Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 15. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 30.05, 01.06, 03.06. i 06.06.2011.godine

27 Jun 2011
12582 puta
 1. Zaključak kojim se odlaže utvrđivanje Nacrta Zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona
 2. Zaključak kojim Vlada predlaže Predsjedniku FBiH, Potpredsjednicima FBiH i Premijeru FBiH da pokrenu postupak ocjene ustavnosti Zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u organima vlasti FBiH, u dijelu koji se odnosi na primjenu istog na kantone i općine
 3. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona
 4. Zaključak kojim Vlada predlaže Predsjedniku FBiH, Potpredsjednicima FBiH i Premijeru FBiH da pokrenu postupak ocjene ustavnosti Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH, u dijelu koji se odnosi na primjenu istog na kantone i općine
 5. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o poslovanju JU Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti Zenica, za period 01.01. do 31.12.2010. godine
 6. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o poslovanju JU Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica, za period 01.01. do 31.12.2010. godine
 7. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o poslovanju JU Kantonalna bolnica Zenica, za period 01.01. do 31.12.2010. godine
 8. Zaključak kojim se zadužuju Ministarstvo zdravstva i Kantonalna bolnica Zenica da naprave specifikaciju potrebnih dodatnih sredstava za završetak projekta radioterapije
 9. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o poslovanju JU Kantonalni zavod za medicinu rada, za period 01.01. do 31.12.2010. godine
 10. Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o radu Kantonalne direkcije robnih rezervi za 2010. Godinu
 11. Zaključak kojim se zadužuje Savjet za privredu da snimi stanje voznog parka, način korištenja vozila, potrebe za nabavku, potrebe otpisa, te da sačini informaciju o istima
 12. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava za nabavku opreme u 2011. godini, u razdjelu 13, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, Službe za zajedničke poslove
 13. Zaključak o prihvatanju Informacije o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 14. Zaključak kojim se zadužuju Ministarstvo za privredu i Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da sačine analizu primjene kantonalnog Zakona o koncesijama i Zakona o koncesijama na vodama
 15. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu sa presjekom stanja u 2009. Godini
 16. Zaključak o prihvatanju Informacije o koncesijama na vodama za 2010. Godinu
 17. Zaključak o usvajanju Izvještaja o odobrenim novčanim pomoćima, odnosno utrošku sredstava sa budžetske pozicije Ministarstva za boračka pitanja u toku 2010. Godine
 18. Zaključak o prihvatanju Informacije o stambenom zbrinjavanju branilaca i članova njihovih porodica u 2010. godini Ministarstva za boračka pitanja
 19. Zaključak o prihvatanju Informacije o medicinskoj rehabilitaciji pripadnka branilačke populacije u 2010. godini Ministarstva za boračka pitanja
 20. Zaključak o primanju na znanje Informacije o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu
 21. Zaključak o primanju na znanje Informacije o dosada izvršenoj realizaciji Odluke o integraciji općine Žepče u ustavna rješenja Zeničko-dobojskog kantona i Ustav FbiH
 22. Zaključak o odobravanju sredstava za realizaciju Projekta „Napiši priču-uradi sliku“ Fonda za zaštitu okoline
 23. Zaključak o realizaciji zadataka iz Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju žena „Zeleni vir“ iz Olova na ime pomoći za realizaciju programskih ciljeva u 2011.godini
 25. Zaključak kojim se zadužuju rukovodioca organa uprave i reguliranih tijela gdje je Vlada ili ministarstva odgovorni javni službenik ili upravlja državnim kapitalom da u roku od deset dana dostave informaciju o realizaciji Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj:02-14-10775/09 od 16.04.2009.godine
 26. Zaključak kojim se zadužuje Služba za zajedničke poslove da u roku od 30 dana za sva ministarstva, tijela kantonalne uprave, organe i ustanove koji se finansiraju iz Budžeta ZDK, posebnim aktom reguliše način i postupak ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz zaposlenika na posao i s posla
 27. Zaključak kojim se zadužuje Služba za zajedničke poslove da u roku od 30 dana preispita odredbe Pravilnika o korištenju reprezentacije i Pravilnika o korištenju motornih vozila
 28. Zaključak o obavezi rukovodilaca za provođenje postupka penzionisanja u skladu sa zakonom
 29. Zaključak kojim se obavezuju rukovodioci organa uprave, rukovodioci reguliranih tijela gdje je Vlada ili ministarstva odgovorni javni službenik ili upravlja državnim kapitalom da preispitaju pravilnike o unutrašnjoj organizaciji u cilju maksimalne racionalizacije broja potrebnih izvršilaca
 30. Zaključak o preispitivanju rješenja o imenovanju komisija i usklađivanju pravilnika o unutrašnjoj organizaciji
 31. Zaključak kojim se obavezuju rukovodioci organa uprave, rukovodioci reguliranih tijela gdje je Vlada ili ministarstva odgovorni javni službenik ili upravlja državnim kapitalom da analiziraju odredbe Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, te predlože eventualne izmjene i dopune, u cilju efikasnijeg i racionalnijeg izvršavanja poslova iz nadležnosti organa kojim rukovode
 32. Zaključak o mjerama u vezi preraspodjele radnog vremena, angažovanja za povremene, privremene poslove i prekovremeni rad
 33. Zaključak kojim se zadužuju rukovodioci organa uprave, rukovodioci reguliranih tijela gdje je Vlada ili ministarstva odgovorni javni službenik ili upravlja državnim kapitalom da u roku od deset dana dostave informaciju o realizaciji Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj:02-34-10771/09 od 16.04.2009.godine, vezano za preispitivanje rješenja o imenovanju komisija i usklađivanja pravilnika o unutrašnjoj organizaciji
 34. Zaključak kojim se zadužuju rukovodioci organa uprave, rukovodioci reguliranih tijela gdje je Vlada ili ministarstva odgovorni javni službenik ili upravlja državnim kapitalom da u roku od deset dana dostave informaciju o realizaciji Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj:02-34-10773/09 od 16.04.2009.godine, vezano za mjere preraspodjele radnog vremena, angažovanja za povremene, privremene poslove i prekovremeni rad
 35. Zaključak kojim se zadužuju Ministarstvo za pravosuđe i upravu, Ministarstvo finansija i Stručna služba Vlade da sačine tekst uredbe o načinu obrazovanja komisija i naknada za rad članova komisija
 36. Zaključak o preispitivanju ugovora o angažovanju izvršilaca za privremene, povremene poslove i prekovremeni rad
 37. Zaključak kojim se zadužuju rukovodioci organa uprave, rukovodioci reguliranih tijela gdje je Vlada ili ministarstva odgovorni javni službenik ili upravlja državnim kapitalom da u roku od deset dana dostave informaciju o realizaciji Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj:02-34-10774/09 od 16.04.2009.godine, vezano za preispitivanje ugovora o angažovanju izvršilaca za privremene i povremene poslove i prekovremeni rad
 38. Zaključak kojim se zadužuju rukovodioci organa uprave, rukovodioci reguliranih tijela gdje je Vlada ili ministarstva odgovorni javni službenik ili upravlja državnim kapitalom da u roku od deset dana dostave informaciju o realizaciji Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj:02-34-10776/09 od 16.04.2009.godine, vezano za penzionisanje zaposlenika koji ispunjavaju uslove za penziju
 39. Zaključak o utvrđivanju naknada za rad u upravnim, nadzornim i odborima za reviziju gdje je Vlada ili ministarstva odgovorni javni službenik ili upravlja državnim kapitalom
 40. Zaključak kojim se zadužuju rukovodioci organa uprave, rukovodioci reguliranih tijela gdje je Vlada ili ministarstva odgovorni javni službenik ili upravlja državnim kapitalom da u roku od deset dana dostave informaciju o realizaciji Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj:02-14-10777/09 od 16.04.2009.godine, vezano za utvrđivanje naknada za rad u upravnim, nadzornim i odborima za reviziju gdje je Vlada ili ministarstva odgovorni javni službenik ili upravlja državnim kapitalom
 41. Zaključak kojim se zadužuju rukovodioci organa uprave, rukovodioci reguliranih tijela gdje je Vlada ili ministarstva odgovorni javni službenik ili upravlja državnim kapitalom da u roku od deset dana dostave informaciju o realizaciji Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj:02-14-10779/09 od 16.04.2009.godine, vezano za utvrđivanje osnovne plaće za rukovodioce u ustanovama i organima gdje je Vlada ili ministarstva odgovorni javni službenik ili upravlja državnim kapitalom
 42. Zaključak kojim se zadužuju svi rukovodioci organa uprave i rukovodioci reguliranih tijela gdje je Vlada ili ministarstva odgovorni javni službenik ili upravlja državnim kapitalom da u roku od deset dana dostave informaciju o visini prosječne plaće u 2009. i 2010.godini i prvom polugodištu 2011.godine   za rukovodioce u ustanovama i organima gdje je Vlada ili ministarstva odgovorni javni službenik ili upravlja državnim kapitalom
 43. Zaključak o utvrđivanju visine osnovne plaće za rukovodioce u ustanovama i organima gdje je Vlada ili ministarstvo odgovorni javni službenik ili upravlja državnim kapitalom
 44. Zaključak kojim se zadužuju rukovodioci organa uprave, rukovodioci reguliranih tijela gdje je Vlada ili ministarstva odgovorni javni službenik ili upravlja državnim kapitalom da u roku od deset dana dostave informaciju o realizaciji Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj:02-14-10780/09 od 16.04.2009.godine, vezano za isplate jubilarnih nagrada
 45. Zaključak kojim se utvrđuje da, dok traju mjere štednje, nema isplata za posebne rezultate rada, stimulacija i sličnih naknada, u organima uprave, javnim ustanovama i drugim organima koji se u cjelosti ili djelimično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona
 46. Zaključak o davanju saglasnosti na Protokol o međusobnoj saradnji i načinu vođenja socijalnog dijaloga između Vlade Zeničko-dobojskog kantona i kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH Zeničko-dobojskog kantona
 47. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju voznog parka o kojem se stara Služba za zajedničke poslove za 2010.godinu