30. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 22.11.2019. godine

17 Dec 2019
17430 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 29. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 14.11.2019. godine;
 2. Informacija o provedenim aktivnostima i realizovanim projektima sa finansijskim pokazateljima Regionalne razvojne agencije za regiju Centralna BiH, na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Informacija Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona o informatizaciji zdravstvenog sistema, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o prihvatanju Inicijative Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije za reviziju diploma uposlenih u kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, uposlenih u javnim ustanovama, zavodima, direkcijama i drugim organima čiji je osnivač Kanton ili se finansiraju iz Budžeta Kantona, javnim preduzećima i privrednim društvima Zeničko-dobojskog kantona sa većinskim vlasničkim kapitalom;
 5. Analiza propisa koji regulišu disciplinsku odgovornost u institucijama ZDK, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Analiza ugovora o djelu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima i ostalim ugovorima, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Informacija Ministarstva finansija, broj: 07-06-1326-3/19 od 19.11.2019. godine o poduzetim aktivnostima na realizaciji presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetima Šain Stjepan i 53 druga protiv Bosne i Hercegovine, ap. br. 61620/15 i 53 i dr, Elčić Maida i 5 drugih protiv BiH, ap. br. 34524/15 i dr., Dujak Vinko i 52 druga protiv BiH, ap. br. 17303/15 i dr i Hrnjić i 57 druga protiv BiH, ap. br. 20954/13 i dr, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport po Inicijativi Ahmić Amera, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, vezano za izmjene Zakona o osnovnoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/18), sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Mišljenje Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu po Inicijativi Jasmina Duvnjaka poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za dopunu člana 13. stav (1) i člana 17. stav (1) Zakona o šumama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona,“ broj: 8/13 i 1/15), sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice po Inicijativi Meldine Ugarak poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/07, 13/11, 3/15 i 2/16), sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluke Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Odluke o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2019. godine;
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona za redovni godišnji popis imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva unutrašnjih poslova sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva za pravosuđe i upravu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i službi sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
 20. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
 21. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova usluga održavanja, servisiranja i implementacije PACS/RIS sistema;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja i servisiranja opreme na Odjelu radioterapije-linearni akcelerator Electa Compact;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova verifikacije mjerila-medicinskih uređaja;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova usluga održavanja i servisiranja medicinske opreme;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova održavanja i servisiranja BIS-a-Modul Hemodijaliza;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova tekućeg održavanja medicinskih aparata;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja medicinske opreme proizvođača „Fressenius“;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za preventivno i korektivno održavanje gamma kamere „Picker“;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poticaja namijenjenih programu podrške fizičkim licima i registriranim obrtima sa područja Zeničko-dobojskog kantona za učešće u programu subvencioniranja administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Razvojnoj agenciji Zavidovići d.o.o. Zavidovići u svrhu realizacije projekta unapređenja poduzetničke infrastrukture poslovni inkubator Zavidovići;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH za III kvartal 2019. godine;
 33. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava sa razdjela 22-Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 202, pozicija “Tekući transferi pojedincima-tekući transfer za stipendiranje studenata”;
 34. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Hajderovići“ Zavidovići, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 35. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Srednja tehnička škola Zavidovići, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 36. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Prva gimnazija u Zenici, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 37. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 38. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU SMŠ „Mladost“ Zenica, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 39. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko, sredstva uplaćena od strane općine Visoko;
 40. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 41. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Olovo, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke škola;
 42. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU MSŠ „Nordbat-2“ Vareš, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke škola će utrošiti za nabavku knjiga za školsku biblioteku;
 43. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Prva osnovna škola Zavidovići, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2019/2020. godini;
 44. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Novi Šeher“ Novi Šeher, Maglaj, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prevoza učenika u školskoj 2019/2020. godini;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muzeju grada Zenice, za sufinansiranje projekta nabavke materijala za arheološka istraživanja;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju tehničke kulture Zeničko-dobojskog kantona, za sufinansiranje organizacije XXI Festivala filma djece i omladine;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Univerzitetski sportski savez studenata Zenica“, na ime sufinansiranja troškova prevoza i učešća studenata na 23. Međunarodnom studentskom Božićnom turniru u Dubrovniku, Republika Hrvatska;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju za brigu i opšta prava djece “Naša djeca” iz Zenice, za sufinansiranje razvoja magazina “Dunjalučar”;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana “Ars tragovi” Visoko za sufinansiranje projekta pripreme i izvođenja teatarske predstave “Kraj igre”;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bešić Larisi, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kaljić Eniu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Radončić Dženani, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Maglić Azemini, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 54. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Brdarević-Šikić Melihi, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Goletić Aldinu, na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi sv. Ilije Proroka iz Zenice za pokrivanje dijela troškova organizacije manifestacije “Božić u Zenici”;
 57. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za proizvodnju krastavca-kornišona;
 58. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za držanje koka nosilja za 2019. godinu;
 59. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za proizvodnju paprike za preradu u fenotipu feferona;
 60. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženjima pčelara za provođenje mjere kliničkog pregleda pčelinjaka na zaraznu bolest Američka gnjiloća pčelinjeg legla na području Zeničko-dobojskog kantona;
 61. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za sufinansiranje troškova implementacije Programa samokontrola kod subjekata u poslovanju sa hranom;
 62. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja posebnih aktivnosti udruženja-Program organizacije i obilježavanja godišnjice 3. Korpusa Armije R BiH u 2019. godini;
 63. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Pezić Almiru, iz Visokog, u svrhu pomoći za prevazilaženje teške materjalne situacije;
 64. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 10/19, 13/19, 14/19, 15/19 i 18/19), broj: 02-14-15744/19 od 21.10.2019. godine i broj: 02-14-16270/19 od 31.10.2019. godine.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma