32. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 29.11.2019. godine

18 Dec 2019
15209 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za parafiranje Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 3. Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini za LOT 1;
 4. Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini za LOT 2;
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2019. godine;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime pomoći u provođenju Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja na području Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranja troškova implementacije HACCP-a sistema subjektima koji posluju sa hranom;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava radi nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera eutanazije i neškodljivog uklanjanja bolesnih životinja;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za pokriće troškova rekonstrukcije sanitarnog čvora na Odjelu interne medicine sa hemodijalizom - Odsjek reumatologije u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za pokriće troškova rekonstrukcije sistema ventilacije Centralne kuhinje i čišćenja ventilacije Centralne kuhinje u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za pokriće troškova nabavke računara, računarske opreme i operativnih sistema Windows u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za pokriće troškova nabavke automatske šprice za CT dijagnostiku u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za pokriće troškova nabavke operacione lampe sa hladnim izvorom svjetlosti u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za pokriće troškova nabavke medicinske i nemedicinske opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za pokriće troškova nabavke rezervnih dijelova za medicinsku opremu u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 16. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2019. godinu, broj: 02-14-8906/19 od 24.05.2019. godine i broj: 02-14-14587/19 od 27.09.2019. godine;
 17. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 204, pozicija “Tekući transferi pojedincima – tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU STŠ „Kemal Kapetanović“ Kakanj, sredstva uplaćena od strane općine Kakanj;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Pedagoški zavod Zenica, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Tehnička škola Zenica, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Zenica, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Breza, sredstva uplaćena od strane Međunarodnog aerodroma Sarajevo;
 24. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Kakanj;
 25. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Alija Nametak“ Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2019/2020. godini;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Odbojkaškom klubu „Kakanj 78“ iz Kaknja, za finansijsku pomoć u svrhu pokrivanja dijela troškova učešća na međunarodnom CEV Cup takmičenju;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulturno-umjetničkom društvu “Krivaja” Zavidovići, za sufinansiranje projekta “Raspjevana jesen 2019”;
 29. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za treću vanrednu Skupštinu privrednog društva TP „Nova trgovina“ d.d. Žepče;
 30. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona o razrješenju vršioca dužnosti direktora;
 31. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu Odluke Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 32. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka, broj: 02-14-11653/19 od 18.07.2019. godine;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje Selimović Fahize, udove Zuhdije Selimovića, iz Turalića, općina Kakanj, a radi ostvarivanja prava na porodičnu penziju;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Zavidovići sredstva, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera Omerašević Šemsi za sufinansiranje sanacije stambenog objekta;
 35. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za potpisivanje Memoranduma o razumjevanju sa Memorijalnim centrom Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva reprezentativcima Bosne i Hercegovine, za osvojene medalje na Svjetskom Fudokan prvenstvu u tradicionalnom karateu održanom u Štutgartu, Njemačka;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma