49. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 29.03.2016.godine

28 Apr 2016
11708 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa 47. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 18.03.2016. godine;
 2. Prijedlog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti promjene naziva i proširenja djelatnosti Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Odluke o promjeni naziva i proširenju djelatnosti Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona na podnesenu Inicijativu poslanika Senada Trake, koja se odnosi na povećanje iznosa naknada prava na dječiji dodatak, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 6. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika Kantonalna uprava civilne zaštite;
 7. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koaliciju političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec mart 2016. godine;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika Kantonalno tužilaštvo (faza 2 projekta Jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa);
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika Kantonalno tužilaštvo (projekat Podrška efikasnom procesuiranju predmeta ratnih zločina u BiH);
 10. Izvještaj o izvršenju Budžeta Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona za period januar-decembar 2015. godine, sa Prijedlog Zaključka o prihvatanju;
 11. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2016. godinu“ sa razdjela 15 budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821 200, pozicija „Nabavka građevina“ - redovna sredstva Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku građevina prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2016. godinu – redovna sredstva;
 13. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2016. godinu“ sa razdjela 15 budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821 200, pozicija „Nabavka građevina“ - namjenska sredstva Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku građevina prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2016. godinu – namjenska sredstva;
 15. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2016. godinu“, sa razdjela 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821 300, pozicija „Nabavka opreme“ redovna sredstva i 821 600 pozicija „Rekonstrukcije i investiciono održavanje“ redovna sredstva Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2016. godinu - redovna sredstva;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za rekonstrukcije i investiciono održavanje prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2016.godinu - redovna sredstva;
 18. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2016. godinu“, sa razdjela 15, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300 i 821600, pozicija „Nabavka opreme“ i „Rekonstrukcije i investiciono održavanje“ - namjenska sredstva Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2016. godinu - namjenska sredstva;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za rekonstrukcije i investiciono održavanje prema Programu utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2016. godinu - namjenska sredstva;
 21. Program utroška sredstava u razdjelu 20, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, ekonomski kod 614200 pozicija “Tekući transferi pojedincima” i ekonomski kod 614300 pozicija “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 22. Program utroška budžetskih sredstava od koncesija u 2016. godini Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 23. Program utroška budžetskih sredstava u 2016. godini Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 24. Program utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2016. godinu „Nabavka građevina“ Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 25. Program utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2016. godinu „Nabavka opreme“ Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 26. Program utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2016. godinu „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 27. Program utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 202, pozicija „Tekući transfer za stipendiranje studenata“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 28. Program utroška sredstava od koncesija za 2016. godinu, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, ekonomski kod 614 100, pozicija «Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija», sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 29. Program utroška sredstava vodnih naknada za 2016. godinu, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, ekonomski kod 614 400 subanalitika NAD 403, pozicija «Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada», sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 30. Program utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2016.godinu u razdjelu 23, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 31. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za zdravstvenu zaštitu životinja u 2016. godini, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400 NAD 405 "Subvencije-veterinarstvo", sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 32. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2016. godinu, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400 NAD 402, pozicija "Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji“, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 33. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 34. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za projekte iz oblasti veterinarstva u 2016. godini, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 35. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za rekonstrukciju, osposobljavanje i nabavku nedostajuće opreme veterinarskh laboratorija Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u 2016. godini, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 36. Informacija o realizaciji Programa poticajnih mjera zapošljavanja pripadnika branilačke populacije vezanih za poljoprivrednu proizvodnju – uzgoj malina u 2015. godini, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fejzić Fahrudinu, demobilisanom braniocu iz Tešnja, sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava pripadnicima boračke populacije iz Tešnja (Turkeš Vahid idr.), sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Lukes Niki, RVI iz Žepča, u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Marković Miroslavu, RVI iz Žepča, u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Travančić Zoranu, RVI iz Žepča, u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dolovac Muši, majci poginulog branioca iz Zenice, sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahmić Mehemedu, RVI iz Zenice, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Halilović Demiru, RVI iz Zenice, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Maglić Hazimu, RVI iz Zenice, sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dizdarević Kasimu, demobilisanom braniocu iz Zenice, sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Spahić Nesibu, demobilisanom braniocu iz Zenice, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Alić Nijazu, demobilisanom braniocu iz Zenice, sa ciljem stambenog zbrinjavanja;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čamdžić Ameru, demobilisanom braniocu iz Zenice, sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Burić Hadisu, demobilisanom braniocu iz Zenice, sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hamzić Redži, demobilisanom braniocu iz Zenice, sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 52. Prijedlog Zaključka kojim se stavlja van snage Zaključak Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj 02-34-32663/11., od 21.12.2011. godine;
 53. Izvještaj o radu JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 54. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za period januar-decembar 2015. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 55. Amandman I Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoline na Prijedlog Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade;
 56. Amandman II Komisije za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoline na Prijedlog Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkif dijelova i uređaja zgrade

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma