Printaj ovu stranu

90. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

25 Dec 2020
4423 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 90. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 28.12.2020. godine (ponedjeljak) u 1000 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 89. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 23.12.2020. godine;
 2. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2019. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem), sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Zaključka o odobravanju godišnjeg Plana aktivnosti i godišnjeg Plana finansiranja Poslovne jedinice Spomenik prirode “Tajan” za 2021. godinu;
 4. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka nominiranja na upražnjene pozicije predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava, korisnicima lovišta sa područja Zeničko-dobojskog kantona za finansiranje/sufinasiranje projekata iz oblasti lovstva za 2020. godinu;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime nadoknade dijela štete vlasnicima životinja kod naglih uginuća;
 7. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, doneseno po Inicijativi Zakonodavno pravne komisije Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za izmjenu člana 25. Zakona o visokom obrazovanju, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji naučno-nastavnog procesa na trećem ciklusu studija, Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u zdravstvu na području Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za građevinsko-zanatske radove u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za pokriće troškova nabavke rezervnih dijelova za medicinsku i nemedicinsku opremu za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 12. Prijedlog Programa o usvajanju Programa utroška sredstava po Odluci Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-11-19762/20 od 23.12.2020. godine, na poziciji „Ostali transferi za zdravstvo-tekući transfer zdravstvenim ustanovama za sprečavanje širenja bolesti izazvane corona viusom-COVID-19“ Ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava zdravstvenim ustanovama sa područja Zeničko-dobojskog kantona - finansijska pomoć za sanaciju posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19;
 14. Prijedlog Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku električnih kreveta za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava o odobravanju sredstava za pokriće troškova nabavke endoskopske linije za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku digitalnog mamografa za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za nabavke medicinske opreme i radove koji se odnose na suzbijanje zarazne bolesti uzrokovane virusom COVID-19;
 19. Prijedlog Odluke o privremenom raspolaganju namjenskim sredstvima budžeta;
 20. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, planiranih na razdjelu Ministarstva za boračka pitanja, namjenjenih za potrebe branilaca i članova njihovih porodica;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate novčanih sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog k0antona, za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije za period X-XII 2020. godine;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kopić Rami, demobiliziranom braniocu iz Zenice u svrhu kupovine individualnog stambenog objekta, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 23. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Nadzornog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko dobojskog kantona, imenovanih na kraći period;
 24. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju na poziciju predsjednika i člana Nadzornog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 25. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Koordinacionog tijela za provođenje dvogodišnjeg programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici za područje Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, u razdjelu 20 - Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, na pozicijama: ekonomski kod 614200 pozicija „Tekući transferi pojedincima i ekonomski kod 615200 pozicija „Kapitalni transferi pojedincima“;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje rekonstrukcije i asfaltiranja postojeće makadamske prometnice u povratničkom naselju Bejići, općina Usora;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujanović Enisu, povratniku u općinu Maglaj, na ime pomoći za rješavanje stambenih pitanja i stvaranja minimalnih uslova za život, sa ciljem potpore održivom povratku na područje općine Maglaj;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Alispahić Zineti, povratnici u općinu Maglaj, na ime pomoći za rješavanje stambenih pitanja i stvaranja minimalnih uslova za život, sa ciljem potpore održivom povratku na područje općine Maglaj;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Delić Sabihi iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja imenovane jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Helvida Ameli iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za plaćanje troškova liječenja imenovane;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasić Zikretu iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje u nabavci ortopedskog pomagala jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrkić Arneli iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Tešanj, na ime Lugonjić Zumrete iz Tešnja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za dogradnju stambenog objekta imenovanoj jer se porodica imenovane nalazi u stanju socijalne potrebe;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sarač Kasimu iz Visokog, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja supruge jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zahirović Samri iz Kaknja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja u inostranstvu jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kovač Sejadu iz Visokog, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje ugradnje pacemakera jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Neimarlija Merimi iz Kaknja, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja kćerke imenovane u inostranstvu jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Isaković Bilalu iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za sufinansiranje nabavke opreme slabovidnom dječaku u praćenju nastave jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom invalidskom klubu „Bosna“ iz Zenice, na ime sufinansiranja kupovine namjenskog kombi vozila;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rukometnom klubu „Bosna-Centrotrans“ iz Visokog, na ime finansijske pomoći za organizaciju takmičenja i učešća u Premijer ligi Bosne i Hercegovine;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Skijaškom klubu „Ze-2010“ iz Zenice, na ime finansijske pomoći za odlazak na takmičenja skijaša Bičakčić Alena;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju za promociju bh. vrijednosti „Domovina“ iz Zenice, na ime sufinansiranja realizacije projekta organizacije mini sajmova potencijala Zeničko-dobojskog kantona u Indoneziji i Singapuru;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju estradnih izvođača Zeničko-dobojskog kantona, na ime sufinansiranja obilježavanja dana Udruženja;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Kick boxing klub „Borba-Fight“ iz Kaknja, na ime finansijske pomoći za realizaciju projekta kickboxing seminara;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Krnjić Ahmedu iz Kaknja, evropskom prvaku u kickboxu, u svrhu finansijske pomoći za odlazak na pripreme;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Adilović Fahrudinu iz Visokog, za osvojenu zlatnu medalju i titulu evropskog prvaka u taekwondou.

 

PREMIJER (po Odluci predsjedavajućeg Skupštine)
Mirnes Bašić