Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 11. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 29.04.2011.godine

17 Jun 2011
12783 puta
 1. Zaključak kojim se prima na znanje Analiza potrebnih sredstava za isplatu bruto plaća sa svim dodacima i naknadama za primjenu Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona i Zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama
 3. Zaključak o prihvatanju Informacije o dosada implementiranoj odredbi iz Ustava o ravnopravnoj zastupljenosti u sektoru javnog zapošljavanja konstitutivnih naroda na područja Zeničko-dobojskog kantona
 4. Zaključak o usvajanju Informacije o upravnom rješavanju u 2010. godini u Zeničko-dobojskom kantonu
 5. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Autentičnog tumačenja člana 133. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/04, 20/07 i 19/09)
 6. Zaključak o utvrđivanju upražnjene pozicije dva člana Odbora za reviziju u „rmk promet“ d.d. Zenica, reguliranom tijelu u nadležnosti Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 7. Zaključak o odobravanju sredstava Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca Zeničko-dobojskog kantona na ime sufinansiranja projekta „Da se ne zaboravi“ (posjeta najboljih odjeljenja srednjih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona Memorijalnom centru „Potočari“)
 8. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 20, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicija „Transfer pojedincima“, pozicija „Transfer neprofitnim organizacijama“ i pozicija „Kapitalni grantovi općinama“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 9. Zaključak o odobravanju sredstava Popović Maji iz Zenice kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za obezbjeđenje potrebnih sredstava za prihvat i opremanje tri novorođene bebe
 10. Zaključak o odobravanju sredstava kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za 16 lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju poljoprivrednika „Kotorsko“, sredstva na ime pomoći u nabavci repromaterijala za proljetnu sjetvu, sa ciljem podrške održivog povratka
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Trivić Miloradu, povratniku u Ljeskovicu, općina Žepče, na ime kupovine stočnog fonda, sa ciljem podrške održivog povratka
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Božić Bošku, povratniku u selo Krčevine, općina Vareš, na ime plaćanja troškova ugradnje doniranog građevinskog materijala za rekonstrukciju stambenog objekta, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Tešanj na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju rekonstrukcije puta Ćatin greb-Prljuga, sa ciljem podrške održivog povratka
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Maglaj na ime kupovine plastenika za Stojanović Peru, povratnika u Jablanicu, općina Maglaj, sa ciljem podrške održivog povratka
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju privrednika i poljoprivrednih proizvođača „Usora“ na ime pomoći u nabavci repromaterijala za proljetnu sjetvu, sa ciljem podrške održivog povratka
 17. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 002, pozicija „Transfer za sport“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 18. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 003, pozicija „Transfer za kulturne manifestacije manifestacije i izdavačku djelatnost“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 19. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 006, pozicija „Transfer za podršku vjerskim zajednicama“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 20. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 102, pozicija „Transfer za Franjevačku gimnaziju“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 21. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 201, pozicija „Transfer za prevoz đaka“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 22. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 204, pozicija „Transfer za naučno-istraživačku djelatnost“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 23. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Univerzitet u Zenici, budžetska organizacija 04, potrošačka jedinica 0010-Univerzitet u Zenici, ekonomski kod 821200, pozicija „Nabavka građevina“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 24. Odluka o promjeni naziva Javna ustanova Stručna zanatska škola u Zenici u „Javna ustanova Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica
 25. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (donatorska sredstava Humanitarne organizacije „Save the Children Norway“ za realizaciju projekta „Obrazovanje za socijalnu koheziju i BiH na putu ka EU“
 26. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj (donatorska sredstava Općine Kakanj za organizaciju općinskog takmičenja učenika iz fizike)
 27. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Rešad Kadić“ Kakanj (donatorska sredstava Općine Kakanj za organizaciju općinskog takmičenja učenika iz matematike)
 28. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „15. april“ Kakanj (donatorska sredstava Općine Kakanj za organizaciju općinskog takmičenja učenika iz engleskog jezika)
 29. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj (donatorska sredstava Općine Kakanj za organizaciju općinskog takmičenja učenika)
 30. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju nastavnika i saradnika srednjih tehničkih i stručnih škola u Federaciji BiH na ime sufinansiranja troškova organizacije Trećeg festivala rada srednjih tehničkih i stručnih škola u BiH
 31. Zaključak kojim se formira radna grupa sa zadatkom da snimi stanje putničkih motornih vozila u vlasništvu Zeničko-dobojskog kantona, koja koriste ministarstva i druga tijela kantonalne uprave
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Autotransportnom i turističkom preduzeću „Bosnaexpres“ d.d Doboj-Jug na ime troškova prevoza učenika i profesora srednjih škola sa područja Zeničko-dobojskog kantona na Federalno takmičenje iz fizike
 33. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Srednje stručne škole Kakanj
 34. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Srednje stručne škole Kakanj
 35. Zaključak o usvajanju Programa utroška namjenskih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2011. godini, u razdjelu 23, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, subanalitika NAD 404, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 36. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava budžeta za zdravstvenu zaštitu životinja u 2011. godini, u razdjelu 23, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, subanalitika NAD 405, pozicija „Subvencije-veterinarstvo“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 37. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja u vodne objekte za 2011. godinu“, u razdjelu 23, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, subanalitika NAN 601, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje-ESCROW“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju poljoprivrednika „Bistričak“ Zenica na ime organizovanja manifestacije „Smotra sitne stoke“
 39. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju „Asocijacija organskih proizvođača u Ze-do kantonu“ Zenica na ime pomoći za učešće na „Gastro Eko Fest“ u Sarajevu
 40. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 19, Ministarstvo za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, pozicija „Transferi finansiranja projekata Vlade iz sredstava Fonda za zaštitu okoline“, „Transferi općinama iz sredstava Fonda za zaštitu okoline“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 41. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava dobivenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za 2011. godinu, Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline
 42. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 21, Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija „Transfer neprofitnim organizacijama“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 43. Odluka o odobravanju sredstava za provođenje preventivne sistematske deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Zeničko-dobojskog kantona u 2011. godini, prema Programu kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Zenica
 44. Zaključak o vraćanju na doradu tačke dnevnog reda:-Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja tradicionalne manifestacije "Dan Zlatnih ljiljana" Zeničko-dobojskog kantona
 46. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja tradicionalne manifestacije "Dan Zlatnih ljiljana" BiH
 47. Zaključak o ne prihvatanju Amandmana I na Prijedlog Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojsko kantona, Indire Mundžić, poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 48. Zaključak o ne prihvatanju Amandmana II na Prijedlog Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojsko kantona, Indire Mundžić, poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 49. Zaključak o ne prihvatanju Amandmana III na Prijedlog Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojsko kantona, Indire Mundžić, poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 50. Zaključak kojim se stavlja van snage Zaključak Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj:02-34-33045/09 od 30.12.2009.godine
 51. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava po „Programu nabavke stalnih sredstava“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2010. godinu
 52. Zaključak o prihvatanju Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2011. godini
 53. Zaključak kojim se skida sa dnevnog reda tačka:-Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ureda premijera i Stručne službe Vlade
 54. Zaključak o odobravanju sredstava Husejnović Mejri iz Zenice kao socijalno intervenirajuća pomoć u ublažavanju teške materijalne situacije koja je prouzrokovana bolešću kćerke Habibe