Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 174. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 29.03.2010. godine

05 Okt 2010
12478 puta
 1. Zaključak o neprihvatanju  Amandmana  I na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Jasmina Smailbegovića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 2. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Semira Sejdinovića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 3. Zaključak o neprihvatanju Amandmana II na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Semira Sejdinovića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 4. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I i II na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Nesiba Serhatlića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 5. Zaključak o neprihvatanju Amandmana  I, II, III i IV  na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Bošnjak Bojana, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 6. Zaključak o neprihvatanju  Amandmana I, II, III, IV, V i VI  na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Eseda Ahmića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 7. Zaključak o neprihvatanju Amandmana  I, II, III, IV i V  na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Dževada Hamzića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 8. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I i II na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Suada Agića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 9. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Komisije za mlade u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 10. Zaključak o utvrđivanju Amandmana I na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 11. Zaključak o utvrđivanju Amandmana II na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 12. Zaključak o utvrđivanju Amandmana III na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 13. Zaključak o utvrđivanju Amandmana IV na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 14. Zaključak o utvrđivanju Amandmana I na Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 15. Zaključak o utvrđivanju Amandmana II na Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 16. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Odluke o načinu korištenja raspoloživih sredstava sa ESCROW računa, Nesiba Serhatlića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 17. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Odluke o načinu korištenja raspoloživih sredstava sa ESCROW računa, Dževada Hamzića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 18. Zaključak o utvrđivanju Amandmana I na Prijedlog Odluke o načinu korištenja raspoloživih sredstava sa ESCROW računa, Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 19. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I i II na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Bošnjak Bojana, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 20. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Komisije za mlade u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 21. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Ermine Lemeš, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 22. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Mehmeda Bradarića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 23. Zaključak o neprihvatanju Amandmana II na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Mehmeda Bradarića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 24. Zaključak o neprihvatanju Amandmana III na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Mehmeda Bradarića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 25. Zaključak o neprihvatanju Amandmana IV na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Mehmeda Bradarića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 26. Zaključak o neprihvatanju Amandmana V na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Mehmeda Bradarića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 27. Zaključak o neprihvatanju Amandmana VI na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Mehmeda Bradarića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 28. Zaključak o neprihvatanju Amandmana VII na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Mehmeda Bradarića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 29. Zaključak o prihvatanju Amandmana VIII na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Mehmeda Bradarića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 30. Zaključak o neprihvatanju Amandmana IX na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Mehmeda Bradarića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 31. Zaključak o djelimičnom prihvatanju  Amandmana X na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Mehmeda Bradarića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 32. Zaključak o neprihvatanju Amandmana XI na Prijedlog Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Mehmeda Bradarića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 33. Zaključak o neprihvatanju Amandmana I na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Pivić Rame, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 34. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju bezbjednosti na području Kantona za 2009. Godinu
 35. Zaključak o primanju k znanju Izvještaja o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2009. Godinu
 36. Zaključak o primanju k znanju Izvještaja o radu Kantonalnog pravobranilaštva Zenica za 2009. Godinu
 37. Zaključak o davanju mišljenja na Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, Sejdić Harisa i Mudrov Nisveta, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 38. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo  za pravosuđe i upravu da u saradnji sa Općinom Zenica pokrene procedure za osnivanje Općinskog pravobranilaštva Zenica
 39. Zaključak o povlačenju sa dnevnog reda tačke 9: Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII i XIV na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Mehmeda Bradarića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona
 40. Zaključak o povlačenju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman I na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Fuada Šišića, načelnika općine Tešanj
 41. Zaključak o povlačenju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman II na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Fuada Šišića, načelnika općine Tešanj
 42. Zaključak o povlačenju sa dnevnog reda tačke: Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman I na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu, Mensura Jašarspahića, načelnika općine Kakanj
 43. Odluka o prihvatanju Izvještaja Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2008. godine, prikupljenim u Kantonalnoj direkciji za robne rezerve
 44. Rješenje o visini naknade za rad Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2008. godine
 45. Zaključak o odobravanju isplate veterinarskim stanicama na ime poticaja u finansiranju mliječnih kartona, za IV. kvartal 2009. Godine
 46. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja za zaključenje aneksa na ugovor sa JZU Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac broj: 13-41-2877/04 sa aneksom broj: 13-37-1271/07 o korištenju usluga medicinske rehabilitacije branilaca i članova njihovih porodica sa područja Zeničko-dobojskog kantona
 47. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja Zeničko-dobojskog kantona na ime sufinansiranja druženja nosilaca najvećih ratnih priznanja u Žepču
 48. Zaključak o odobravanju sredstava Košarkaškom klubu „Kakanj“ iz Kaknja na ime uspješnog takmičenja u A1 ligi i takmičenja mladih selekcija
 49. Zaključak o odobravanju sredstava Odbojkaškom klubu „Kakanj“ iz Kaknja za ostvarene rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima
 50. Zaključak o odobravanju sredstava Fudbalskom klubu Rudar iz Zenice za organizaciju „Danske škole fudbala“
 51. Zaključak o odobravanju sredstava Omladiskom košarkaškom klubu „Čelik“ iz Zenice za završetak takmičarske sezone u Ligi 12 BiH
 52. Zaključak o odobravanju sredstava Judo klubu „Policajac“ iz Zenice za učešće na državnim prvenstvima u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji
 53. Zaključak o odobravanju sredstava Hrvatskom kulturnom društvu „Napredak“ Zenica na ime dijela troškova za organizaciju koncerta povodom godišnjice tamburaškog sastava „Zlatne žice“
 54. Zaključak o odobravanju sredstava Uredu muftije zeničkog na ime dijela troškova za organizaciju takmičenja iz vjeronauke za učenike V, VI i VII razreda osnovne škole
 55. Zaključak o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-8503/10 od 17.03.2010. godine
 56. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava Programa kapitalnih ulaganja u cestovnu infrastrukturu za 2009. godinu, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona
 57. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2009. godinu, osim Izvještaja Općine Vareš
 58. Zaključak kojim se utvrđuje da se Vlada neće izjašnjavati na Amandman poslanika Goralija Lejla