Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 208. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 16.02.2011. godine

15 Mar 2011
12401 puta
 1. Zaključak kojim se prima na znanje usmena informacija o obustavljanju postupka dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-ceruzita na ležištu Očekalj, Rudnik olova u općini Olovo
 2. Odluka o poništenju Odluke o davanju saglasnosti i uslovima za provođenje postupka dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-dijabaza na ležištu Krtović-Kalošević, u općini Tešanj, broj: 02-18-23757/07 od 13.10.2007. godine
 3. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana muzičkih pedagoga iz Zenice na ime održavanja „Svečane akademije“ u Bosanskom narodnom pozorištu, povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine
 4. Odluka o raspodjeli sredstava za klubove poslanika političkih stranaka za  I. kvartal 2011. godine
 5. Zaključak o usvajanju Izvještaja o namjenskoj upotrebi budžetskih sredstava za 2010. godinu u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice
 6. Odluka o odobravanju sredstava kao pomoć za rad javnih-humanitarnih kuhinja Zeničko-dobojskog kantona
 7. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Tešanj na ime nabavke i ugradnje građevinskog materijala na stambenom objektu Šaćirović Mirveta, raseljenog lica iz Teslića, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 8. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Tešanj na ime nabavke i ugradnje građevinskog materijala na stambenom objektu Ahmetović Vahida, raseljenog lica iz Dervente, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 9. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Zavidovići na ime troškova ugradnje doniranog građevinskog materijala za rekonstrukciju stambenog objekta raseljenog lica Hadžić Adila iz Vozuće, općina Zavidovići, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Žepče na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju rekonstrukcije ratnim dejstvima devastirane stambene zgrade „Žepčanka 1“ u Žepču, sa ciljem podrške održivog povratka
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć za izvršenje programskih zadataka i renoviranje kancelarijskog prostora
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Poljoprivrednoj zadruzi „Agro Koraj“ Koraj na ime pomoći u nabavci repromaterijala za proljetnu sjetvu, sa ciljem podrške održivog povratka
 13. Zaključak o odobravanju sredstava za 19 lica kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Preininger Berislavu iz Zenice kao pomoć na ime dijela troškova za liječenje supruge
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Hajduković Ekremu iz Visokog kao pomoć na ime dijela troškova za poboljšanje uslova stanovanja
 16. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za utrošak sredstava sa pozicije „Transfer za Franjevačku gimnaziju“ za januar 2011. godine, u okviru sredstava predviđenih Odlukom o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2011. godine
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju „Forum građana Zenice“ iz Zenice za markiranje košarkaškog terena u dvorani Bilmišće u Zenici, prema novim pravilima
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu sjedeće odbojke Zeničko-dobojskog kantona iz Zenice na ime troškova za takmičenje sedam klubova sjedeće odbojke u okviru I. i II. lige BiH
 19. Zaključak o odobravanju sredstava preduzeću „Graforad“ Zenica na ime otkupa 24 primjerka univerzitetskog udžbenika „Antropozoonoze-zooantroponoze“, autora doc.dr.sci. Saliha Tandira
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Matici hrvatskoj, ogranak Zenica na ime dijela troškova za organizaciju Međunarodnog naučnog skupa „Dominikanci u Bosni u srednjem vijeku“
 21. Zaključak o odobravanju sredstava NIPD “Naša riječ” iz Zenice  na ime dijela troškova za realizaciju projekta izdavanja zbirke priča “Ruže u haremu”, autora Dževada Kesića
 22. Zaključak o odobravanju sredstava udruženju Fudbalski klub „Borac“ iz Jelaha na ime pomoći aktivnostima škole fudbala  FK „Borac“
 23. Zaključak o odobravanju sredstava udruženju Invalidski odbojkaški klub „Bosna“ iz Zenice na ime pomoći u organizaciji turnira povodom dana nezavisnosti BiH
 24. Odluka o uvećanju sredstava u Odluci o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period janar-mart 2011. godine za Kantonalnu direkciju za ceste
 25. Rješenje o razrješenju člana Policijskog odbora Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona
 26. Rješenje o imenovanju člana Policijskog odbora Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona
 27. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Ministarstva za privredu
 28. Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Službe za zajedničke poslove
 29. Odluka o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa - fliša i rožnaca na ležištu Bistričak - Nemila,  K.O. Doglode, Općina Zenica
 30. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Srednje škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica
 31. Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Knežević Ivi iz Žepča za troškove liječenja
 33. Zaključak o otpisivanju službenih mobitela datih na korištenje ministrima i savjetnicima