Printaj ovu stranu

62. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 26.06.2020. godine

06 Avg 2020
5330 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 61. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 18.06.2020. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 24. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 28.05.2020. godine;
 3. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za Skupštinu privrednog društva “ŽGP Zenica” d.d. Zenica, zakazanu za petak 26.06.2020. godine;
 4. Prijedlog Pravilnika o unutašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalne direkcije robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Informacija o vanrednoj novčanoj pomoći za potrebe branilaca i članova njihovih porodica u 2019. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu na razdjelu 21 - Ministartsvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jdinica 0001, ekonomski kod 614100 „Transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX007 „Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu“ i subanalitika LAX011 „Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu zdravstvena zaštita sportista“, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja medicinske opreme proizvođača „Siemens“ u Službi za radiologiju;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja ultrazvučnih aparata proizvođača „Siemens“;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja i servisiranja opreme na Odjelu radioterapije - linearni akcelerator Electa Compact;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja medicinske opreme proizvođača „Fressenius“;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za održavanje i servisiranje softvera za Sektor za pravne poslove i Sektor za ekonomsko - finansijske poslove;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku usluga održavanja i servisiranja IMPAX (PACS/RIS) sistema;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za tekuće održavanje liftovskih postrojenja;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova održavanja i servisiranja informacionih sistema;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke zaštitne opreme za potrebe sprečavanja širenja virusa COVID-19;
 16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za eksploataciju prirodne vode iz vodozahvata „Hladivode“, Općina Kakanj;
 17. Prijedlog Odluke izmjeni Odluke o odobravanju sredstava Općini Olovo za sanaciju pumpne stanice vodovoda Kruševo i Prgoševo;
 18. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava Općini Usora;
 19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava Općini Kakanj;
 20. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava Općini Žepče;
 21. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava Općini Maglaj;
 22. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava Gradu Visoko;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime nerealizovanih zahtjeva zbog administrativnih poteškoća;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Javnoj ustanovi Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za realizaciju projekta Radionice plasteničke proizvodnje za odrasle sa poteškoćama u razvoju;
 25. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 27. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka nominiranja za poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 28. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, na razdjelu 20 - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, na pozicijama: ekonomski kod 614200 pozicija „Tekući transferi pojedincima“, ekonomski kod 614300 pozicija „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ i ekonomski kod 615200 pozicija „Kapitalni transferi pojedincima“;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika P.D. „Rudstroj“ d.d. Kakanj - u stečaju;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika Privrednog društva „Krivaja Mobel“ d.o.o Zavidovići - u stečaju;
 31. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika „KTK Visoko“ d.d. Visoko;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva na ime pomoći za socijalno zbrinjavanje Bojić Fuada, bivšeg radnika „Polet” d.d. Zenica;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava općini Zavidovići, na ime sufinansiranja izgradnje ulične rasvjete u naselju Miserađa, MZ Vozuća, općina Zavidovći;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona sredstva;
 35. Prijedlog Rješenja o razrješenju Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona;
 36. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za javna priznanja Zeničko-dobojskog kantona;
 37. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za Kantonalnu upravu civilne zaštite i Kantonalnu direkciju za ceste.