Printaj ovu stranu

77. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 08.10.2020. godine

30 Nov 2020
4124 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 75. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 25.09.2020. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 76. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 29.09.2020. godine;
 3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva o Prijedlogu raspodjele opreme, broj: 11-33-1335-132/20 od 01.10.2020. godine;
 4. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, doneseno po Zahtjevu prof. dr. Samira Lemeša iz Zenice, za Autentičnim tumačenjem člana 80. stav (1), alineja f), Zakona o visokom obrazovanju, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Zaštita na radu i Zaštita od požara, prvog ciklusa studija, na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Zaštita na radu i Zaštita od požara, prvog ciklusa studija, na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 7. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Inženjerstvo zaštite okoliša, prvog ciklusa studija, na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 8. Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Inženjerstvo zaštite okoliša, prvog ciklusa studija, na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pokretanja studijskog programa Lingvistike, trećeg ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 10. Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Lingvistike, trećeg ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, sredstva uplaćena od strane donatora Univerzitet u Novom Sadu;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, sredstva uplaćena od strane donatora Evropske unije i Savezne Republike Njemačke;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Kulin ban“ Visoko, sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj, sredstva uplaćena od strane BH Telecom d.d. Sarajevo;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Islamski pedagoški fakultet Zenica, sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Sarajevo;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa transfera za podršku vjerskim zajednicama u 2020. godini, u svrhu sufinansiranja projekata izgradnje i rekonstrukcije vjerskih objekata;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje ugovora o subvencioniranju usluga smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima na području Federacije Bosne i Hercegovine u akademskoj 2020/2021. godini;
 18. Informacija o nepotpunim zahtjevima po osnovu Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 100% najniže neto plate za april 2020. godine predatih u periodu od 26.05.2020. godine do 08.06.2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 100% najniže neto plate 453 uposlenika za april 2020. godine;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti za period juli-septembar 2020. godine;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU „Dom za stara lica Zenica“ Zenica, kao podrška obilježavanju 1. oktobra – Međunarodnog dana starih lica;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zelenom polumjesecu Zeničko-dobojskog kantona, kao podrška u provođenju programskih aktivnosti u 2020. godini i za obilježavanje 1. oktobra – Međunarodnog dana starih osoba;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana invalidnih lica hroničnih bubrežnih bolesnika Zeničko-dobojskog kantona, kao podrška u nabavci propagandnog materijala za obilježavanje 13. oktobra - Evropskog dana darivanja organa i javno potpisivanje donorskih kartica;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju žena oboljelih i liječenih od tumora dojki i drugih tumora „Budućnost-ZA“ Zavidovići, kao podrška socijalno-intervenirajućeg karaktera u svrhu plaćanja troškova nastalih usljed liječenja članica ovog Udruženja;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kulturno umjetničkom društvu „Slovo o Žepču“, iz Žepča, na ime finansijske pomoći u realizaciji projekta pod nazivom Dan bez mobitela, dan bez interneta;
 26. Program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona za period 2021. – 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 27. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec august 2020. godine.