Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 29. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 11.08.2011. godine

05 Sep 2011
12617 puta
 1. Zaključak o primanju na znanje Konačnog Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj:01-02-04-14-2-3-1383/11 od 05.07.2011. godine
 2. Zaključak o odobravanju sredstava JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona  svrhu poticanja aktivnih mjera zapošljavanja demobiliziranih branilaca.
 3. Zaključak o davanju saglasnosti na provođenje preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona u 2011. godini, koja će se sufinansirati iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, sa razdjela 21, Ministarstva zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 002,pozicija "Transfer za deratizaciju" u inosu od 50.000,00 KM (pedethiljada konvertibilnih maraka)
 4. Zaključak o odobravanju zaključenja ugovora o kupoprodaji printera,swich i kopiraparata sa "KING ITC d.o.o. Sarajevo za kupoprodajnu cijenu od 28.513,48 KM;ugovora o kupoprodaji računara sa monitorima sa "EMC" d.o.o. Sarajevo za kupoprodajnu cijenu od 45.664,68 KM;ugovora o kupoprodaji namještaja sa "AKSA" d.o.o. Zenica za kupoprodajnu cijenu od 13.456,17 KM
 5. Odluka o dodjeli koncesije privrednom društvu „Radići Kamenolom“ d.o.o. Zenica za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-krečnjaka na ležištu Radići, K.O. Klopče u općini Zenica;
 6. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava obrtniku Lepić Midhatu iz Visokog na ime subvencioniranje investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti
 7. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava privrednom društvu „ĆosićPromex“ d.o.o. Usora na ime subvencioniranje uvođenja i certifikacije međunarodnog standarda za upravljanje kvalitetom EN ISO 9001:2008
 8. Zaključak o odobravanju zaključivanja Ugovora o izradi glavnog projekta adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje objekta Općinskog suda u Zenici i glavnog projekta objekta Kantonalnog tužilaštva u Zenici;
 9. Zaključak o odobravanju izmjene Programa utroška sredstava vodnih naknada Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Kakanj za sufinansiranje projekta izgradnje kanalizacije Crnač
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Doboj-jug za sufinansiranje realizacije projekta odvodnje površinskih voda;
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Olovo za ograđivanje glavnih gradskih rezervoara za vodosnabdijevanje grada Olova
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Usora za finansiranje izrade projektne dokumentacije „Umrežavanje bunara i tlačnog cjevovoda Duboki potok-rezervoar Bratići“
 14. Zaključka o ponovnom pokretanju postupka nominiranja kandidata za člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje sa područja Zeničko-dobojskog kantona
 15. Rješenje o imenovanju komisije za nominiranje kandidata na upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje sa područja Zeničko-dobojskog kantona
 16. Zaključak o odobravanju novčanih sredstava Sindikalnom odboru JP „Komrad“ d.o.o., kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za zaposlenike
 17. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola „Rešad Kadić“ Kakanj
 18. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“ Kakanj
 19. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kanton za 2011. godinu za Kantonalnu direkciju za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline
 20. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, da: sačini pregled sredstava koje je Zeničko-dobojski kanton dobio po osnovu realizacije projekata iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za F BiH u prethodnih 5 godina i da zatraži pismeno obrazloženje od strane Fedralnog ministarstva za prostornog uređenja, iz kojih se razloga Zeničko-dobojskom kantona dodjeljuju sredstva naplaćena izdavanjem GSM licence za F BiH, sa višegodišnjim kašnjenjem
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Breza u svrhu sufinansiranja izgradnje spomen-obilježja šehidima i poginulim borcima u MZ Bukovik, Breza
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Doboj-jug u svrhu sufinansiranja izgradnje spomen-obilježja poginulim braniocima Armije RBiH sa područja MZ Kotorsko
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Zenica u svrhu sufinansiranja izgradnje Šehidske spomen-česme u MZ Gornja Zenica, općina Zenica
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Olovo u svrhu sufinansiranja projekta završetka izgradnje spomen-obilježja u Olovu
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Visoko u svrhu sufinansiranja izgradnje spomen-obilježja poginulim borcima-šehidima sa područja MZ Topuzovo Polje, općina Visoko
 26. Zaključak o odobravanju novčanih sredstava Smajilbegović Nedžadu iz Maglaja, RVI 40% VIII grupe, u svrhu izgradnje stambenog objekta, sa ciljem stvaranja uslova za stanovanje
 27. Zaključak o odobravanju novčanih sredstava Biljani Josipović iz Vareša, supruzi umrlog branioca Zorana, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja
 28. Zaključak o odobravanju novčanih sredstava Zajmović Fikretu, demobiliziranom borcu iz Doboj-juga, u svrhu gradnje stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja
 29. Zaključak o odobravanju novčanih sredstava Fazili Jašarević iz Tešnja, supruzi poginulog branioca Senada, u svrhu kupovine i adaptacije kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja
 30. Zaključak o odobravanju novčanih sredstava Senibi Demirović iz Zavidovića, supruzi poginulog branioca Džebraila, u svrhu kupovine stana i trajnog stambenog zbrinjavanja
 31. Zaključak o odobravanju sredstava SPKD „Prosvjeta“ iz Zenice u svrhu kupovine i ugradnje protuprovalnih vrata na ulazu u prostorije udruženja
 32. Zaključak o vraćanju na doradu tačke dnevnog reda Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gradskom klubu vodenih sportova „Čelik“ iz Zenice u svrhu sufinansiranja organizacije vaterpolo turnira i takmičenja skokova u vodu"
 33. Zaključak o odobravanju sredstava dobrovoljnim vatrogasnim društvima u svrhu opremanja i osposobljavanja dobrovoljnih vatrogasnih jedinica
 34. Zaključak kojim se zadužuju Ministarstvo za privredu, Ministarstvo za poljuprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvo za prostorno uređenje, saobraćaj, komunikacije i zaštitu okoline, da: -sačine prijedlog akata koji će sadržavati osnovne metologije na osnovu kojih će se određivati cijena koncesionirane naknade, sa osnovnim kriterijima za određivanje minimalne cijene koncesione nakande i da pristupe izradi sveobuhvatne analize koncesija na području Zeničko-dobojskog kantona dodjeljenij u periodu od stupanja na snagu Zakona do danas