Printaj ovu stranu

69. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

12 Avg 2020
5731 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 69. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 14.08.2020. godine (petak) u 0900 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 68. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 07.08.2020. godine;
 2. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar - juni 2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Situacione analize i Strateške platforme Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2027. godina, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte;
 5. Izvještaj o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za eksploataciju mineralne vode u količini od 0,20 l/s sa izvorišta „DOLAC“, općina Tešanj;
 7. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesija za 2020. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Polugodišnji izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2020. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Tehnička škola Zenica;
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Zenici iz reda nastavnog osoblja;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Veliko Čajno, Visoko, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Maglaj“ Maglaj, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Hajderovići“ Hajderovići, Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja dodatnog prevoza učenika, u školskoj 2020/2021. godini;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Enver Čolaković“ Breza, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU Druga osnovna škola Zavidovići, za nastavak organizovanja i osiguranja dodatnog prevoza učenika, u školskoj 2020/2021. godini;
 17. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2020.godinu“, za period I - VI 2020.godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Izvještaj Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o namjenskoj potrošnji sredstava, odnosno izvršenju budžeta u Ministarstvu za prvo polugodište 2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Izvještaj o utrošku sredstava za period januar - juni Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, „ Tekući transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX 010, „Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za Skupštinu Kantona i Službu za zajedničke poslove;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 100% najniže neto plate 243 uposlenika za april 2020. godine;
 22. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za Nadzorni odbor u privrednom društvu tp Nova trgovina” d.d. Žepče koji se imenuje na kraći period;
 23. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za 21. redovnu Skupštinu privrednog društva t.p. „Nova trgovina“ d.d. Žepče;
 24. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka razrješenja člana Nadzornog odbora privrednog društva “rmk promet” d.d. Zenica imenovanog ispred državnog kapitala;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mešanović Mustafi, iz Visokog, u svrhu pomoći za prevazilaženje teške materjalne situacije;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju žena „Kokoščići“, iz Vareša, na ime finansijske pomoći za osposobljavanje prostorija Udruženja;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „KA plus“, iz Kaknja, na ime sufinansiranja organizacije III ulične noćne utrke „Kakanj za 5“;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Omladinski kulturni centar Kakanj“, na ime sufinansiranja projekta pod nazivom „Djeluj preventivno“;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju EconVita, iz Zenice na ime sufinansiranja održavanja događaja pod nazivom Intelektualni dernek.

 

PREMIJER
Mirza Ganić