Pregled materijala sa 206. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 27.01.2011. godine

07 Feb 2011
12974 puta
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije
 2. Odluka o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-krečnjaka na proširenom lokalitetu ležišta Borovačka stijena, u općini Kakanj
 3. Rješenje o konačnom imenovanju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
 4. Odluka o davanju saglasnosti i kriterijima za dodjelu koncesija za izgradnju malih hidroelektrana MHE „Vareš“, MHE „Hodžići“ i MHE „Kula“ na rijeci Stavnji, na području općine Vareš
 5. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, za subvencioniranje J.P. „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići
 6. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za zdrastvenu zaštitu životinja  za 2010. godinu
 7. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za podsticaje u poljoprivredi  za 2010. godinu
 8. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu
 9. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja u vodne objekte za 2010. godinu
 10. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2010. godinu
 11. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2010. godinu Kantonalne uprave za šumarstvo u sastavu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
 12. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja za 2010. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu na poziciji „Nabavka građevina“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 13. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja za 2010. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu na poziciji „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 14. Zaključak o neprihvatanju Inicijative građanke Dervišević Selme iz Zenice za izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 13/07)
 15. Odluka o odobravanju sredstava Udruženju „Humanost-societas humanitatis“ za finasiranje projekta „Angažovanje socijalnog radnika za potrebe organizacije unutrašnjeg života u zgradama Crkvice i Radakovo“ u 2011. godini
 16. Odluka o odobravanju sredstava Udruženju „Humanost-societas humanitatis“ za zajedničko finasiranje projekta „Mobilna kućna njega i pomoć u kući za stara iznemogla lica smještena u objektima Crkvice i Radakovo, općina Zenica“ u 2011. godini
 17. Odluka o odobravanju sredstava Udruženju „Humanost-societas humanitatis“ Zenica za nastavak implementacije projekta „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ u Maglaju za period januar-mart 2011. godine
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Tešanj na ime troškova nabavke i ugradnje građevinskog materijala za završetak rekonstrukcije stambenog objekta Ahmetović-Sprečak Haše, raseljenog lica iz Janje, općina Bijeljina, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 19. Zaključak o odobravanju sredstava za 16 lica sa područja Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Jović Slobodanu, povratniku u Želeću, općina Žepče, na ime nabavke i ugradnje građevinskog materijala za sanaciju djelimično obnovljene kuće, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Župi Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije Vijaka, općina Vareš na ime potrepština za socijalno ugroženo, povratničko stanovništvo sela Vijaka, sa ciljem podrške održivog povratka
 22. Odluka o promjeni naziva „Javna ustanova Stručna industrijska škola Zenica“ u naziv „Javna ustanova Mješovita srednja industrijska škola u Zenici“, Zenica
 23. Zaključak o prihvatanju Informacije o odlukama Senata Univerziteta u Zenici o izboru prorektora
 24. Zaključak o davanju saglasnosti na imenovanje prof.dr.sc. Darka Petkovića na dužnost prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta Univerziteta u Zenici
 25. Zaključak o davanju saglasnosti na imenovanje prof.dr.sc. Safeta Brdarevića  na dužnost prorektora za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici
 26. Zaključak o davanju saglasnosti na imenovanje prof.dr.sc. Refika Ćatića na dužnost prorektora za naučno-istraživački rad Univerziteta u Zenici
 27. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Gimnazije „Edhem Mulabdić“ Maglaj
 28. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Edhem Mulabdić“ Maglaj
 29. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava za refundiranje troškova kotizacije takmičenja, odnosno članarina sportskih klubova sa pozicije „Transfer za sport“ u okviru sredstava predviđenih Odlukom o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2011. godine
 30. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava sa pozicije „Transfer za ustanove kulture“ u okviru sredstava predviđenih Odlukom o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2011. godine
 31. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Osnovne škole „Arnauti“ u Arnautima, općina Zenica
 32. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Srednje stručne škole u Kaknju
 33. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da izvrši plaćanje za prijevoz učenika Osnovne škole „15. april“ Kakanj na relaciji „Gornja Papratnica-Javor-Termoelektrana“ prijevozniku „Centrotrans prevoz putnika“ d.d. Kakanj
 34. Zaključak o odobravanju sredstava NIPD „Naša riječ“ d.o.o. Zenica na ime troškova za organizaciju manifestacije Izbor najuspješnijih sportista, sportskih organizacija i sportskih radnika u 2010. godini i štampanja lista „Ze-do sport“
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi za kulturu i obrazovanje Kakanj  na ime dijela troškova za realizaciju projekta “Identitet mladih u tranzicijskoj BiH”
 36. Zaključak o odobravanju sredstava Sportskom udruženju gluhih i nagluhih Zeničko-dobojskog kantona iz Zenice na ime troškova za učešće na 6. Međunarodnom turniru gluhih u futbalu i odbojci za žene, Maribor, Slovenija
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Ženskom nogometnom klubu „Zenica Čelik“ iz Zenice za organizaciju turnira u povodu pravoslavnog Božića
 38. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošenim sredstvima po Programu utroška sredstava dobijenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede za 2010. godinu
 39. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava iz Programa utroška budžetskih sredstava Kantonalne direkcije za ceste za 2010. godinu u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline
 40. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava sa ESCROW računa za infrastrukturne projekte u 2010. godini, Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline
 41. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje cesta za 2010. godinu Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline
 42. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2010. godinu“
 43. Odluka o ustupanju Vladi Zeničko-dobojskog kantona bez naknade i prijenosu prava vlasništva, putničkog motornog vozila „Golf  IV“ crne boje, registarske oznake 827-J-215, broj motora AGP017035, broj šasije WVWZZZ1JZWW83521, godina proizvodnje 1998, bez knjigovodstvene vrijednosti
 44. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Sekretarijata za zakonodavstvo Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 45. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Službe za zajedničke poslove
 46. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ureda premijera
 47. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa podračuna  za Centralizovani obračun i isplatu plaća otvorenog kod IKB d.d. Zenica za period I-III.2011. godine
 48. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog transakcijskog - sredstva ostvarena po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća za period I-III.2011. godine
 49. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Budžeta ZDK za 2010. godinu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport na poziciji "Rekonstrukcija i investiciono održavanje"

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma