Pregled materijala sa 41. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 03.11.2011. godine

19 Dec 2011
26102 puta
 1. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetske korisnike  Ministarstvo za privredu i Ministarstvo za poljoprivtrdu, šumarstvo i vodoprivredu
 2. Zaključak o usvajanju izmjene i dopuna Programa utroška budžetskih sredstava u 2011. godini Ministarstva za privredu - Subvencije preduzećima u privatizaciji i poticiji u industriji
 3. Odluka o dodjeli sredstava IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići u svrhu pokretanja proizvodnje
 4. Zaključak o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa utrošks sredstava iz Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, razdjel 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija "Rekonstrukcija i investiciono održavanje" broj 02-14-17805/11 od 28.06.2011. godine
 5. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu „R-produkt“ d.o.o. Visoko na ime subvencioniranja administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta
 6. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu „H-M Promet“ d.o.o. Maglaj na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom EN-ISO 9001:2008
 7. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu „AREL“ d.o.o. Zenica na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom EN-ISO 9001:2008
 8. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava privrednom subjektu „VELBOS“ d.o.o. Žepče na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom EN-ISO 9001:2008
 9. Zaključak o odobravanju sredstava namijenjenih za poslove nadzora nad izradom Šumsko-gospodarske osnove za državne šume za Šumsko-gospodarsko područje Kakanjsko
 10. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku dotrajalih dijelova zimskih uniformi za čuvarsku službu Kantonalne uprave za šumarstvo
 11. Zaključak o odobravanju isplate sredstava uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premija za uzgoj brojlera
 12. Zaključak o davanju saglasnosti na Protokol o primopredaju i ulasku u posjed nekretnina i o pravu korištenja objekta „Penzionerski dom“ Zenica
 13. Odluka o promjeni namjene korištenja sredstava doznačenih JU Centar za socijalni rad Zenica
 14. Zaključak o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Visoko u svrhu poboljšanja uslova rada i kvaliteta usluga za korisnike prava iz socijalne zaštite
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Lazić Vjekoslavu, povratniku u općinu Maglaj, na ime troškova sanacije ratnim dejstvima djelimično devastiranog stambenog objekta, s ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Maglaj, na ime troškova sanacije ratnim dejstvima devastiranog stambenog objekta Omić Delve, s ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Maglaj, na ime troškova nabavke i ugradnje materijala za adaptaciju kupatila u djelimično obnovljenom stambenom objektu Budimir Ante, povratnika u Maglaj, s ciljem stvaranja minimalnih      uslova za stanovanje
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Žepče, na ime troškova rekonstrukcije krovne konstrukcije na ratnim dejstvima oštećenom stambenom objektu Hodžić Hasana, povratnika u Žepče, s ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Olovo, na ime troškova priključka na elektro-energetsku mrežu  novoizgrađenog stambenog objekta Karaga Safeta, povratnika u Olovo, s ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Olovo, na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju ugovornih obaveza nastalih pri realizaciji Projekta ZP09- obnova i rekonstrukcija četri stambena objekta za povratnike srpske nacionalnosti  u općinu Olovo, s ciljem potpore održivom povratku
 21. Zaključak o odobravanju sredstava Selimspahić Eldinu iz Zenice, na ime dijela troškova izgradnje hidrauličnog lifta za lica sa invaliditetom
 22. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Gimnazije „Muhsin Rizvić“ Breza
 23. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Muhsin Rizvić“ Breza
 24. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko
 25. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko
 26. Rješenje o konmačnom imenovanju na mjesto člana Školskog odbora Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko
 27. Rješenje o konmačnom imenovanju na mjesto člana Školskog odbora Osnovne škole „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre, Visoko
 28. Zaključak o vraćanju Upravnom odboru Univerziteta u Zenici, Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravila o načinu formiranja cijene usluga i Cjenovnika usluga Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Univerziteta u Zenici, na nadležno postupanje
 29. Zaključak kojim se povlači sa rasprave, Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu izviđača općine Zenica na ime dijela troškova realizacije projekta „Jednostavno izviđaštvo u Zeničko-dobojskom kantonu“, na prijedlog Ministrice  Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
 30. Zaključak kojim se povlači sa rasprave, Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Visoko na ime troškova realizacije projekta vanjskog uređenja Tabhanske džamije u Visokom, na prijedlog Ministrice Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
 31. Zaključak kojim se povlači sa rasprave, Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava NIPD „Naša riječ“ iz Zenice na ime dijela troškova izdavanja zbirke novinskih priča „Golubica“, na prijedlog Ministrice  Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
 32. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za korisnika Kantonalna direkciju za ceste
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Usora u svrhu sufinansiranja projekta završetka izgradnje-uređenja okoliša središnjeg spomen-obilježja poginulim braniteljima 110. brigade HVO Usora i žrtvama domovinskog rata
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Durić Ziji iz Zenice, 70% RVI, u svrhu kupovine stana i trajnog rješavanja stambenog pitanja
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Tanasić Almiri, demobiliziranoj braniteljici iz Olova, u svrhu kupovine i adaptacije stambenog objekta i trajnog rješavanja stambenog pitanja porodice

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma