Printaj ovu stranu

72. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

28 Avg 2020
5581 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 72. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 01.09.2020. godine (utorak) u 1000 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 71. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26.08.2020. godine;
 2. Informacija o nevladinom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o odobavanju sredstava za sufinansiranje infrastrukturnih projekata obnove na područja Zeničko-dobojskog kantona sa ciljem potpore održivog povratka;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje realizacije projekta „Sanacija sa toplifikacijom zgrade rimokatoličkog župnog ureda u Ularicama, općina Usora;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Marijani Mijatović, povratnici u općinu Žepče, na ime pomoći za sanaciju i adaptaciju porodičnog stambenog objekta u Orahovici, općina Žepče, sa ciljem potpore održivom povratku na područje općine Žepče;
 6. Informacija o nepotpunim zahtjevima po osnovu Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 100% najniže neto plate za april 2020. godine predatih u periodu od 21.05.2020. godine do 28.05.2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 100% najniže neto plate 361 uposlenika za april 2020. godine;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 100% najniže neto plate 582 uposlenika za april 2020. godine;
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za Nadzorni odbor u privrednom društvu “rmk promet” d.d. Zenica, na kraći period;
 10. Prijedlog Zaključka o oglašavanju pozicije člana Nadzornog odbora privrednog društva T.P. „Nova trgovina“ d.d. Žepče;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Gradu Zenica da provede javnu nabavku za realizaciju projekata iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2020. godinu, na poziciji 1, pod stavkama A.1.9, A.2.29., A2.30., A.2.31., A.3.15. i A.3.16;
 12. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100, pozicija „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, broj: 02-11-2974/20 od 24.02.2020. godine;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Tešanj u svrhu sufinansiranja projekta utopljavanja školskog objekta JU Osnovne škole „Huso Hodžić“ Tešanj;
 14. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 006, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Tekući transfer za podršku vjerskim zajednicama“, broj: 02-11-2817/20 od 20.02.2020. godine i broj: 02-11-11380/20 od 03.07.2020. godine;
 15. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period januar-juni 2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalne direkcije robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona, broj: 17-30-4158-15/20 od 10.08.2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za Kantonalnu direkciju za ceste;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava, na ime nabavke opreme za potrebe Stručne službe Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.
 19. Upoznavanje članova Vlade sa:
  • Analizom realizacije konsultativne nastave primjenom informaciono-komunikacijskih tehnologija u osnovnim i srednjim školama Zeničko-dobojskog kantona, Pedagoškog Zavoda Zenica.

 

PREMIJER
Mirza Ganić