Pregled materijala sa 147. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 15.09.2009. godine

09 Nov 2010
11710 puta
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o pečatu Zeničko-dobojskom kantonu
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica;
 3. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2009.-2014. godina
 4. Rješenje o postavljenju Seada Džanovića na mjesto “direktor” u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona
 5. Rješenje o imenovanju Maličbegović Senade za člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona
 6. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na ime troškova za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti za period juli-septembar
 7. Odluka o utvrđivanju konačne liste kandidata za člana Nadzornog odbora privrednog društva “Natron Hayat” d.o.o. Maglaj
 8. Zaključak o usvajanju izmjene Programa utroška budžetskih sredstava za subvencioniranje JP “Javno preduzeće “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići” u razdjelu 23 - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 407 – Subvencije “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, usvojenog Zaključkom broj: 02-14-13218/09 od 28.04.2009. godine
 9. Zaključak o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava Budžeta za zdravstvenu zaštitu životinja u 2009. godini, u razdjelu 23 - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 405, pozicija “Subvencije - veterinarstvo”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu, usvojenog Zaključkom broj: 02-14-12852/09 od 28.04.2009. godine
 10. Zaključak o usvajanju izmjene Programa utroška namjenskih sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta u 2009. godini, u razdjelu 23 - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 404, pozicija “Finansiranje projekata iz sredstava za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu, usvojenog Zaključkom broj: 02-14-13218/09 od 28.04.2009. godine
 11. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2009. godinu, u razdjelu 23 - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 403, pozicija “Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 12. Zaključak o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava Budžeta za podsticaje u poljoprivredi u 2009. godini, u razdjelu 23 - Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614400, NAD 402, pozicija “Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu, usvojenog Zaključkom broj: 02-24-11660/09 od 28.04.2009. godine
 13. Zaključak o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava za kapitalna ulaganja za 2009. godinu Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa razdjela 16, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821200, pozicija “nabavka građevina” i Programa, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu, broj: 02-14-12426/09 od 06.05.2009. godine
 14. Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava za izgradnju zgrade za potrebe Općinskog suda u Tešnju, broj: 02-14-14041/09 od 20.05.2009. godine
 15. Rješenje o imenovanju Komisije za izradu Prijedloga Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Arhiva Zeničko-dobojskog
 16. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 24 – Ministarstvo za boračka pitanja, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, pozicija “Grantovi pojedincima”, ekonomski kod 614300, pozicija “Grantovi neprofitnim organizacijama”, ekonomski kod 615100, pozicija “Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Halilović Esadu, demobilisanom braniocu iz Visokog za izgradnju stambenog objekta sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 18. Zaključak o davanju saglasnosti za arheološka istraživanja na lokalitetima izvan zaštićene zone – “Plješevica”, “Gornja Vratnica” i “Visočica”, u općini Visoko na period do 01.10.2010. godine
 19. Zaključak o raspodjeli sredstava sa pozicije “Transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost” u dijelu “izdavačka djelatnost” za sufinansiranje izdavačkih projekata
 20. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX004, pozicija “Transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 21. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX005, pozicija “Transfer za omladinske projektne aktivnosti”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 22. Zaključak o davanju saglasnosti na povećanje broja studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2009/2010. godini na fakultete Univerziteta u Zenici
 23. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 21 – Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija “Transfer neprofitnim organizacijama”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 24. Odluka o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava za provođenje preventivne sistematske dratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Zeničko-dobojskog kantona u 2009. godini
 25. Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava dobijenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede za 2009. godinu, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline
 26. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Stručne službe Vlade
 27. Zaključak o odobravanju sredstava Javnom preduzeću za upravljanje i održavanje sportskih objekata za pripreme za utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine u rukometu i košarci
 28. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine- Kantonalni odbor ZDK kao pomoć od značaja za programske aktivnosti u 2009. godini
 29. Zaključak o imenovanju Hrgić Dženite za punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu privrednog društva "Nova trgovina" d.d. Žepče zakazanu za 17.09.2009. godine

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma