Printaj ovu stranu

92. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

26 Jan 2021
4119 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 92. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 28.01.2021. godine (četvrtak) u 1030 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 91. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 14.01.2021. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Kriznog štaba Ministarstva zdravstva o Prijedlogu raspodjele opreme, broj: 11-33-1335-148/20 od 22.01.2021. godine;
 3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava Gradu Visoko;
 5. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 7. Izvještaj o radu Univerziteta u Zenici u 2019. godini sa Izvještajem o poslovanju Univerziteta u Zenici za 2019. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstava sa pozicije „Tekući transfer za ustanove kulture“ za period januar-mart 2021. godine;
 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti trećeg ciklusa studija na zajedničkom doktorskom studiju iz tehničkih nauka Univerziteta u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini;
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 11. Prijedlog Rješenje o imenovanju na kraći period predsjednika Školskog odbora JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Vijeća za obrazovanje odraslih Zeničko-dobojskog kantona;
 13. Prijedlog Rješenja o naknadi za rad članovima Vijeća za obrazovanje odraslih Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Huso Hodžić“ Tešanj;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Arnauti“ Arnauti, Zenica;
 16. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok za radnike u javnim obrazovnim ustanovama i ustanovama kulture na području Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2021. godine;
 17. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2021. godine;
 18. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima na koje se primjenjuje Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona za period januar - mart 2021. godine;
 19. Prijedlog Rješenja i izmjeni Rješenja o imenovanju Centralne popisne Komisije Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Prijedlog Rješnja o imenovanju na kraći period direktora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Nacrt Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka.

 

PREMIJER (po Odluci predsjedavajućeg Skupštine)
Mirnes Bašić