Printaj ovu stranu

95. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

22 Feb 2021
3774 puta

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 95. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 24.02.2021. godine (srijeda) u 1000 sati u sali 301, III sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 94. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 18.02.2021. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti premijeru po Odluci predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona da potpiše Memorandum o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) i Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Izvještaj o izvršenju namjenskih sredstava Budžeta Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona za period januar-decembar 2020. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o utrošku sredstava po programima sa razdjela 25, proračunska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001-Proračuna, Kantonalna direkcija robnih rezervi -pozicija ,,Unajmljivanje imovine i opreme“, ,,Nabavka opreme“, ,,Nabavka ostalih stalnih sredstava“ za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Elaborat o izvršenom redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2020. godine, sa Prijedlogom Odluke o usvajanju Elaborata;
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica, na kraći period;
 7. Prijedlog Odluke o osnivanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za podsticanje proljetne sjetve za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Izvještaj o utrošku sredstava sa budžetske pozicije Ministarstva za boračka pitanja namijenjenih za potrebe branitelja i članova njihovih porodica u 2020. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju na poziciju člana Nadzornog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sinanović Saneli, iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Trogrlić Iliji, iz Žepča, na ime pomoći socijalno intervenirajućeg karaktera;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bilić Nerminu, iz Zenice, na ime pomoći socijalno intervenirajućeg karaktera u rješavanju stambene problematike;
 15. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava sa transfera iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Prijedlog Rješenja o razrješenju sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Rješenja o davanju ovlaštenja za obavljanje poslova i radnih zadataka sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

 

PREMIJER (po Odluci predsjedavajućeg Skupštine)
Mirnes Bašić