Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 18. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 15.06.2011.godine

27 Jun 2011
12263 puta
  1. Zaključak o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2011/2012.godini
  2. Zaključak kojim se zadužuju Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Univerzitet u Zenici da pripreme plan i prijedlog mjera za povećanje broja studenata upisanih na fakultete tehničkog smjera
  3. Zaključak kojim se zadužuju Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Univerzitet u Zenici da poduzmu sve potrebne aktivnosti za početak rada Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici u septembru 2011.godine
  4. Zaključak kojim se zadužuju Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Univerzitet u Zenici da pripreme informaciju o potrebnim investicionim ulaganjima u zgrade, opremu i kadrove u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokom obrazovanju u Zeničko-dobojskog kantonu
  5. Zaključak kojim se zadužuju Ministarstvo zdravstva i Kantonalna bolnica u Zenici da pripreme informaciju o finansijskim sredstvima potrebnim za završetak započetih projekata u Kantonalnoj bolnici Zenica i ostalim projektima zdravstva koji su u toku
  6. Zaključak o vraćanju predlagaču na doradu tačke dnevnog reda: Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu troškova školarine i drugih usluga koje fakulteti Univerziteta u Zenici pružaju studentima prvog ciklusa studija (dodiplomski studij) u akademskoj 2011/2012.godini
  7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnoj školi
  8. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjoj školi