Printaj ovu stranu

131. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 01.02.2018.godine

19 Feb 2018
10993 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 127. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 05.01.2018. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 128. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 11.01.2018. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 129. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 18.01.2018. godine;
 4. Verifikacija Zapisnika sa 14. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 03.04.2017. godine;
 5. Mišljenje Kantonalne uprave civilne zaštite i Ministarstva unutrašnjih poslova, a u vezi sa Nacrtom federalnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Mišljenje Ministarstva zdravstva, po Inicijativi poslanika Senaida Begića, a u vezi izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Informacija u vezi sa Inicijativom Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo za zaključenje ugovora između osnivača Kliničkog centra univerziteta Sarajevo i Zaključka Vlade Federacije BiH, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 07-1)
 8. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, po Inicijativi poslanika Midahata Delića, a u vezi sa donošenjem Zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u oblasti obrazovanja i odgoja Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Omer Mušić“ Brežani, Kakanj;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU “Đački dom” Zenica;
 12. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2017. godinu“, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje metaličnih mineralnih resursa - olova, cinka i barita, na ležištima Veovača i Rupice – Juraševac, Brestić u općini Vareš;
 14. Prijedlog Zaključka o zaduženju Ministarstva finansija po Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o dopustivosti u meritumu, broj AP 4745/15 od 06.12.2016. godine;
 15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana aktivnosti i Plana finansiranja zaštićenog područja Spomenik prirode “Tajan” za 2018. godinu;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Nezir Zineti iz Zenice kao socijalno-intervenirajuća pomoć u svrhu prevazilaženja stanja socijalne potrebe njene porodice.