Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 17. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 09.06.2011.godine

27 Jun 2011
12402 puta
 1. Odluka o kriterijima raspodjele finansijskih sredstava iz „Tekuće rezerve“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona
 2. Zaključak o vraćanju na doradu tačke dnevnog reda: Prijedlog Zaključka o dopuni Zaključka o uslovima i načinu korištenja službenih mobilnih telefona
 3. Zaključak o odobravanju finansijskih sredstava Mašinskom fakultetu u Zenici na ime sufinansiranja Naučno-stručnog skupa „KVALITET 2011“, koji će se održati 01-04. juna 2011.godine u Neumu
 4. Zaključak o prihvatanju Informacije o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2010/2011.godini, Ministarstva za boračka pitanja
 5. Zaključak kojim se zadužuju Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo za boračka pitanja da predlože inovirane kriterije za dodjelu stipendija
 6. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Zenica u svrhu sufinansiranja obilježavanja značajnih datuma i događaja iz proteklog odbrambeno-oslobodilačkog rada, manifestacije pod nazivom „Majski zov slobode“
 7. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja Programa rekreativnog druženja ratnih vojnih invalida sa područja Zeničko-dobojskog kantona
 8. Zaključak o odobravanju sredstava Orhanu i Arminu Ros, djeci bez oba roditelja, poginulog branioca Ejuba Ros iz Zenice, u svrhu kupovine stana i trajnog rješavanja stambenog pitanja
 9. Zaključak o odobravanju sredstava Nizami Karavdić, supruzi poginulog branioca Sefera Karavdić iz Olova, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog rješavanja stambenog pitanja porodice
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Zuhri Mehmedović, supruzi poginulog branioca Munira Mehmedović iz Zenica, u svrhu kupovine stana i trajnog rješavanja stambenog pitanja porodice
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Šabić Fikretu uz Zavidovića kao pomoć u snošenju dijela troškova operacije sina Haruna u Bolonji-Italija
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Boras Kati, raseljenom licu iz Zavidovića na ime plaćanja troškova nabavke i ugradnje vodomaterijala, te plaćanja priključka na vodovodnu mrežu obnovljenog stambenog objekta u Ulici Matije Gupca, općina Zavidovići, sa cilje stvaranja minimalnih uvjeta za stanovanje
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Ivandić Mariju, povratniku iz Zavidovića na ime plaćanja troškova nabavke građevinskog materijala za izgradnju krovne konstrukcije na djelimično obnovljenom stambenom objektu, sa ciljem stvaranja minimalnih uvjeta za stanovanje
 14. Zaključak o odobravanju sredstava KUD-u „Mladost Ozimice“, Gornja Ozimica, Žepče na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju nabavke tradicionalne obuće za foklor, sa ciljem očuvanja kulturne i duhovne tradicije, te stvaranja pozitivnog ambijenta za održivi povratak na području općine Žepče
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Medžlisu islamske zajednice Maglaj na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju izgradnje nove džamije u džematu Moševac, općina Maglaj, sa ciljem potpore održivog povratka
 16. Zaključak o davanju saglasnosti na usaglašeni Okvirni program zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška zaposlenika u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona
 17. Zaključak o vraćanju predlagaču na doradu tačke dnevnog reda:  Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2011/2012.godini
 18. Zaključak o vraćanju predlagaču na doradu tačke dnevnog reda:  Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu troškova školarine i drugih usluga koje fakulteti Univerziteta u Zenici pružaju studentima prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) u akademskoj 2011/2012.godini
 19. Zaključak o davanju saglasnosti na visinu školarine za studente prvog ciklusa studija (dodiplomski studij), strane državljane na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2011/2012.godini
 20. Odluka o utvrđivanju potrebe za formiranjem Komisije za procjenu ispunjenosti uslova Fondacije arheološki park: Bosanska piramida Sunca za projekat „Arheološka i prateća istraživanja Bosanske doline piramida u Visokom“ (projekti: Bosanska piramida Sunca-Visočica, Bosanska piramida mjeseca-Plješevica, Tumulusi Toprakalija, Dolovi-Gornja Vratnica i Ginje i Prahistorijski labirint „Ravne“ i „KTK“) u općini Visoko
 21. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011.godinu
 22. Zaključak o ne prihvatanju zahtjeva „Centrotrans eurolines“ d.o.o. Sarajevo za korekcijom ugovorenih cijena prijevoza učenika osnovnih škola
 23. Zaključak o ne prihvatanju prijedloga JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ Zenica za davanjem prednosti na tenderu za prijevoz učenika osnovnih škola
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju „Dječija nota“ iz Zenice na ime pokrivanja dijela troškova organizacije festivala „Kad muzika svira“
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak“ iz Zenice na ime pokrivanja dijela troškova odlaska na gostovanje u Odžak
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Planinarskom društvu „Željezara“ iz Zenice na ime pokrivanja dijela troškova obilježavanja 50.godišnjice
 27. Zaključak o odobravanju sredstava namijenjenih, prema Programu utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2011.godinu, za kupovinu šuma i šumskog zemljišta
 28. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku opreme-šumarskih čekića za doznaku, tj. obilježavanje stabala za sječu
 29. Zaključak o odobravanju sredstava JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ iz Maglaja na ime sufinansiranja Međunarodnog festivala „Studentsko ljeto 2011“
 30. Rješenje o imenovanju sekretara Vlade
 31. Zaključak o imenovanju Nađe Mišić, sekretara Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline kao punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu privrednog društva "ŽGP Zenica" d.d. Zenica
 32. Zaključak o usvajanju Ocjene o primjeni sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2008 u organima uprave i službi Zeničko-dobojskog kantona
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Jaganjac Zumreti iz Zenice kao pomoć u snošenju dijela troškova liječenja