Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 21. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 22.06.2011.godine

11 Jul 2011
12021 puta
  1. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo zdravstva da sa ciljem poboljšanja stanja u oblasti zdravstvene zaštite formira radnu grupu sa zadatkom da sumira raspravu vođenu na radnoj sjednici Vlade o stanju zdravstvene zaštite na području Zeničko-dobojskog kantona, sačini dopunjeni dokument o stanju zdravstvene zaštite na području Zeničko-dobojskog kantona, te ga uputi ga na odgovarajuću javnu raspravu nadležnim institucijama