Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 13. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 19.05.2011.godine

17 Jun 2011
12261 puta
 1. Zaključak kojim se nalaže internim revizorima da izvrše kontrolu troškova nabavki i ugovora zaključenih za potrebe organa Zeničko-dobojskog kantona
 2. Zaključak kojim se zadužuje Stručna služba Vlade da u skladu sa diskusijom u vezi sa predloženim Programom mjera štednje doradi tekst razmatranih zaključaka i pripremi iste za narednu sjednicu
 3. Zaključak o prihvatanju Informacije o komisijama, radnim grupama i drugim tijelima, formiranim od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona i organa uprave
 4. Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 5. Zaključak kojim se zadužuje Nadzorni odbor Agencije za privatizaciju da u roku od sedam dana pripremi i Vladi dostavi informaciju o tužbama po osnovu potraživanja u Republici Srbiji, koje je u ime Agencije i Zeničko-dobojskog kantona vodio opunomoćenik Ortačko advokatsko društvo "Janković&Popović&Mitić" iz Beograda
 6. Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o poslovanju, toku i rezultatima procesa privatizacije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 7. Zaključak kojim se zadužuje Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona da u roku od sedam dana prikupi informacije o utrošku sredstava prikupljenih postupkom privatizacije, a koja se odnose na izmirenje obaveza prema radnicima privatiziranih preduzeća
 8. Zaključak kojim se zadužuje Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona da u roku od sedam dana pripremi analizu o tužbama po osnovu potraživanja u Republici Srbiji i o takvim sporovima koja se vode pred sudovima u Republici Hrvatskoj ili nekim drugim zemljama vezano za Okvirni sporazum po pitanjima sukcesije između država nasljednica bivše SFRJ
 9. Zaključak o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 10. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona broj: 15-01-15/11 od 20.04.2011. godine, Upravnog odbora Agencije za privatizaciju
 11. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2011. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu, u razdjelu 16, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821100, pozicija „Nabavka zemljišta“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 12. Odluka o odobravanju sredstava Ministarstvu za pravosuđe i upravu za nabavku zemljišta za gradnju zgrade Kantonalnog tužilaštva, dogradnju zgrade Općinskog suda u Zenici i Kantonalnog suda u Zenici
 13. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2011. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu, u razdjelu 16, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 14. Odluka o odobravanju sredstava Ministarstvu za pravosuđe i upravu za rekonstrukciju i investiciono održavanje zgrade Općinskog suda u Zenici
 15. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2011. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu, u razdjelu 16, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821200, pozicija „Nabavka građevina“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 16. Odluka o odobravanju sredstava Ministarstvu za pravosuđe i upravu za nabavku poslovnog prostora za potrebe Općinskog suda u Visokom
 17. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2011. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu, u razdjelu 16, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, pozicija „Nabavka opreme“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 18. Odluka o odobravanju sredstava Ministarstvu za pravosuđe i upravu za nabavku opreme
 19. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijena lijekova sa Liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona
 20. Zaključak o davanju saglasnosti za nabavku oftamološke opreme Kantonalnom zavodu za medicinu rada
 21. Rješenje o imenovanju Radne grupe za pripremu tematske sjednice Vlade o stanju zdravstvene zaštite na području Zeničko-dobojskog kantona
 22. Zaključak o prihvatanju Protokola o usaglašenim količinama i koncesionoj naknadi za jalovinu na kamenolomu „Borovačka stijena“ Kakanj
 23. Zaključak kojim se zadužuju sva kantonalna ministarstva, uprave, organizacije, ustanove i sva ostala tijela i organi da, prilikom dostavljanja materijala za sjednicu Vlade, obezbijede da popratni akt i obrazloženje budu potpisani od ministra, rukovodioca, ovlaštenog lica i lica koja su dokument sačinila
 24. Odluka o odobravanju sredstava udruženju „Humanost-societas humanitatis“ Zenica kao učešće Vlade Zeničko-dobojskog kantona za nastavak implementacije projekta „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ u Maglaju
 25. Zaključak o davanju saglasnosti na projekat „Obnova stambenih objekata u funkciji povratka raseljenih osoba smještenih na području Zeničko-dobojskog kantona, čije je prijeratno prebivalište bilo na području Zeničko-dobojskog kantona, i kojim je priznato pravo na privremeni smještaj – 2011“
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Sindikalnoj organizaciji JU „Dom penzionera“ Zenica kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za dvadeset dva zaposlenika
 27. Zaključak o primanju na znanje Informacije Univerziteta u Zenici o usklađenosti Plana upisa studenata u akademskoj 2011/2012. godini sa potrebama tržišta rada
 28. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, pozicija „Ostali grantovi drugim nivoima vlasti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 29. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da pripremi objavu Javnog konkursa za popunu upražnjenih pozicija iz reda osnivača i lokalne zajednice u školskim odborima osnovnih i srednjih škola
 30. Zaključak o zaduženju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da provede propisanu zakonsku proceduru izbora najpovoljnijeg ponuđača za usluge prijevoza učenika osnovnih škola u svim općinama Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2011/12.g.
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Općoj biblioteci Tešanj na ime dijela troškova za obilježavanje 65. godina biblioteke Tešanj
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Centru za kulturu i obrazovanje Tešanj za otkup primjeraka knjige pjesama „Turistički vodič“, autora Amira Brke
 33. Zaključak o odobravanju sredstava KUD „Slapovi-Orahovica“ iz Zenice na ime dijela troškova za obilježavanje godišnjice Društva
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana „Zenički odred izviđača“ na ime dijela troškova za realizaciju projekta okupljanja izviđača i školovanja izviđačkih kadrova na Boračkom jezeru u ljeto 2011. godine
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Uredu muftije zeničkog na ime dijela troškova za organizaciju vjersko-kulturne manifestacije „Lastavica 2011“
 36. Zaključak o odobravanju sredstava Uredu muftije zeničkog na ime dijela troškova za organizaciju takmičenja iz islamske vjeronauke učenika V, VI i VII razreda osnovnih škola na nivou muftiluka
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Ansamblu narodnih igara i pjesama „Kakanj“ na ime dijela troškova za učešće na Internacionalnom festivalu folklora u Riminiju, Italija
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju žena „Solidarnost“ Lokvine, Zenica na ime dijela troškova za učešće folklorne grupe na Internacionalnom festivalu mladih u Ankari, Turska
 39. Zaključak o odobravanju sredstava KUD „Pobjeda“ iz Tešnja na ime dijela troškova za učešće na Međunarodnom omladinskom festivalu folklora „Razigrano oro“ u Ohridu
 40. Zaključak o odobravanju sredstava Centru za majke „Utjeha“ iz Zenice, za pokrivanje dijela troškova za obilježavanje Đurđevdana
 41. Zaključak o odobravanju sredstava Genjac Hani na ime dijela troškova učešća na međunarodnom takmičenju mladih istraživača GENIUS – Olympiad 2011
 42. Zaključak o odobravanju sredstava PPPU „SJAJ“ d.o.o. Maglaj na ime troškova prijevoza učenika osnovnih škola na Federalno takmičenje u znanju iz fizike
 43. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida ZDK, Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca ZDK i JOB „Unija veterana“ ZDK u svrhu finansiranja Projekta ljetovanja djeca ratnih vojnih invalida, djece šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca, te djece demobiliziranih branilaca
 44. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 19, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 - Kantonalna direkcija za ceste, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 45. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 19, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 0001 - Kantonalna direkcija za ceste, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje – ESCROW“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 46. Zaključak o davanju saglasnosti na Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2011. godinu Kantonalne direkcije za ceste
 47. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma o implementaciji jedinstvenog informacionog sistema „E-inspekcije“ u Federaciji Bosne i Hercegovine
 48. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o formiranju Kantonalnog štaba civilne zaštite
 49. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku četiri interventna vatrogasna vozila sa pripadajućom opremom
 50. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku jednog kombi-vozila za prijevoz ljudi i opreme
 51. Zaključak o odobravanju sredstava MZ Jelah Tešanj za organizaciju manifestacije „Jelaško ljeto 2011“
 52. Zaključak o odobravanju sredstava Karate klubu Vareš radi odlaska na Evropsko prvenstvo u karateu u Beogradu
 53. Zaključak o prihvatanju prijedloga Procedura izmjena i dopuna Zakona o plaćama i naknadama donesenim na Federalnom nivou broj:02-02-10516/11 od 16.05.2011.godine
 54. Rješenje o formiranju radne grupe sa ciljem utvrđivanja osnovanosti JU Kantonalna bolnica Zenica za odobravanjem sredstava za sufinansiranje projekta radioterapija
 55. Zaključak o davanju saglasnosti na Program sufinansiranja aktivnih mjera za podsticaj zapošljavanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva-pripravnika u 2011/2012.godini iz grant sredstava Vlade Zeničko-dobojskog kantona