Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 14. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 25.05.2011.godine

17 Jun 2011
11923 puta
  1. Zaključak o prihvatanju Prijedloga Dopune Informacije o realizaciji Ugovora o zajedničkom ulaganju zaključenog dana 24.09.2008.godine između ulagača IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići i "Ferimpex" d.o.o. Zavidovići i Aneksa na ovaj ugovor
  2. Zaključak kojim se prima na znanje skraćena verzija Izvještaja o poslovanju JU "Dom penzionera" Zenica za 2010.godinu koji je usvojen od Upravnog odbora JU "Dom penzionera" Zenica