Pregled materijala sa 43. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 06.12.2011. godine

11 Jan 2012
26931 puta
 1. Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu
 2. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju poljoprivrede na području Zeničko-dobojskog kantona
 3. Zaključak o prihvatanju Informacije o dostignutom stanju u oblastima raseljenih lica i povratnika na području Zeničko-dobojskog kantona
 4. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju medija na području Zeničko-dobojskog kantona
 5. Zaključak o odlaganju davanja saglasnosti na Sporazum o rješavanju spora u vezi sa zahtjevima Sindikata policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-34-29504/11 od 24.11.2011. godine
 6. Zaključak kojim Vlada Zeničko-dobojskog kantona podržava inicijativu za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o izvršnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 32/03,33/06,39/06, i 39/09) po hitnom postupku kojim se u članu 138 Zakona o izvršnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 32/03,33/06,39/06, i 39/09) briše stav 6
 7. Odluka o visini osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec oktobar 2011. godine
 8. Zaključak o trajnom ustupanju stalnog sredstva bez naknade Kantonalnom tužilaštvu i Kantonalnom pravobranilaštvu
 9. Zaključak o pokretanju Inicijative Vlade Zeničko-dobojskog kantona za hitno djelovanje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstva finansija i trezora, putem Ureda za sukcesiju imovine SFRJ zbog nepoštivanja Sporazuma o pitanjima sukcesije Anex G, od strane sudova u državama bivše SFRJ
 10. Odluka o odobravanju sredstava Agenciji za ekonomski razvoj „Zeda“ d.o.o. Zenica na ime sufinansiranja projekta „Tehnološki park u Zenici“ na ime nabavke laboratorijske opreme
 11. Odluka o odobravanju sredstava općini Kakanj na ime troškova finansiranja projekta sanacije puta u naselju Donji Kakanj
 12. Odluka o utvrđivanju konačne liste kandidata za upražnjene pozicije Odbora za reviziju privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica
 13. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu  „Ortoze“ d.o.o. Zenica, na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom EN ISO 9001:2008
 14. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu  „Saračević“ d.o.o. Tešanj, na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom EN ISO 9001:2008
 15. Odluka o odobravanju sredstava Mesnoj industriji „Vimes“ d.o.o. Visoko, na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom ISO 22000:2005
 16. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu  „Zenko“ d.o.o. Zenica, na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom EN 340:2003
 17. Odluka o odobravanju sredstava OR „Pekar Delibašić“ Kakanj, vlasnika Delibašić Emira na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom HACCP certifikat
 18. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu  GTP „Prograd“ d.o.o. Žepče, na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom standard „C“ znak za proizvod „Zglobni prozor model Exlusiv“
 19. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Alma Ras“ d.o.o. Olovo, na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat
 20. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Seta inženjering“ d.o.o. Zavidovići, na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat
 21. Odluka o odobravanju sredstava obrtu „Me&ni“ Visoko, vlasnika Avdibegović Nihada, na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat
 22. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „VE.HA.GI. Mont“ d.o.o. Visoko, na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat
 23. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Festa“ d.o.o. Tešanj, na ime refundacije administrativnih troškova za izgrađeni proizvodni objekat
 24. Odluka o odobravanju sredstava Marku Ivkiću, vlasniku obrta „Eurodom kamini“ Tešanj, na ime subvencioniranja investicija kod obrta iz područja prerađivačke djelatnosti
 25. Odluka o odobravanju sredstava poticaja inovatoru/nosiocu patenta Gujić Josipu iz Kaknja na ime realizacije patenta upisanog kod Instituta za intelektualno vlasništvo BiH u registar patenata, pod brojem: BAP092693
 26. Zaključak o prihvatanju Informacije o poduzetim mjerama na pošumljavanju područja kojim upravlja Javno preduzeće „Šumsko-privredno društvo“ d.o.o. Zavidovići, sa prijedlogom mjera za poboljšanje navedenog stanja
 27. Zaključak kojim se zadužuje Kantonalna uprava za šumarstvo da u roku od 45 dana sačini cjelovitu informaciju o planskim postavkama i vršenju planskog prorjejeđivanja u šumamam Zeničko-dobojskog kantona
 28. Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za kupovinu privatnih šuma i šumskog zemljišta dostavljenih od strane ponuđača
