Printaj ovu stranu

27. vanredna sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

10 Nov 2020
4588 puta

Na osnovu člana 23. i 24. Poslovnika o radu Vlade („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/11) i Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-01-4750/20 od 24.03.2020. godine, sazivam 27. vanrednu sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 11.11.2020. godine (srijeda) sa početkom u 0900 sati, u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Verifikacija Zapisnika sa 26. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 03.11.2020. godine;
  2. Verifikacija Zapisnika sa 83. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 06.11.2020. godine;
  3. Prijedlog Odluke o uključivanju neplaniranih tekućih transfera u Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu;
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju dopune Programa utroška budžetskih sredstava i Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2020. godinu, broj: 02-11-3546/20 od 03.03.2020. godine i broj: 02-11-17516/20 od 30.10.2020. godine;
  5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za Sistem za planiranje Monaco na linearnom akceleratoru Electa Compa za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica.

 

PREMIJER po ovlaštenju
Mirnes Bašić