Printaj ovu stranu

75. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

23 Sep 2020
5009 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 75. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 25.09.2020. godine (petak) u 0830 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 74. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 18.09.2020. godine;
 2. Prijedlog Odluke o osnivanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Prijedlog Odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavku medicinske opreme za nadogradnju aparata magnetne rezonance - Magnetom Avanto;
 5. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu za period I-VI 2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i osnovnih škola na području Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – KŠC „Sveti Pavao“ Gimnazija Zenica, sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica, sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Enver Čolaković“ Zenica;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva na ime podrške za medijsku promociju poljoprivredne proizvodnje;
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2020. godinu, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicije „Kapitalni transferi iz sredstava posebnih vodnih naknada“, „Ugovorene i druge posebne usluge iz sredstava vodnih naknada“, „Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada“ i „Namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita - Plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada“;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju poljoprivrednih proizvođača „Oranica“ Kakanj, na ime podrške za organizaciju Drugog jesenjeg sajma poljoprivrede i rukotvorina Kakanj 2020;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva na ime nadoknade nastale štete vlasnicima životinja zbog provođenja naređenih mjera eutanazije goveda oboljelih od zarazne bolesti bruceloza i uništavanja pčelinjih društava;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kosić Jozi, demobiliziranom braniocu iz Žepča, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja - nabavke implantanta kardiovertera defibrilatora ICD Medtronic uređaja;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu za 2020. godinu;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje realizacije projekta Udruženja „Medica“ Zenica povodom obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu u 2020. godini;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje betoniranja lokalnog puta u zaseoku Šimići, Mjesna zajednica Osova, općina Žepče;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pirija Melini iz Visokog, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja maloljetnog sina;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vojvodić Nermini iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja maloljetne kćerke;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasić Aganu iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške obiljžavanja 29. oktobra - Dana civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Sevdah za mlade“ iz Visokog, na ime finansijske pomoći u realizaciji projekta nove kompozicije bosanskohercegovačkog muzičara Armina Muzaferije, u saradnji sa Sarajevskom filharmonijom;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ Zeničko-dobojskog kantona, na ime finansijske podrške u organizaciji projekta „Dan Bošnjaka“.

 

PREMIJER
Mirza Ganić