 29. Odluka o utvrđivanju konačne liste kandidata za upražnjene pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo“ d.o.o. Zavidovići
 30. Zaključak o odobravanju sredstava za izvođenje naknadnih radova na pumpnoj stanici vodovoda Donje Ponihovo, MZ Arnauti, općina Zenica (rezervna sredstva)
 31. Zaključak o odobravanju sredstava općini Breza za sufinansiranje projekta rekonstrukcije vodovoda u ulici Salke Bešlagića
 32. Zaključak o odobravanju sredstava za izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji primarne mreže vodovoda Domislica, općina Maglaj (rezervna sredstva)
 33. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku materijala za dovršetak radova u MZ Željezno Polje, općina Žepče (rezervna sredstva)
 34. Zaključak o odobravanju dodatnih sredstava za realizaciju projekta „Izvedba tlačnog cjevovoda Duboki potok-rezervoar Bratići, općina Usora (rezervna sredstva)
 35. Zaključak o odobravanju sredstava za izvođenje nepredviđenih radova na izgradnji pumpne stanice sa vodozahvatom vodovoda naselja MZ Lug-Brankovići i MZ Donja Ozimica, općina Žepče (rezervna sredstva)
 36. Zaključak o odobravanju sredstava preduzeću „Brovis“ d.d. Visoko na ime podrške prerađivačima za otkup brojlera
 37. Zaključak o odobravanju isplata uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgojenu steonu junicu
 38. Zaključak o odobravanju isplata proizvođačima borovnice sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime poticaja za proizvodnju borovnice
 39. Zaključak o odobravanju isplata otkupljivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime poticaja za otkup svježeg voća i povrća
 40. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad predsjedavajućeg i članova Ureda za pritužbe javnosti za Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona
 41. Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu dokumenta „Akcioni plan za provedbu dokumenta Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod razikom od razdvajanja u FBiH 2006-2016., za period 2012.-2013. godine za područje Zeničko-dobojskog kantona“
 42. Zaključak o izmjenama Programa utroška sredstava planiranih Budžetom  Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu u razdjelu 20- Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, pozicije „Transfer pojedincima“, „Transfer neprofitnim organizacijama“ i „Kapitalni grantovi općinama“ broj: 02-14-11847/11 od 29.04.2011. godine
 43. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Tešanj na ime troškova priključaka na elektroenergetsku mrežu obnovljenih stambenih objekata Pavlović Bogde, Nedić Darinke i Nedić Ljubice, povratnika u Svinjce, općina Tešanj
 44. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Vareš na ime troškova rekonstrukcije ratnim dejstvima oštećenog stambenog objekta Iđaković Elizabete, povratnice u Vareš, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 45. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Visoko na ime troškova rekonstrukcije ratnim dejstvima devastiranog stambenog objekta Kordić Marijana, povratnika u Visoko, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 46. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Olovo na ime troškova nabavke i ugradnje građevinskog materijala za rekonstrukciju na stambenog objektu Mirković Ljubice, povratnice u Olovo, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 47. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Olovo na ime troškova nabavke i ugradnje građevinskog materijala za rekonstrukciju na djelimično obnovljenom stambenom objektu Sarajlić Emire, povratnice u Olovo, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 48. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa interventne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona u 2011. godini
 49. Zaključak o usvajanju Izmjena u Programu utroška sredstava na razdjelu 21, Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošaka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija „Transfer neprofitnim organizacijama“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 50. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku vakcina protiv gripe
 51. Zaključak o odobravanju sredstava kantonalnim organizacijama Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kao pomoć za provedene akcije dobrovoljnog darivanja krvi u periodu juni-oktobar 2011. godine
 52. Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje teške bolesti ili teške tjelesne povrede
 53. Zaključak o odobravanju sredstava Patković Sabahudinu iz Zenice, djetetu šehida i bez oba roditelja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja
 54. Zaključak o odobravanju sredstava Arifu Džinić, roditelju poginulog branioca Džinić Izeta, na ime izgradnje kuće, u svrhu stambenog zbrinjavanja
 55. Zaključak o odobravanju sredstava Sifi Halilčević, supruzi umrlog demobiliziranog borca, na ime izgradnje kuće, u svrhu stambenog zbrinjavanja
 56. Zaključak o odobravanju sredstava Džemalu Gurda iz Olova, demobiliziranom braniocu, na ime adaptacije kuće, u svrhu stambenog zbrinjavanja
 57. Zaključak o odobravanju sredstava Mirnesu Alkaz iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 50% VII grupe, u svrhu stambenog zbrinjavanja
 58. Zaključak o odobravanju sredstava Mirsadu Rizvić iz Zavidovića, ratnom vojnom invalidu 70% V grupe, na ime dovršetka kuće, u svrhu stambenog zbrinjavanja
 59. Zaključak o odobravanju sredstava Almiru Dolamić iz Tešnja, ratnom vojnom invalidu 80% IV grupe, na ime sanacije stambenog prostora, u svrhu stambenog zbrinjavanja
 60. Zaključak o odobravanju sredstava Čosić Rahmanu iz Zenice, demobilisanom braniocu, na ime kupovine stambenog objekta, u svrhu stambenog zbrinjavanja
 61. Zaključak o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji između Ministarstva  za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Regionalne razvojne agencije za regiju Centralna BiH, REZ Zenica
 62. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
 63. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“ Zenica
 64. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Mak Dizdar“ Zenica
 65. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica
 66. Rješenje o razješenju člana Školskog odbora Gimnazije „Rizah Odžečkić“ Zavidovići
 67. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije „Rizah Odžečkić“ Zavidovići
 68. Zaključak o prihvatanju zahtjeva „Centrotrans-eurolines“ d.o.o. Sarajevo za izmjenu ugovorenih cijena prijevoza učenika osnovnih škola za 2011. godinu na području općina Olovo, Visoko i dijela općine Kakanj
 69. Zaključak o odobravanju sredstava Privatnoj muzičkoj i baletskoj školi „Amadeus“ iz Zenice na ime dijelatroškova projekta afirmacije nematerijalne baštine-organizacija koncerta u povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine
 70. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o nemogućnosti realizacije Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, odnosno Programa rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
 71. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Radne grupe za sprečavanje korupcije u Zeničko-dobojskom kantonu
 72. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Drugostepene komisije Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 73. Rješenje o utvrđivanju naknade za rad predsjedniku i članovima Drugostepene komisije Vlade Zeničko-dobojskog kantona
 74. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu Premijera Zeničko-dobojskog kantona
 75. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana „Note“ iz Zenice na ime pomoći za održavanje Božićnih koncerata u Zenici i Sarajevu
 76. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu društava/udruga pedagoga fizičke kulture Zeničko-dobojskog kantona iz Zenice na ime finansijske pomoći za organizovanje manifestacije „Prve predškolske igre“
 77. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana muzičkih pedagoga iz Zenice na ime održavanja „Svečane akademije“ za Dan državnosti BiH u Bosanskom narodnom pozorištu
 78. Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava za podršku RTV stanicama, printanim medijima i agencijama sa područja Zeničko-dobojskog kantona
 79. Zaključak kojim se odlaže rasprava po tački "Prijedlog Zaključka o prihvatanju ponude firme „Procom“ d.o.o. Iz Gračanice, iskazane u pismu namjere o implementiranju modula pisarnice, u svrhu elektronskog evidentiranja predmeta ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave
 80. Zaključak o neprihvatanju Mišljenja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove broj: 18/01-1-34-7084-3-2/11 u vezi Autentičnog tumačenja člana 24. Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona i utvrđivanju Prijedloga Autentičnog tumačenja člana 24. Zakona o inspekcijama Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 6/11)
 81. Zaključak o primjeni odredaba tačke 2.1.2 podtačka 30 Uputstva o pravilima za obračun plaća, naknada i drugih materijalnih prava koja nemaju karakter plaće svih budžetskih korisnika Zeničko-dobojskog kantona i na inspektore Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, a koja se odnosi na isplatu dodatka za posebne uslove rada samo za efektivne sate
 82. Zaključak o davanju saglasnosti IK Banci d.d. Zenica za odobravanje kredita privrednom društvu „Dust company“ d.o.o. Zenica po zahtjevu broj: 19-14-5241-137/07
 83. Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o formiranju i imenovanju radnih grupa za izradu Akcionih planova za strateško planiranje za Zeničko-dobojski kanton, te vršenja monitoringa, evaluacije i  izvještavanja o urađenim aktivnostima na harmonizaciji procesa strateškog planiranja

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma