Printaj ovu stranu

67. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

27 Jul 2020
5777 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 67. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 29.07.2020. godine (srijeda) u 1100 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 66. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 22.07.2020. godine;
 2. Prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o utrošku sredstava sa transfera iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za period januar-juni 2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Skender Kulenović“ Zenica, sredstva uplaćena od strane Raiffeisen banke dd Sarajevo;
 5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ Zenica;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Školskog odbora JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Solun, Olovo o prodaji dijela parcele Općini Olovo;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Osnovna škola „Ćamil Sijarić“ Nemila, Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Tetovo, Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza u školskoj 2020/2021. godini;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Osnovna škola „Kovači“ Kovači, Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Osnovna škola „Gostović“ Gostović, Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja privremenog dodatnog prevoza učenika, u školskoj 2020/2021. godini;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Osnovna škola „Mustafa Mulić“ Šije, Tešanj, za nastavak organizovanja i osiguranja dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Osnovna škola „1. mart“ Jelah, Tešanj, za organizovanje i osiguranje prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 13. Informacija o koncesijama na vodama za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2020. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za zdravstvenu zaštitu životinja u 2020. godini, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za podsticanje proljetne sjetve za 2020. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Informacija o nepotpunim zahtjevima po osnovu Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 100% najniže neto plate za april 2020. godine, predatih u periodu od 13.05.2020. godine do 19.05.2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 50% najniže neto plate 850 uposlenika za mart 2020. godine;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 100% najniže neto plate 335 uposlenika za april 2020. godine;
 21. Prijedlog Odluke o utvrđivanju konačne liste kandidata za Nadzorni odbor privrednog društva „Natron” d.d. Maglaj;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH, za drugo polugodište 2020. godine;
 23. Izvještaj o radu Komisije za Program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona, za period januar-juni 2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Zeničko dobojskog kantona, imenovanih na kraći period;
 25. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javne ustanove Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Udruženju “Srce za djecu oboljelu od raka” iz Sarajeva, na ime podrške u radu Roditeljske kuće za djecu koja boluju od raka u Federaciji BiH;
 27. Nacrt Situacione analize i Strateške platforme Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina, sa Prijedlogom Zaključka;
 28. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva o Prijedlogu raspodjele opreme, broj: 11-33-1335-102/20 od 22.07.2020. godine;
 29. Polugodišnji izvještaj o utrošenim sredstavima po Programu utroška sa razdjela 11 - Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“, sa Prijedlogom Zaključka.

 

PREMIJER
Mirza Ganić