Printaj ovu stranu

61. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

16 Jun 2020
6350 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 61. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 18.06.2020. godine (četvrtak) u 1000 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 60. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 09.06.2020. godine;
 2. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ASA Banci d.d. Sarajevo za odobravanje kredita Društvu za proizvodnju, promet i usluge „Harry-Electrics“ d.o.o. Kakanj;
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva o prijedlogu raspodjele opreme, broj: 11-33-1335-83/20 od 08.06.2020. godine;
 5. Informacija Ministarstva zdravstva u vezi objekata karantina na području Zeničko-dobojskog kantona i stava Federalnog ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Programa obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Odluke o potvrđivanju;
 7. Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2020. godinu u razdjelu 19 - Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2021. - 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine mrkog uglja na području općine Kakanj;
 10. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine olova, cinka, barita i pratećih plemenitih metala na proširenom ležištu „Orti-Selište-Mekuše-Barice-Smajlova šuma-Mačak”, „Droškovac-Brezik” i „Borovica-Semizova Ponikva”, općina Vareš;
 11. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine hroma na području „Duboštica-Tribija”, općina Vareš;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate 200 uposlenika za mart 2020. godine;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate 537 uposlenika za mart 2020. godine;
 14. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko dobojskog kantona;
 15. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sredstava uplaćenih od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Caritas Švicarske (CaCh) u svrhu sufinansiranja projekta implementacije mjera Energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u školskim objekatima na području Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini;
 18. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Zenici iz reda osnivača;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava radi nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera eutanazije oboljelih životinja;
 20. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka o načinu rada u kantonalnim ministarstvima, kantonalnim upravama, kantonalnim upravnim organizacijama, stručnim, tehničkim i drugim službama Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fudbalskom klubu „Liješeva“ Visoko, na ime finansijske podrške za realizaciju projekta izgradnje malonogometnog igrališta;
 22. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o korištenju službenih vozila;
 23. Informacija po Zaključku Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-11-8843/20 od 03.06.2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka.

 

PREMIJER po ovlaštenju
Mirnes Bašić