54. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

06 Maj 2020
5926 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 54. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 08.05.2020. godine (petak) u 1000 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 53. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 30.04.2020. godine;
 2. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice na Nacrt Zakona o podršci porodicama sa djecom u Federaciji BiH, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Informacija o provedbi Odluke o ostvarivanju pomoći za plaćanje troškova stanovanja osobama koje su usljed prirodne nesreće izmještene iz svojih domova u Zeničko-dobojskom kantonu, broj: 02-14-19504/14 od 02.10.2014. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava u razdjelu 20 – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, na pozicijama, ekonomski kod 614200 pozicija “Tekući transferi pojedincima”, ekonomski kod 614300, pozicija “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” i ekonomski kod 615200 pozicija „Kapitalni transferi pojedincima“;
 5. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko dobojskog kantona;
 6. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Halilović Amiru iz Zenice, kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bećirović Emiru iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje maloljetne kćerke;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nezić Aidi iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje maloljetnog sina;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Parić Mireli iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje maloljetnog sina;
 11. Informacija o realizaciji Programa poticaja zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije u 2019. godini, Ministarstva za boračka pitanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za period I-III 2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije Privrednom društvu „WATER“ d.o.o. Žepče za korištenje mineralne i izvorske vode na lokalitetu Matina - Ponijevo, općina Žepče;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sredstva uplaćena od strane UNICEF-a;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „15. april“ Kakanj, sredstva uplaćena od strane općine Kakanj;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti za period april-juni 2020. godine;
 18. Prijedlog Zaključka o ustupanju na privremeno korištenje stalnog sredstva Ministarstva unutrašnjih poslova, putničko motorno vozilo marke Škoda Octavia, Ministarstvu za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona.

 

PREMIJER
Mirza Ganić

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma