Pregled materijala sa 38. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 13.10.2011. godine

27 Okt 2011
25985 puta
 1. Zaključak o davanju  saglasnost na povećanje broja studenata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2011/2012. godini
 2. Zaključak kojim se vraća predlagaču na doradu tačka:"Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima (nastavnicima/saradnicima) u realizaciji naučno-nastavnog procesa prvog i drugog ciklusa studija na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2011/2012. godini", Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
 3. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Zakona o rudarstvu Zeničko-dobojskog kantona
 4. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Zakona o geološkim istraživanjima Zeničko-dobojskog kantona
 5. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo privrede da pokrene postupak izmjena Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona, u smislu usklađivanja odredbi istoga sa Zakonom o rudarstvu i Zakonom o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine
 6. Zaključak kojim se prihvata mišljenje Ministarstva za pravosuđe i upravu i utvrđuje Prijedlog Autentičnog tumačenja člana 2. stav (1) Zakona o sudskim taksama, a u vezi sa Tarifnim brojem 1. stav (3) Tarife sudskih taksi Zakona o sudskim taksama
 7. Zaključak kojim se utvrđuje Informacija o stanju životne sredine na području Zeničko-dobojskog kantona
 8. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za prostorno uređenje, saobračaj i komunikacije i zaštitu okoline da pokrene inicijativu za izmjenu odredbi Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 33/03), koje se odnose na raspored prikupljenih sredstava u Fond (član 25.) koji sada iznosi 70% kanton 30% Federacija na omjer 85% kanton 15% Federacija
 9. Zaključak kojim se zadužuje Agencija za privatizaciju da, u skladu sa zaključcima Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-19-13784/11 od 19.05.2011. godine, pripremi kompletan Izvještaj oradu i poslovanju, toku i rezultatima procesa privatizacije za 2010. godinu i isti odmah dostavi Stručnoj službi Vlade, radi upućivanja u skupštinsku proceduru
 10. Odluka o davanju saglasnosti i uslovima za provođenje postupka dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa tehničko-ukrasnog kamena krečnjaka na ležištu Dobrun-Dugandžići u općini Olovo
 11. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-regresa obrtu prerade mesa „KAPLAN“ Visoko, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 12. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta „GLUCK NORM“ d.o.o. Tešanj
 13. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-regresa privrednom društvu „EUROIMPEX-AN“ d.o.o. Zavidovići, na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 14. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačke djelatnosti obrtniku „BABIĆ“ Visoko, vlasništvo Babić Edina
 15. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu „Tvornica cementa Kakanj“ d.d. Kakanj
 16. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu „NANSI“ d.o.o. Žepče
 17. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom subjektu „INŽINJERING 1“ d.o.o. Tešanj
 18. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom subjektu „TERMOMATIK“  d.o.o. Zenica
 19. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava-subvencioniranju uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom privrednom društvu „VITA-LIFE“ d.o.o. Visoko
 20. Zaključak o odobravanju isplate proizvođačima voća sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate poticaja za zasnivanje novih zasada visokostablašica
 21. Zaključak o odobravanju isplate proizvođačima voća sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate poticaja za zasnivanje novih zasada maline i borovnice
 22. Zaključak o odobravanju isplate proizvođačima borovnice sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate poticaja za proizvodnju borovnice
 23. Zaključak o odobravanju isplate proizvođačima maline sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate poticaja za proizvodnju maline
 24. Zaključak o odobravanju sredstava Društvu za proizvodnju, promet i usluge „BIONATURA“ d.o.o. Breza na ime isplate poticaja za proizvodnju organsko certificirane heljde
 25. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora JU "Dom penzionera" Zenica iz reda zaposlenika
 26. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora JU "Dom penzionera" Zenica,  na sopstveni zahtjev
 27. Rješenje o privremenom imenovanju članova Upravnog odbora JU "Dom penzionera" Zenica
 28. Zaključak o odobravanju novčanih sredstava Udruženju invalida rada općinskih udruženja Zeničko-dobojskog kantona, kao pomoć od značaja za snošenje dijela troškova u realizaciji programskih aktivnosti u 2011. godini
 29. Zaključak o odobravanju novčanih sredstava Udruženju praplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica, kao pomoć od značaja za organizovanje obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom
 30. Zaključak o odobravanju novčanih sredstava Delić Zekerijatu, raseljenom licu iz Konjica, trenutno nastanjen u Olovu, na ime plaćanja troškova priključka novoizgrađenog stambenog objekta na elektro-energetsku mrežu
 31. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Mješovita srednja škola Tešanj
 32. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Stručna zanatska škola Zenica
 33. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Osnovna škola „Mak Dizdar“ Zenica
 34. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport –Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Zenica
 35. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Prva osnovna škola Maglaj
 36. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju „Tragovi-Crni vrh“ iz Tešnja na ime dijela troškova štampanja publikacije „Godišnjak“
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Predstavništvu Bosanskohercegovačko-američke Akademije umjetnosti i nauka u Bosni i Hercegovini, na ime sufinansiranja troškova održavanja naučnog skupa „Dani BHAAAS u BiH - Zenica 2011“
 38. Zaključak kojim se vraća na doradu "Informacija o finansijskim sredstvima potrebnim za završetak započetih projekata u Kantonalnoj bolnici Zenica, Ministarstvu zdravstva kao obrađivaču
 39. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za korisnika u okviru Ministarstva za prostorno uređenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline – Kantonalna direkcija za ceste
 40. Zaključak o odobravanju sredstava Alimanović Rašidu, demobiliziranom braniocu iz Visokog, u svrhu sanacije i adaptacije stambenog objekta oštećenog u požaru
 41. Zaključak o dopunama Zaključka o uslovima korištenja i načinu plaćanja službenih mobilnih telefona
 42. Zaključak kojim se odlaže rasprava o Prijedlogu  oglednog Pravilnika o korištenju reprezentacije u organima Zeničko-dobojskog kantona, za jednu od narednih sjednica Vlade eničko-dobojskog kantona
 43. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Ministarstva finansija i Ministarstva za boračka pitanja

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma