Printaj ovu stranu

71. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

24 Avg 2020
5462 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 71. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 26.08.2020. godine (srijeda) u 0900 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 70. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 21.08.2020. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti premijeru Zeničko-dobojskog kantona za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između British Council-a i Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti premijeru Zeničko-dobojskog kantona za potpisivanje Amandmana 2 Sporazuma o sufinansiranju između Razvojnog programa ujedinjenih nacija i Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period januar-juni 2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Analiza stanja socijalne zaštite u Zeničko-dobojskog kantona sa posebnim osvrtom na utjecaj pandemije koronavirusa na sistem socijalne zaštite, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata nevladinih organizacija kantonalnog karaktera sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na preusmjeravanje sredstava odobrenih za sufinansiranje projekta „Izgradnja mosta preko rijeke Krivaje u naseljenom mjestu Stog“, općina Zavidovići, za saniranje oštećene i uništene putne infrastrukture u povratničkim naseljima na području općine Zavidovići;
 8. Informacija o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za prvo polugodište 2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar-juni 2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini za LOT 2;
 11. Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini za LOT 4;
 12. Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini za LOT 5;
 13. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine olova, cinka, barita i pratećih plemenitih metala na proširenom ležištu „Orti-Selište-Mekuše-Barice-Smajlova šuma-Mačak”, „Droškovac-Brezik” i „Borovica-Semizova Ponikva”, Općina Vareš;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Prva osnovna škola“ Maglaj, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Kulin ban“ Tešanjka, Tešanj, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Arnauti“ Arnauti, Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Ljevaković Kemalu iz Usore, u svrhu finansijske pomoći za objavu drugog izdanja „Rječnika tešanjskog kraja-prilog leksikografiji bosanskog jezika“;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Centru za društveni razvoj „Cedra“ Žepče, na ime finansijske podrške za organizaciju manifestacije „Likovna kolonija Ismet Čahtarević-Žepče 2020“.

 

PREMIJER
Mirza Ganić