stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 73. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gačić Hamidu, demobiliziranom braniocu iz Kaknja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja-izgradnja stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 74. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gačić Fuadu, ratnom vojnom invalidu 20% iz Kaknja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja-izgradnja stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 75. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zekić Hajrudinu, ratnom vojnom invalidu 70% iz Kaknja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja-prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida;
 76. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muslić Nusretu, dobitniku ratnog priznanja ,,Zlatni ljiljan“ i ratnom vojnom invalidu 70% iz Kaknja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja-prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida;
 77. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bajrić Esadu, ratnom vojnom invalidu 80% iz Maglaja, za prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 78. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehić Šefiku, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe iz Maglaja, za prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 79. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahmić Nusretu, ratnom vojnom invalidu 100% II grupe iz Maglaja, za prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 80. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahmutagić Muhamedu, ratnom vojnom invalidu 30% iz Maglaja, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 81. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bešlija Fikretu, demobiliziranom braniocu iz Olova, za završetak izgradnje stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 82. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bešlija Hamzi, ratnom vojnom invalidu 70% iz Olova, za prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida i izgradnju kupatila u stambenom objektu sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 83. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Džafić Fikretu, demobiliziranom braniocu iz Olova, u svrhu kupovine i adaptacije stambenog objekta - kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 84. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hodžić Ahmedu, ratnom vojnom invalidu 60% iz Olova, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 85. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klico Muji, demobiliziranom braniocu iz Olova, u svrhu kupovine stambenog objekta - stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 86. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehanović Refiku, demobiliziranom braniocu iz Olova, za sufinansiranje izdavanje dozvole za gradnju stambenog objekta, a u ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 87. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujkić Sifetu, demobiliziranom braniocu iz Olova, u svrhu kupovine stambenog objekta - stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 88. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smajić Izetu, ratnom vojnom invalidu 70% iz Olova, za prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 89. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bešlija Munibu, demobiliziranom braniocu iz Olova, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 90. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Faljić Hasanu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu kupovine stambenog objekta-kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 91. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hadžić Amiru, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu kupovine stambenog objekta - stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 92. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Horozović Fahriji, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, u svrhu kupovine stambenog objekta - kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 93. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Horozović Ramizu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 94. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karalić Edinu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 95. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehić Nerminu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 96. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mrđanović Samiru, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 97. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bjelić Kasimu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 98. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Garankić Nisvetu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 99. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jašarević Remizu, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića, za sufinansiranje izdavanje dozvole za gradnju stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 100. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Marković Ivi, ratnom vojnom invalidu 70% iz Zavidovića, za prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 101. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehić Šefiki, porodici umrlog demobiliziranog branioca iz Zavidovića, u svrhu kupovine stambenog objekta - kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 102. Informacija o izvršenom preispitivanju/ocjeni sistema upravljanja kvalitetom od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 103. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Amni Bečirhodžić, iz Kaknja, u svrhu pomoći za troškove liječenja;
 104. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Genjac Evelinu, iz Visokog, u svrhu pomoći za troškove liječenja;
 105. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Muratović Džemi, iz Visokog, u svrhu pomoći za troškove liječenja sina.
 106. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju.
 107. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije za period X - XII mjesec 2022.godine.
 108. Informacija Ministarstva finansija Zeničko-dobojskog kantona broj: 07-11-18107-1/22 od 12.12.2022. godine, vezana za razmatranje zahtjeva sindikata za isplatu jednokratne novčane pomoći, sa Prijedlogom Zaključka.
 109. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Franjevačom samostanu sv. Ivana Kristitelja Kraljeva Sutjeska u svrhu sufinanciranja projekta dovršetka radova kapele na mjesnom groblju Bijelo Polje.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma