Pregled materijala sa 195. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 23.09.2010. godine

27 Okt 2010
21716 puta
 1. Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama
 2. Zaključak kojim se skida sa dnevnog reda tačka: Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Zeničko-dobojskog kantona
 3. Odluka o odobravanju sredstava Općini Maglaj, kao pomoć stanovnicima naselja Suljakovići čije su kuće uništene elementarnom nepogodom – klizištem
 4. Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o Uredu za pritužbe javnosti
 5. Rješenje o uspostavljanju Policijskog odbora Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i imenovanju njegovih članova
 6. Zaključak o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika
 7. Zaključak o prihvatanju Informacije o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u Zeničko-dobojskog kantona
 8. Zaključak kojim se skida sa dnevnog reda tačka: Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona da izvrši prijenos vlasništva paketa dionica sa ortačke skupine „Autotrans“ d.d. Vareš na Vladu Zeničko-dobojskog kantona, nakon neuspjele privatizacije državnog kapitala društva
 9. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć
 10. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2010. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa razdjela 16, organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“
 11. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava za sanaciju ravnog krova na zgradi Općinskog suda u Zenici
 12. Zaključak o odobravanju sredstava KUD „Gorica“ iz Zenice na ime pomoći za nabavku narodnih nošnji
 13. Zaključak o odobravanju sredstava KUD „Lašva“ iz Zenice na ime pomoći za rad društva
 14. Zaključak kojim se skida sa dnevnog reda tačka. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
 15. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Z-Chromoprom“ d.o.o. Usora na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat
 16. Odluka o odobravanju sredstava Općini Doboj Jug na ime refundacije troškova organizacije i izgradnje poslovne zone „Matuzići“/ Faza II, Korak 1.- opremanje zemljišta komunalnom infrastrukturom, na lokalitetu Matuzići
 17. Odluka o odobravanju sredstava Općini Zavidovići na ime refundacije troškova organizacije i izgradnje poslovne zone „Ekonomija - Batvice“/ Faza II, Korak 1.- opremanje zemljišta komunalnom infrastrukturom, ulica Krivajska
 18. Odluka o odobravanju sredstava Općini Kakanj na ime refundacije troškova projektovanja poslovne zone „Vrtlište“/ Faza I, Korak 2, na lokalitetu Vrtlište;
 19. Odluka odobravanju sredstava Općini Kakanj na ime subvencioniranja troškova organizacije  i izgradnje poslovne zone „Vrtlište“/ Faza II, Korak 1, na lokalitetu Vrtlište
 20. Odluka o odobravanju sredstava Općini Tešanj na ime refundacije troškova izrade pojedinih projekata poslovne zone „Bukva“/ Faza I, Korak 2, na lokalitetu Bukva- mikrolokacija Vila
 21. Odluka o odobravanju sredstava Općini Tešanj na ime refundacije troškova organizacije i izgradnje poslovne zone „Bukva-Vila“/ Faza II, Korak 1- opremanje zone, na lokalitetu Bukva
 22. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava za pomoć kod asfaltiranja puta u podružnici Kamen, MZ Bijele Vode, općina Kakanj
 23. Odluka o odobravanju sredstava samostalnom privredniku Kaplan Hamzi iz Visokog na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat
 24. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za zaključenje Anexa ugovora o koncesiji za crpljenje prirodne i mineralne vode sa izvorišta „Omerdino polje“ Maglaj sa koncesionarom „Mapex“ d.d. Maglaj;
 25. Odluka o unosu dodatnih sredstava u Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, pozicija "Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada"
 26. Zaključak o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-14758/10. od 12.05.2010. godine
 27. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku materijala za izgradnju kanalizacije Vilajetovići – Tuk, MZ Arnautovići, općina Visoko
 28. Zaključka o odobravanju sredstava Lovačkom društvu „Srndać-Visoko“ iz Visokog na ime pokroviteljstva povodom obilježavanja 90 godina lovačkog društva
 29. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku sadnog materijala za pošumljavanje zemljišta u privatnom vlasništvu u skladu sa Programom utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2010. Godinu
 30. Zaključak o odobravanju sredstava za realizaciju projekta „Rezervoar za glavni vodovod V=500 m3 za gornju zonu i donju zonu na lokalitetu Križ“, općina Žepče
 31. Zaključak o odobravanju dodatnih sredstava za realizaciju projekta „Rezervoar za glavni vodovod V=500 m3 za gornju zonu i donju zonu na lokalitetu Križ“, općina Žepče
 32. Zaključak o odobravanju sredstava za dovršetak kolektora II fekalne kanalizacije u općini Doboj-Jug
 33. Zaključak o odobravanju sredstava za izradu glavnog kolektora fekalne kanalizacije MZ Pepelari, općina Zenica
 34. Zaključak o odobravanju sredstava za izradu glavnog projekta vodovoda Gornja Kosova, MZ Kosova, općina Maglaj
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju agro proizvođača „Agro Usora“ na ime podrške za pokretanje aktivnosti za razvoj vinogradarstva na području Zeničko-dobojskog kantona
 36. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgojenu steonu junicu
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Senadi Hadžiabdić iz Olova, supruzi poginulog branioca, u svrhu kupovine stana, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 38. Odluka o odobravanju sredstava za obilježavanje „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu za 2010. Godinu
 39. Zaključak o odobravanju sredstava općini Olovo na ime sufinansiranja rekonstrukcije mosta u naselju Radačići, općina Olovo, sa ciljem podrške održivog povratka;
 40. Zaključak o odobravanju sredstava općini Žepče na ime sufinansiranja rekonstrukcije puta Žepče-Zavidovići-Brdo Križ, sa ciljem podrške održivog povratka
 41. Zaključak o odobravanju sredstava općini Zavidovići na ime sufinansiranja rekonstrukcije puta u ulici Matije Gupca, općina Zavidovići, sa ciljem podrške održivog povratka
 42. Zaključak o odobravanju sredstava općini Olovo na ime nabavke i ugradnje građevinskog materijala za rekonstrukciju stambenog objekta Kehić Avde povratnika u Liške, općina Olovo, sa ciljem podrške održivog povratka
 43. Zaključak o odobravanju sredstava općini Zavidovići na ime ugradnje doniranog građevinskog materijala za rekonstrukciju stambenog objekta Parić Asima iz Zavidovića, raseljenog lica, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 44. Zaključak o odobravanju sredstava općini Zavidovići na ime ugradnje doniranog građevinskog materijala za rekonstrukciju stambenog objekta Ibrić Refike iz Zavidovića, raseljenog lica, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Dedić Rami iz Miljevića, općina Olovo, na ime nabavke i ugradnje građevinskog materijala za rekonstrukciju stambenog objekta, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 46. Zaključak o odobravanju sredstava Rasovac Velidi kao pomoć za dio troškova u svrhu liječenja djeteta
 47. Zaključak o odobravanju sredstava Ibrahimović Muberi iz Olova kao pomoć za dio troškova u svrhu liječenja
 48. Zaključak o odobravanju sredstava Osnovnoj organizaciji Saveza sindikata „Strojni“ d.d. Breza kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera sa ciljem ublažavanja teške materijalne situacije zaposlenika
 49. Zaključak o odobravanju sredstava Sindikatu radnika tekstila, kože, obuće i gume BiH, sindikalna podružnica  dd “Borac“ Zenica
 50. Zaključak o odobravanju sredstava općini Maglaj na ime troškova ugradnje doniranog građevinskog materijala od Vlade Republike Hrvatske za rekonstrukciju stambenih objekata za osam povratnika u općinu Maglaj, sa ciljem stvaranja uslova za povratak
 51. Zaključak o odobravanju sredstava Srpskoj Pravoslavnoj crkvenoj opštini Maglaj za nastavak aktivnosti na rekonstrukciji hrama sv. Ilije Proroka u Maglaju
 52. Zaključak o odobravanju sredstava HO Merhamet Doboj kao učešće u finansiranju rekonstrukcije dijela puta i rekonstrukciju kanalizacione mreže, u cilju održivog povratka MZ Čaire
 53. Zaključak o odobravanju sredstava Šehović Almi iz Zenice kao pomoć od značaja za dio troškova operacije djeteta
 54. Zaključak o odobravanju sredstava Spahić Almasi iz Ridžala, Zavidovići, kao dio pomoći za sanaciju stambenog objekta
 55. Zaključak o odobravanju sredstava Vehab Mufidu iz Kaknja kao pomoć od značaja za dio troškova liječenja djeteta
 56. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora OŠ „Alija Nametak“ Zenica;
 57. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju za afirmaciju kulturnog naslijeđa kroz dramsko i filmsko stvaralaštvo UKN „Art-Self“ na ime dijela troškova za realizaciju projekta „Tajna zgošćanskih stećaka“
 58. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju žena „Solidarnost“ iz Zenice na ime dijela troškova za realizaciju projekta „Njegovanje tradicionalnog ručnog rada“
 59. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana „M produkcija“ iz Zenice na ime dijela troškova za realizaciju projekta „Kulturno-javna djelatnost u osnovnim školama Zeničko-dobojskog kantona“
 60. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana „Zenički odred izviđača“ iz Zenice na ime dijela troškova za realizaciju projekta „Kulturno-historijski spomenici u Zeničko-dobojskom kantonu“
 61. Zaključak o odobravanju sredstava Centru za kulturu i obrazovanje Tešanj na ime dijela troškova za štampanje zbornika radova sa naučnog skupa „Tešanjski prostor u prošlosti“
 62. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za kulturu iz Zavidovića na ime dijela troškova za realizaciju dramske predstave „Robijaš“ Ahmeda Muradbegovića
 63. Zaključak o odobravanju sredstava Bosanskom narodnom pozorištu Zenica na ime dijela troškova za realizaciju projekta „Don Quijote“
 64. Zaključak o odobravanju sredstava Kulturno-umjetničkom društvu „Đulistan“ Nemila Zenica, na ime dijela troškova realizacije projekta „Očuvanje bosanske tradicije“
 65. Zaključak o odobravanju sredstava Klisura Fuadu na ime odbrane magistarskog rada
 66. Zaključak o odobravanju sredstava Almi Kuprešak iz Zenice za odbranu magistarskog rada
 67. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju voznog parka o kojem se stara Služba za zajedničke poslove za 2009. godinu i prvo polugodište 2010. Godine
 68. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstavaza nabavku opreme za 2010. godinu, u razdjelu 13, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001,  ekonomski kod 821300, Službe za zajedničke poslove
 69. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Ministarstva za pravosuđe i upravu
 70. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Ministarstva finansija

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma