Printaj ovu stranu

Sektor za vodoprivredu i šumarstvo

Senada DizdarRukovodilac Sektora, Senada Dizdar, pomoćnik ministra

 

U okviru Sektora za vodoprivredu i šumarstvo obavljaju se upravni, stručni, analitički, i drugi poslovi iz vodoprivrede i šumarstva.

Poslovi vodoprivrede:

 • Organiziranje i praćenje izrade vodoprivrednih osnova za manje slivove u sklopu Glavnog slivnog područja, odnosno planskih osnova za upravljanje vodama na području Kantona, u skladu sa vodoprivrednom osnovom Federacije,
 • provođenje donesenih vodoprivrednih osnova i podnošenje inicijativa za izmjene i dopune tih vodoprivrednih osnova, na način i po postupku za njihovo donošenje,
 • Izrada nacrta dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova razvoja vodoprivrede Kantona, u svrhu unaprjeđenja vodnog režima, osiguranja bilansa voda i funkcioniranja vodoprivrednih sistema na području Kantona,
 • Planiranje i prikupljanje sredstava za financiranje poslova i zadataka utvrđenih Zakonom o vodama,
 • Organiziranje i vršenje svih poslova i zadataka na izvršavanju planova razvoja vodoprivrede Kantona,
 • Vršenje svih investicionih poslova i nadzor nad izgradnjom vodoprivrednih objekata iz srednjoročnog i godišnjeg plana vodoprivrede Kantona,
 • Organiziranje vršenja istražnih radova, izrade investiciono-tehničke i druge dokumentacije i vršenje interne revizije te dokumentacije,
 • Analiziranje i praćenje stanja u oblasti korištenja i upotrebe voda,
 • Analiziranje i praćenje stanja u oblasti zaštite voda i zaštite od štetnog djelovanja voda,
 • Izrada odluka o utvrđivanju zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda za snabdijevanje vodom za piće,
 • Izrada odluka o proglašavanju erozivnih područja, uključujući protiv erozivne mjere i radove,
 • Izrada zakonskih i pod zakonskih propisa iz oblasti vodoprivrede, koje su u nadležnosti Kantona,
 • Provođenje upravnog postupka u oblasti vodoprivrede, odnosno izdavanje vodoprivrednih akata (vodoprivrednih uvjeta, suglasnosti, dozvola i naloga) za objekte i radove iz isključive nadležnosti Kantona u prvostupanjskom postupku,
 • Rješavanje žalbi na rješenja vodoprivrednog inspektora donesena u prvostupanjskom postupku,
 • Rješava žalbe na rješenja općinskih službi donesena u prvostupanjskom postupku izdavanja vodoprivrednih akata iz nadležnosti općina,
 • Provođenje postupka dodjele koncesija na vodama i javnom vodnom dobru, koji su federalnim Zakonom o koncesijama dati u nadležnost Kantona, odnosno u skladu sa Zakonom o koncesijama Zeničko-dobojskog kantona,
 • Izrada godišnjeg programa utroška sredstava od koncesija,
 • Izrada godišnjeg izvješća o koncesijama,
 • Izdavanje stručnih mišljenja i tumačenja Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona,
 • Koordiniranje sa Javnim poduzećem za "Vodno područje slivova rijeke Save" kod izrade vodoprivrednih osnova, dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova vodoprivrede Kantona, odbrani od poplava, obrani od havarijskih zagađenja i drugih pitanja vodoprivrede na području Kantona.


Poslovi šumarstva:

 • sudjeluje u pripremi i donošenju, te praćenju provođenja zakonskih, drugih propisa i općih akata vezanih za oblast šumarstva i lovstva,
 • prati racionalno gazdovanje šumama i šumskim zemljištem, te njihovu zaštitu i namjensko korištenje,
 • obavlja poslove koji se odnose na: uzgoj i integralnu zaštitu šuma u cjelini, iskorištavanje glavnih i sporednih proizvoda šuma, realizacije obaveza po osnovi proste i proširene biološke reprodukcije šuma, unaprjeđenje opće – korisnih funkcija šuma i izgradnje šumskih cestâ,
 • prati i analizira promjenu šumskih površina, katastar šuma, drvnog fonda i šumske infrastrukture,
 • prati uzgoj i zaštitu divljači, te razvoj i unapređenje lovne privrede,
 • prati izvršenje odredaba i planova propisanim šumsko – gospodarskim osnovama,
 • sudjeluje u radu komisija u slučajevima sporova oko šume i šumskog zemljišta,
 • koristi i priprema dokumentaciju pri usaglašavanju šuma sa posebnom namjenom za odmor i rekreaciju,
 • priprema materijale u slučaju arondacije i komasacije šuma i šumskog zemljišta u nadležnosti Kantona,
 • izrađuje analize i informacije o izvršenju obima proizvodnje i ostalih radova iz oblasti šumarstva,
 • surađuje i pruža pomoć poduzećima šumarstva i općinskim organima uprave,
 • sudjeluje u realizaciji programa zaštite životne okolice.


Sektor za vodoprivredu i šumarstvo ima u svom sastavu Odsjek za vodoprivredu i šumarstvo.