Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 23. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 29.06.2011.godine

11 Jul 2011
12247 puta
  1. Zaključak kojim se zadužuje Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da sa ciljem poboljšanja stanja u oblasti inspekcijske djelatnosti formira radnu grupu sa zadatkom da sumira raspravu vođenu na radnoj sjednici Vlade o stanju inspekcijske djelatnosti na području Zeničko-dobojskog kantona, sačini dopunjeni dokument o stanju inspekcijske djelatnosrti području Zeničko-dobojskog kantona, i uputi ga na odgovarajuću javnu raspravu nadležnim institucijama