KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA IZVRŠILA OTVARANJE PRIJAVA KANDIDATA NA DVA OBJAVLJENA JAVNA OGLASA

13 Apr 2015
4525 puta

Komisija za izbor i imenovanja VII saziva Skupštine je na svojoj 3. sjednici održanoj dana 08.04.2015. godine, razmatrala sljedeći:

DNEVNI RED

  1. Donošenje Zaključka kojim se reguliše postupak odabira kandidata za Nezavisni odbor za izbor i reviziju,
  2. Donošenje Zaključka kojim se reguliše postupak odabira kandidata za predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona,
  3. Otvaranje prijava na Javni oglas za imenovanje Nezavisnog odbora za izbor i reviziju,
  4. Otvaranje prijava na Javni oglas za imenovanje predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona.

Nakon donošenja Zaključka o postupku odabira kandidata za izbor članova Nezavisnog odbora za izbor i reviziju i Zaključka o postupku odabira kandidata za izbor predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, Komisija za izbor i imenovanja je konstatovala da su Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nezavisnog odbora za izbor i reviziju i Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, objavljeni u novinskom listu „Oslobođenje“ dana 13.03.2015. godine i na web stranici Zeničko-dobojskog kantona, te u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” broj: 21/15 od 18.03.2015. godine, te da je rok za podnošenje prijava, (15 dana od dana posljednje objave javnog oglasa), istekao zaključno sa danom 02.04.2015. godine. Komisija je konstatovala da je u roku za prijavljivanje na navedeni javni oglas, zaprimljeno ukupno 25 koverti naslovljenih za Komisiju za izbor i imenovanja, sa prijavama za pozicije članova Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, za te da su sve prijave blagovremene, kao i da 24 prijavljena kandidata ispunjavaju sve propisane opće i posebne uslove za pomenute pozicije, dok će se za jednog kandidata izvršiti naknadna provjera ispunjavanja jednog od propisanih posebnih uslova na način da se od nadležnih organa službenim putem zatraži dostavljanje određenog podatka.

Dokaz o ispunjavanju uvjeta iz alineje 8. posebnih uvjeta, (da nisu krivično osuđivani), Komisija za izbor i imenovanja će pribaviti po službenoj dužnosti od nadležnih organa.

Zatim je utvrđeno da su se na Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona prijavila ukupno 2 kandidata, čije su prijave blagovremene ali da jedan kandidat nije priložio traženu dokumentaciju traženu kao dokaz ispunjavanja jednog od propisanih posebnih uslova navedenih u javnom oglasu za pomenute pozicije.

Zatim je Komisija za izbor i imenovanja konstatovala da je navedeni javni oglas proglašen neuspjelim, zbog čega je utvrdila tekst Ponovnog javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, koji će biti objavljen u novinskom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Zeničko-dobojskog kantona, te u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.

Nakon toga, Komisija je, imajući u vidu da je pomenuti javni oglas treći neuspjeli javni oglas za popunu pomenutih pozicija, objavljen u posljednjih 9 mjeseci, (računajući i 2 prethodna javna oglasa koji je objavila Komisija za izbor i imenovanja VI saziva Skupštine), u skladu sa odredbom člana 111., a u vezi sa članom 152. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona - Novi prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/12 i 12/13), podnijela slijedeću:

INICIJATIVU

za izmjenu člana 2. Odluke o kriterijima za imenovanje u Nadzorni odbor Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 15/03)

kojom se traži izmjena navedenog člana pomenute Odluke, na način da se član 2., tačka 2. alineja 2. mijenja i glasi: “da imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u struci“

Obrazloženje

Imajući u vidu činjenicu da se već nekoliko puta bezuspješno objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, (uglavnom zbog neispunjavanja jednog od propisanih posebnih uslova za navedene pozicije kojim se traži od kandidata „da imaju najmanje 10 godina radnog iskustva od toga najmanje 5 godina na poslovima nadzora ili poslovima izrade propisa i posrednog ili neposrednog učešća u donošenju propisa), potrebno je navedeni uslov izmijeniti u smislu ublažavanja istog na način da se smanji potreban broj godina radnog iskustva, te brisanja pomenute vrste poslova na kojima se posebno traži određeno radno iskustvo, kako bi se omogućilo da se na pomenute pozicije prijavi veći broj kandidata i tako napokon imenuje Nadzorni odbor Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, kao veoma važan organ Agencije u čijoj je nadležnosti nadzor zakonitosti rada i finansijskog poslovanja navedene Agencije.

Pored navedenog, Komisija za izbor i imenovanja je donijela i slijedeći:

ZAKLJUČAK

Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Zeničko-dobojskog kantona predlaže Skupštini i Vladi Zeničko-dobojskog kantona, kao i Ministarstvu za privredu Zeničko-dobojskog kantona, kao nadležnom resornom kantonalnom ministarstvu i Upravnom odboru Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, da svako u granicama svoje nadležnosti, poduzme odgovarajuće aktivnosti i mjere u cilju saniranja postojećeg teškog stanja u kojem se nalazi Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, te rješavanje njenog statusa i rada u narednom periodu.

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE ZDK

Zadnji put promjenjen Ponedjeljak, 13 April 2015 08:25

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma