Printaj ovu stranu

Sektor za poljoprivredu i veterinarstvo

Rukovodilac Sektora, nije postavljen

U okviru Sektora za poljoprivredu i veterinarstvo obavljaju se upravni, analitički, stručni i drugi poslovi poljoprivrede, poslovi poljoprivredne stručne službe, poslovi selekcijske stručne službe i poslovi veterinarstva.

Poslovi poljoprivrede:

 • sprovodi ustavnost i zakonitost u okviru utvrđene politike u oblasti poljoprivrede,
 • predlaže i priprema prednacrte, nacrte i prijedloge propisa kojima se regulira materija iz poljoprivrede i prati izvršenje ovih propisa, te predlaže potrebne mjere za njihovo provođenje,
 • organizira rad poljoprivrednih stručno-savjetodavnih službi, ustanova i razvoj poljoprivredne djelatnosti,
 • analizira kretanje u poljoprivrednoj proizvodnji,
 • organizira i vrši nadzor korištenja sredstava za poticanje bržeg razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje i drugih razvojnih fondova,
 • priprema i radi prvostupanjska rješenja u upravnom postupku iz oblasti poljoprivrede,
 • sudjeluje u izradi i realizaciji posebnih programa, razvoja pojedinih grana poljoprivrede,
 • obrađuje i daje stručna mišljenja na elaborate o procjeni šteta izazvanih elementarnim nepogodama u poljoprivredi,
 • pruža savjetodavnu i stručnu pomoć općinskim organima uprave u oblasti poljoprivrede,
 • sprovodi odluke i zaključke u odnosu na poslove poljoprivrede,
 • predlaže, poduzima i prati realizaciju mjera u vezi sa unapređenjem i razvojem agroindustrijskog kompleksa,
 • aktivno učestvuje nad izvršenjem zakona i drugih propisa iz oblasti poljoprivrede,
 • donosi stručna uputstva i objašnjenja za pravilnu primjenu propisa iz oblasti poljoprivrede.


Sektor za poljoprivredu i veterinarstvo organiziran je u 3 odsjeka i to: Odsjek poljoprivredne stručne službe, Odsjek uzgojno-selekcijske službe i Odsjek za veterinarstvo.

 
Poslovi poljoprivredne stručne službe su:

 

 • primjenjuje nova naučna saznanja, surađuje sa naučnim i obrazovnim institucijama i vrši transfer znanja i tehnologija u neposrednu praksu,
 • savjetodavni-konzultantski poslovi poljoprivredne službe (savjetodavna, selekcijska, servisna) u cilju veće proizvodnje hrane, postizanju profitabilne, robne, zdrave hrane i hrane za izvoz,
 • uzgoj, selekcija, reprodukcija i vještačko osjemenjavanje u stočarstvu,
 • obavljanje poslova prenesenih na stručnu službu, a koji proizilaze iz zakonskih i pod zakonskih akata iz poljoprivrede,
 • izvođenje egzaktnih i demonstracijskih ogleda u različitim ekološkim uvjetima,
 • bavi se izvještajno-prognoznim radom oko pojava biljnih bolesti i štetočina, te sudjeluje u njihovom suzbijanju i sprječavanju daljeg širenja,
 • aktivno radi u komisijama i potkomisijama za priznavanje novostvorenih sorti, uvođenje u proizvodnju stranih i domaćih sorti poljoprivrednog bilja,
 • zaštita i očuvanje rijetkih i ugroženih vrsta i sorti bilja, kao i vrsta i pasmina stoke,
 • povezivanje i usklađivanje rada naučnih, stručnih institucija i stručnih udruženja u provođenju primijenjenog istraživačkog rada i školovanja za potrebe poljoprivrednih gazdinstava,
 • davanje stručnih mišljenja o opravdanosti ulaganja iz različitih izvora kreditiranja poljoprivredne proizvodnje,
 • pomaganje u osnivanju različitih oblika udruživanja poljoprivrednika,
 • obavlja osnovna laboratorijska ispitivanja za potrebe proizvodnje na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima,
 • sudjelovanje u obrazovnom procesu osposobljavanja zemljoradnika,
 • analizira upravljanje i poslovanje na farmama,
 • prati pojavu stočnih bolesti na području Kantona,
 • analizira trenutnu zastupljenost pojedinih stočarskih proizvodnji i određuje optimalna područja za pojedine proizvodnje,
 • organizira i realizira suradnju sa općinskim referentima za poljoprivredu,
 • koordinira suradnju sa humanitarnim i mikro kreditnim organizacijama koje realizira projekte iz oblasti poljoprivrede,
 • realizira uvođenje novih tehnologija u stočarskoj proizvodnji,
 • pomaže u planiranju proizvodnje na poljoprivrednim dobrima individualnih proizvođača i zemljoradničkim zadrugama,
 • angažira se na ostvarivanju svih planova iz oblasti stočarske proizvodnje,
 • terenski rad na realizaciji poticajnih sredstava u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji,
 • unapređuje vlastita znanja kroz savjetovanja i seminare,
 • servisira projekte poticajnih mjera sa federalnog i kantonalnog nivoa.

 
Poslovi uzgojno-selekcijske stručne službe su:

 

 • organiziranje i sudjelovanje u realizaciji selekcijsko-reproduktivnih centara, a u animalnoj proizvodnji selekcija i uzgoj elitnih životinja, proizvodnja muškog i ženskog rasplodnog materijala, vještačko osjemenjivanje,
 • davanje stručnih savjeta, instrukcija, praktičnih uputa i prikaza novih tehnologija i načina privređivanja, te prijenosa svih znanja i vještina potrebnih razvitku poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima,
 • organiziranje poljoprivrednih izložbi, smotri, stručnih savjetovanja i izdavanja stručnih publikacija,
 • sakupljanje, obrađivanje i publiciranje izvještaja i rezultata rada,
 • obavlja najsloženiji studijsko-analitičke poslove,
 • Prati zdravstveno-reprodukcijske promjene, evidentira i sistematizira promjene.
 • Planira, koordinira i usmjerava rad stočnog fonda na nivou Kantona.
 • Surađuje sa svim privrednim i individualnim subjektima u oblasti stočarske proizvodnje.
 • Obavlja terensko obilježavanje i umatičenje grla.
 • Planira i priprema teoretsku i praktičnu obuku farmera na terenu
 • Priprema materijale (letke i brošure) za obuku farmera
 • Prikuplja podatke i vodi bazu podataka za područje Kantona za stočarsku proizvodnju
 • Koordinira suradnju sa drugim kantonalnim uzgojno-selekcijskim službama
 • Koordinira suradnju primarnih proizvođača i prerađivača
 • Surađuje sa naučno-nastavnim ustanovama u pripremi i realizaciji složenijih projekata

 

 Poslovi veterinarstva:

 

 • sprovodi ustavnost i zakonitost u okviru utvrđene politike u oblasti veterinarstva,
 • organizira rad veterinarskih ustanova i razvoj veterinarske djelatnosti,
 • vrši uvid u stanje, poduzima mjere i vrši kontrolu provođenja mjera za zdravstvenu zaštitu životinja, naročito u odnosu na mjere za sprječavanje pojave i mjere za suzbijanje i iskorjenjivanje zakonom određenih i drugih zaraznih bolesti životinja, kao i stavljanje u promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterini,
 • poduzima mjere za zaštitu zdravlja ljudi od bolesti koje se na ljude mogu prenijeti sa životinja, ili sirovina, proizvoda i otpadaka životinjskog porijekla, naročito u odnosu na zdravstvenu ispravnost i kvalitetu životnih namirnica životinjskog porijekla u proizvodnji i prometu i promet životinja, životinjskih sirovina i proizvoda životinjskog porijekla,
 • izdaje veterinarske suglasnosti za izgradnju objekata za proizvodnju i promet životinja i namirnica životinjskog porijekla,
 • priprema i radi prvostupanjska rješenja u upravnom postupku iz oblasti veterinarstva,
 • poduzima pojedine mjere za zaštitu čovjekove okoline, naročito u odnosu na poduzimanje stalnih mjera protiv mikroorganizama, insekata i glodara i neškodljivo uklanjanje životinjskih leševa, konfiskata i drugih animalnih otpadaka, rad kafilerijske službe,
 • poduzima potrebne mjere za unapređivanje stočarstva, posebno na organiziranom vještačkom osjemenjavanju u govedarstvu i ovčarstvu,
 • priprema stručna rješenja za izradu zakona i drugih propisa iz veterinarske djelatnosti, kao i analitičko-informativne i drugih materijala iz oblasti veterinarstva,
 • sprovodi zakone i druge propisa o zdravstvenoj zaštiti životinja, zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica životinjskog porijekla i pojedina pitanja unaprjeđenja stočarstva, kao i kontrolu lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu i kontrola kvaliteta stoke, mesa i proizvoda od mesa i mlijeka,
 • planira veterinarsko-stočarsko podučavanje u pogledu očuvanja i unaprjeđenja zdravlja i reprodukcije životinja,
 • planira i preporučuje mjere veterinarske zaštite okoline radi sprječavanja širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja,
 • vrši unaprjeđenje rada općinskih organa za poslove veterinarstva, i pruža tim organima potrebnu pomoć,
 • planiraju i obavljaju i druge poslove iz oblasti veterinarstva u skladu sa propisima.