Printaj ovu stranu

134. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 26.02.2018.godine

02 Mar 2018
11858 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Elaborat o izvršenom redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2017. godine, sa Prijedlogom Odluke o usvajanju Elaborata;
 2. Informacija o potrošnji lijekova sa Liste lijekova koji se propisiju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja od 01.01. do 31.08.2017. godine, sa Prijedlogm Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 02-1)
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Izvještaj o izvršenju Budžeta Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona za period januar-decembar 2017. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava od koncesija za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za 2017. godinu sa transfera u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 ekonomski kod 614200, subanalitika MAD 202, pozicija „Tekući transfer za stipendiranje studenata“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 14. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22 budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200 MAD 207, pozicija „Tekući transfer za organizaciju takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 15. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, proračunska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 002, pozicija „Transfer za sport“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 16. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 003, pozicija „Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 17. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 004, pozicija „Tekući transfer za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 18. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 005, pozicija „Tekući transfer za omladinske projektne aktivnosti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 19. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju upisne politike na Univerzitetu u Zenici, politike stipendiranja i politike smještaja studenata u studentske centre;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora Osnovna muzička škola „Avdo Smajlović“ Visoko;
 21. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovna škola „21.mart“, Matuzići;
 22. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Safvet-beg Bašagić“ Breza;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko;
 24. Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2018. godinu, Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona;
 25. Izvještaj o postupcima javnih nabavki provedenih do 31.12.2017. godine Službe za zajedničke poslove sa tabelarnim pregledom, sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka broj: 02-14-15230/17 od 02.11.2017. godine;