Pregled materijala sa 40. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 26.10.2011. godine

18 Nov 2011
26553 puta
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici
 2. Zaključak kojim se odlaže razmatranje tačke dnevnog reda: "Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona"
 3. Zaključak kojim se povlači sa rasprave tačka dnevnog reda  Prijedlog Odluke o oprihodovanju neutrošenih vlastitih prihoda budžetskih korisnika iz oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja sa 30.06.2011. godine"
 4. Zaključak o primanju na znanje Informacija u vezi inspekcijskih aktivnosti i radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove od 09.09.2011. godine, koja je sastavni dio ovog Zaključka
 5. Zaključak kojim se zadužuje Stručna služba Vlade da, sa ciljem realizacije Zaključka Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-34-11812/11 od 05.05.2011. godine, Informaciju u vezi inspekcijskih aktivnosti i radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, sa donesenim zaključcima, uputi Skupštini Zeničko-dobojskog kantona radi nastavljanja izjašnjavanja po  Izvještaju o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2010. godinu
 6. Zaključak kojim se utvrđuju prioritetne aktivnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, koje je potrebno provoditi u cilju efikasnije rada kantonalnih inspekcija
 7. Zaključak kojim se preporučuje općinama sa područja Zeničko-dobojskog kantona da putem općinskih komunalnih inspekcija,osiguraju dosljedno i kontinuirano provođenje općinskih odluka o komunalnom redu i poduzimanje odgovarajućih mjera i radnji, sa ciljem sprječavanja bespravnog zauzimanja gradskih javnih površina od strane fizičkih lica
 8. Zaključak kojim se zadužuje Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da općinama sa područja Zeničko-dobojskog kantona uputi pismenu obavijest u kojo će im sugerisati da putem svojih službi za privredu na adekvatan način upoznaju i educiraju organizatore javnih skupova i manifestacija o propisanim uslovima koje treba da ispunjavaju prilikom održavanja javnih skupova i manifestacija na području njihove općine
 9. Zaključak kojim se zadužuju Ministarstvo za privredu i Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da poduzmu aktivnosti napokretanju inicijative za osnivanje Savjeta za praćenje cijena proizvoda i usluga od interesa za Zeničko-dobojski kanton
 10. Zaključak Vlade Zeničko-dobojskog kantona o neprihvatanju Prijedloga Zaključka Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kojim se zadužuje Ministarstvo za privredu da u okviru zakonskih propisa ubrza postupak po podnesenim zahtjevima za dodjelu koncesija nadeksploatacijom mineralnih resursa na području Zeničko-dobojskog kantona
 11. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline da poduzme aktivnosti na uspostavi registra o pogonima, postrojenjima i zagađivačima na području Zeničko-dobojskog kantona
 12. Zaključak kojim se zadužuje Ministarsvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline da u okviru svoje nadležnosti i u saradnji sa općinama Zeničko-dobojskog kantona, utvrdi mjere i poduzme aktivnosti sa ciljem postupnog obezbjeđivanja potrebnih uvjeta za propisno upravljanje komunalnim otpadom na području Zeničko-dobojskog kantona, a u skladu sa Planom upravljanja otpadom ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 1/09)
 13. Zaključak kojim se preporučuje općinama sa područja Zeničko-dobojskog kantona ,da putem  javnih komunalnih preduzeća, kao operatora upravljanja otpadom, aktivnosti oko upravljanja otpadom postupno usklade sa Planom upravljanja otpadom ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 1/09)
 14. Zaključak kojim se zadužuje Ministarsvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da sačine Program mjera za propisno zbrinjavanje otpada animalnog porijekla na području Zeničko-dobojskog kantona
 15. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da  u okvirima svoje nadležnosti, poduzmu aktivnosti na obezbjeđivanju objekata za prihvatanje i smještaj životinja u slučajevima privremenog oduzimanja istih od strane kantonalne veterinarske inspekcije, te u vezi eventualnog dogovora za korištenje u te svrhe objekata sa oglednog dobra Kazneno-popravnog doma Zenica, kontaktirajući njihove nadležne
 16. Zaključak kojim se preporučuje općinama na području Zeničko-dobojskog kantona , da radi osiguranja vladavine prava, iznađe mogućnosti za formiranje općinskih inspekcija u oblastima koje su u skladu sa posebnim propisima, u nadležnosti općina
 17. Zaključak o formiranju radne grupe u sastavu: Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona; Miroslav Penko, ministar Ministarstva za pravosuđe i upravu; Mirsada Silajdžić, direktorica Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, da predlože zakonsko rješenje u vezi vršenja inspekcijskog nadzora, za inspektora kome bi nadležnost bila vršenja nadzora za nekoliko općina na području Zeničko-dobojskog kantona
 18. Zaključak kojim se zadužuju sva kantonalna ministarstva da u okviru svoje nadležnosti razmotre inicijative Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za izmjene i dopunu važećih i donošenje novih kantonalnih propisa
 19. Zaključak kojim se vraća se na dopunu tačka dnevnog reda: Prijedlog Zaključka kojim se prihvata ponuda firme „Procom“ d.o.o. Iz Gračanice iskazane u pismu namjere dostavljenog u okviru realizacije projekta „E-inspektor“, koji se realizuje u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove
 20. Odluka o odobravanju sredstava općini Zavidovići na ime refundacije troškova organizacije i izgradnje poslovne zone „Ekonomija-Batvice“/Faza II-Korak 1.- opremanje zemljišta komunalnom infrastruktom, ulica Krivajska, općina Zavidovići
 21. Odluka o odobravanju sredstava općini Usora na ime refundacije troškova organizacije i izgradnje poslovne zone „Žabljak“/Faza II-Korak 1.- opremanje zemljišta komunalnom infrastruktom, na lokalitetu Žabljak, općina Usora
 22. Odluka o odobravanju sredstava obrtniku koji se bavi proizvodnjom i preradom mlijeka „Lemeš“ vlasništvo Salih Lemeša iz Visokog, na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz područja prerađivačke djelatnosti
 23. Odluka o odobravanju sredstava obrtniku koji se bavi grafičkim obrtom „Format“ vlasništvo Podojak Edina iz Zenice, na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz područja prerađivačke djelatnosti
 24. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu „Ed-En“ d.o.o. Visoko na ime subveniciranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008
 25. Odluka o odobravanju sredstava privrednom subjektu „Alma-Ras“ d.o.o. Olovo na ime regresiranja kamata na investicijski kredit
 26. Odluka o odobravanju sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na ime finansiranja redovnih obaveza i aktivnosti
 27. Zaključak o formiranju radne grupe u sastavu: Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona; Amra Babić, ministrica Ministarstva  finansija; Jusuf Duraković, ministar Ministarstva privrede; Zlata Marjanović, kantonalni pravobranilac i Mufida Džindo , direktorica Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, sa zadatkom da u najkraćem roku predloži optimalno rješenje u vezi Obavještenja i poziva na plaćanje povodom rješenja Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine broj: 04 0 V 003108 11 GŽ od 15.09.2011. godine, kojim ortačko društvo  "Janković, Popović&Mitić" iz Beograda poziva Vladu Zeničko-dobojskog kantona za isticanje eventualnog konkretnog prijedloga dogovora o dobrovoljnom izmirenju njihovog potraživanja
 28. Zaključak o odobravanju isplata proizvođačima maline sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate poticaja za proizvodnju maline
 29. Zaključak o odobravanju sredstava „Asocijaciji organskih proizvođača Zeničko-dobojskog kantona“ kao pomoć za organizaciju Sajma organske i poljoprivredne proizvodnje i etno-narodnog stvaralaštva „Oppen S-Zenica 2011“
 30. Zaključak o usvajanju Programa utroška budžetskih sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje laboratorija u Veterinarskom zavodu Zenica
 31. Zaključak o usvajanju Programa utroška budžetskih sredstava za nabavku laboratorijske opreme u Veterinarskom zavodu Zenica
 32. Zaključak o nominiranju kandidata za člana Upravog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje sa područja Zeničko-dobojskog kantona
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Vareš potrebnih za opremanje prodavnice „Narodni dućan“
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Halkić Esadu, raseljenom licu iz Teslića, na ime nabavke i ugradnje građevinskog materijala za sanaciju ratnim dejsvima devastiranog stambenog objekta, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 35. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Olovo kao pomoć za poboljšanje uslova rada i kvaliteta usluga za korisnike prava iz socijalne zaštite
 36. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Breza kao pomoć za sanaciju sanitarnog čvora u centru
 37. Zaključak o odobravanju sredstava Društvu socijalnih radnika Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć u provođenju programskih aktivnosti u 2011. godini
 38. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju dijabetičara Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć u realizaciji programskih aktivnosti u 2011. godini
 39. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju gluhih i nagluhih Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć u provođenju planiranih programskih aktivnosti u 2011. godini
 40. Zaključak o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć u sufinsiranju projekta „Solidarnost na djelu-pomoć za 100. siromašnih porodica“ na području Zeničko-dobojskog kantona
 41. Zaključak o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-22309/11 od 25.08.2011. godine (odobravanje sredstava Mitrović Borisu iz Zenice)
 42. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava za podršku radio-stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona u 2011. godini
 43. Zaključak o usvajanju prijedloga mjera predloženih za unapređenje ukupne organizacije i funkcionisanja zdravstvenog sistema na području Zeničko-dobojskog kantona
 44. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke antirabičnog imunoglobulina i vakcina (verorab) protiv bjesnila
 45. Zaključak o odobravanju sredstava općini Maglaj na ime sufinansiranja izgradnje Spomen obilježja šehidima, poginulim borcima i civilnim žrtvama rata u Mjesnoj zajednici Bradići
 46. Zaključak o odobravanju sredstava Mehanović Nerminu iz Zenice, 100% RVI I. Grupe, u svrhu rješavanja stambenog pitanja
 47. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22-Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821300, pozicija „Nabavka opreme“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 48. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Vozuća“ Zavidovići
 49. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Visoko
 50. Zaključak o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi „Opća biblioteka“ Tešanj na ime dijela troškova za organizaciju 5. konferencije bibliotekara
 51. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju diplomiranih socijalnih pedagoga na ime sufinasiranja implementacije projekta „Podrška projektima odgojno-obrazovnih ustanova u sprečavanju maloljetničke delikvencije u školama“
 52. Zaključak o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici „Preporod“ iz Zenice na ime organizacije 15. bajramskog malonogometnog turnira
 53. Rješenje o privremenom imenovanju člana Nadzornog odbora Privrednog društva "ŽGP Zenica" d.d. Zenica
 54. Zaključak kojim Vlada Zeničko-dobojskog kantona utvrđuje upražnjenju poziciju u regularnom tijelu koje je u nadležnosti Vlade Zeničko-dobojskog kantona, odnosno Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, kao "odgovornog javnog službenika" i to jednog člana Nadzornog odbora u privrednom društvu "ŽGP Zenica" d.d. Zenica

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma