Printaj ovu stranu

89. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

21 Dec 2020
4445 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 89. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 23.12.2020. godine (srijeda) u 1000 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 86. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 09.12.2020. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 87. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 10.12.2020. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 88. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 16.12.2020. godine;
 4. Izvještaj JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica o provedenoj obaveznoj protivepidemijskoj dezinfekciji na području Zeničko-dobojskog kantona u periodu maj-august 2020. godine;
 5. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli (refundaciji) finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju troškova jačanja konkurentnosti;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 100% najniže neto plate 9 uposlenika za april 2020. godine;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava privrednim subjektima za subvencioniranje 100% najniže neto plate 26 uposlenika za april 2020. godine;
 9. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, za Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo zdravstva;
 10. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za Skupštinu Kantona i Ministarstvo zdravstva;
 11. Prijedlog Odluke o uključivanju neplaniranih tekućih transfera u Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za Ministarstvo zdravstva, ekonomski kod 614100 – „Ostali transferi za zdravstvo – tekući transfer zdravstvenim ustanovama za sprečavanje širenja bolesti izazvane virusom COVID – 19“;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu finansija da u ime Zeničko-dobojskog kantona obavijesti ASA Banku d.d. Sarajevo da pristupi realizaciji rješenja o izvršenju na teret Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Odluke o prihvatanju Prijedloga Sporazuma o produženju primjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i davanja saglasnosti za potpisivanje Sporazuma;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za provedenu obaveznu protivepidemijsku dezinfekciju na području Zeničko-dobojskog kantona;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova nabavke kisika;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku stalnih sredstava za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelimično finansiranje ove zdravstvene ustanove u 2020. godini;
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2020.godinu, Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 21. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 002, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020.godinu,  pozicija „Transfer za sport“;
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica, sredstva uplaćena od strane donatora Pacifik union d.o.o. Zenica, Strong auto d.o.o. Zenica i Pero d.o.o. Zenica;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Gostović“ Gostović, Zavidovići, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2020/2021. godini;
 25. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o odobravanju isplate štete vlasniku životinja zbog provođenja naređene mjere eutanazije, broj: 02-11-19237/20 od 10.12.2020. godine;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate štete vlasniku životinja zbog provođenja naređene mjere eutanazije;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kasap Amri iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje sina imenovane u inostranstvu jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Pipo Almini iz Kaknja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za liječenje kćerke imenovane u inostranstvu jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Olovo, kao pomoć za prevazilaženje poteškoća u radu i funkcionisanju ove ustanove, odnosno za pokrivanje troškova nabavke i instaliranja peći za zagrijavanje prostorija i nabavku peleta;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Planinarsko-ekološkom i sportsko-rekreacijskom društvu „Oaza mira“ Maglaj, na ime učešća u sufinansiranju projekta „Izgradnja ljetne učionice i parkinga“, sa ciljem potpore održivom povratku na područje općine Maglaj;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju invalida rada gradskih i općinskih udruženja Zeničko-dobojskog kantona, kao pomoć za prevazilaženje poteškoća u radu udruženja;
 32. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“.

 

PREMIJER (po Odluci predsjedavajućeg Skupštine)
Mirnes Bašić