Pregled materijala sa 36. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 21.09.2011. godine

04 Okt 2011
26337 puta
 1. Zaključak kojim se zadužuju sva ministarstva i druga tijela kantonalne uprave da, u skladu  sa Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj:02-14-22936/11 od 05.09.2011godine,Ministarstvu finansija dostave: revidirane budžetske            zahtjeve i korekcije u skladu sa istim; tačan broj uposlenih i iznos plaća; revidirane zahtjeve za nabavkom opreme, i to putem Službe za zajedničke poslove.
 2. Zaključak kojim se zadužuje Služba za zajedničke poslove da odmah pokrene postupak raskida postojećeg i potpisivanje novog ugovora o zakupu prostorija sa preduzećem RMK promet d.o.o. Zenica.
 3. Zaključak o prihvatanju Informacije o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u Zeničko-dobojskom kantonu za 2010. godinu sa presjekom stanja u 2009. godini.
 4. Zaključak kojim se vraća predlagaču na doradu tačka:"Prijedlog Zaključka o prihvatanju Informacije o aktivnostima i prijedlogom mjera koje treba poduzeti sa ciljem dobivanja obeštećenja za imovinu Zeničko-dobojskog kantona iz Pasivnog podbilansa" Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona.
 5. Odluka o davanju saglasnosti i uslovima za provođenje postupka dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-krečnjaka na ležištu Široke stijene kod Zenice, K.O. Babino i K.O. Crkvice, u općini Zenica.
 6. Odluka o davanju saglasnosti i uslovima za provođenje postupka dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-gabra na lokalitetu Karaula, K.O. Drecelj, općina Olovo.
 7. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovne zone „Matuzići“/Faza II-Korak 2. općini Doboj-Jug.
 8. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovne zone  Bukva-Vila“/Faza II-Korak 2.  općiniTešanj.
 9. Odluka o odobravanju sredstava općini Vareš na ime troškova rekonstrukcije ulice Korovinjići, Vareš.
 10. Odluka o odobravanju sredstava općini Kakanj na ime troškova realizacije projekta rekonstrukcije i sanacije lokalnog puta dionice Groce-D.Kakanj.
 11. Odluka o usvajanju Izvještaja Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2010. godine.
 12. Odluka o trajnom rashodovanju stalnih sredstava predloženih za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2010. godine.
 13. Zaključak o davanju saglasnosti na Program obilježavanja Dječije nedjelje u Zeničko-dobojskom kantonu za 2011. godinu.
 14. Odluka o odobravanju sredstava za realizaciju Programa obilježavanja Dječije nedjelje u Zeničko-dobojskom kantonu za 2011. godinu.
 15. Odluka o odobravanju sredstava udruženju „Humanost-societas humanitatis“ Zenica za nastavak implementacije projekta „Centar za rano podsticanje razvoja i ranu intervenciju za djecu sa posebnim potrebama“ u Zenici.
 16. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Tešanj na ime pomoći za realizaciju projekta „Dnevni boravak za djecu sa posebnim potrebama“.
 17. Zaključak o odobravanju sredstava općini Zavidovići na ime troškova ugradnje doniranog građevinskog materijala za rekonstrukciju stambenog objekta raseljenog lica Hadžić Esada iz Zavidovića, sa ciljem stvaranja minimalnih uvjeta za stanovanje.
 18. Zaključak o odobravanju sredstava MZ Bistrica, općina Žepče, na ime pomoći za finansiranje završetka radova na obnovi javne rasvjete u povratničkom naselju Krševi.
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Jašarević Almi iz Zenice na ime pomoći socijalno intervenirajućeg karaktera za obezbjeđenje prihvata i opremanja tri novorođene bebe.
 20. Zaključak o davanju saglasnosti za provođenje preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona u jesenjoj fazi 2011. godine.
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Aliji Deskaj, demobilisanom braniocu iz Kaknja, na ime kupovine kuće, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja porodice.
 22. Zaključak kojimse vraća predlagaču na doradu tačka: "Prijedlog zaključka o primanju na znanje Informacije o radu Turističke zajednice Zeničko-dobojskog kantona  za 2010. godinu".
 23. Zaključak o Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100, subanalitika MAD 101, pozicija “Transfer za ustanove kulture”, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu.
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana Ekološko društvo „20. mart 1990“ Breza na ime dijela troškova za snimanje igranog filma „Povratak“.
 25. Zaključak kojimse vraća predlagaču na doradu tačka: "Pijedlog zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima (nastavnici/saradnici) u realizaciji naučno-nastavnog procesa prvog i drugog ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2011/12. godini".
 26. Zaključak kojim se prima na znanje Izvještaj o poslovanju JP "Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona" d.o.o. Zavidovići za 2010. godinu, zajedno sa Odlukom Skupštine JP "ŠPD ZDK" broj: 2986-2/11 od 12.09.2011. godine.
 27. Zaključak o usvajanju Programa utroška budžetskih sredstava za subvencionisanje JP "ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići.
 28. Zaključak o subvenciji razlike cijene drvnih sortimenata.
 29. Zaključak o subvenciji razlike cijene drvnih sortimenata.
 30. Zaključak o subvenciji razlike cijene drvnih sortimenata.
 31. Zaključak o subvenciji razlike cijene drvnih sortimenata.
 32. Rješenje o imenovanju člana arbitraže.
 33. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica.
 34. Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica.
 35. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti Zenica.
 36. Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti Zenica.
 37. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica.
 38. Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica.
 39. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora  Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica.
 40. Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica.
 41. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora  Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica
 42. Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma